With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2001/246/EC of 27 March 2001 laying down the conditions for the control and eradication of foot-and-mouth disease in the Netherlands in application of Article 13 of Directive 85/511/EEC
Entscheidung der Kommission vom 27. März 2001 über die Bedingungen für die Bekämpfung und Tilgung der Maul- und Klauenseuche in den Niederlanden in Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie 85/511/EWG (2001/246/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/246/EF av 27. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF
Commission Regulation (EC) No 418/2001 of 1 March 2001 concerning the authorisations of new additives and uses of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 418/2001 der Kommission vom 1. März 2001 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 418/2001 frá 1. mars 2001 um að leyfa ný aukefni og nýja notkun aukefna í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001 av 1. mars 2001 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Decision 2001/181/EC of 22 February 2001 amending Annex I to Council Decision 91/666/EEC establishing Community reserves of foot-and-mouth disease vaccines and updating Decision 2000/112/EC with regard to distribution between antigen banks of antigen reserves
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2001 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 91/666/EWG des Rates über die Bildung gemeinschaftlicher MKS-Impfstoffreserven und zur Aktualisierung der Entscheidung 2000/112/EG bezüglich der Aufteilung von Antigenreserven auf die...
Kommisjonsvedtak 2001/181/EF av 22. februar 2001 om endring av vedlegg I til rådsvedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner, og om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordeling mellom antigenbanker av antigenreserver
Commission Decision 2001/96/EC of 18 January 2001 amending for the second time Decision 93/455/EEC approving certain contingency plans for the control of foot-and-mouth disease
Entscheidung der Kommission vom 18. Januar 2001 zur zweiten Änderung der Entscheidung 93/455/EWG über die Genehmigung von Notstandsplänen zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche (2001/96/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/96/EF av 18. januar 2001 om andre endring av vedtak 93/455/EØF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av munn- og klovsyke

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals