With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D048006/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2236 of 12 December 2016 specifying the technical characteristics of the 2018 ad hoc module on reconciliation between work and family life
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2236 der Kommission vom 12. Dezember 2016 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2018 über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2236 frá 12. desember 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2018 um samþættingu vinnu og fjölskyldulífs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2236 av 12. desember 2016 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv
D045810/01
Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data
Verordnung (EU) 2016/2119 der Kommission vom 2. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 113/2010 der Kommission hinsichtlich der Anpassung der Liste der Zollverfahren und der Definition der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2119 frá 2. desember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 113/2010 að því er varðar aðlögun að skránni um tollferli og skilgreiningu gagna
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 med hensyn til tilpasningen av listen over tollprosedyrer og definisjonen av opplysningene
D045481/01
Commission Regulation (EU) 2016/2015 of 17 November 2016 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) 2016/2015 der Kommission vom 17. November 2016 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2015 frá 17. nóvember 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Commission Regulation (EU) 2016/1872 of 6 October 2016 establishing for 2016 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) 2016/1872 der Kommission 6. Oktober 2016 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2016 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1872 frá 6. október 2016 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2016 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1872 av 6. oktober 2016 om opprettelse av 2016-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Verordnung (EU) 2016/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels mit Drittländern hinsichtlich der Übertragung von delegierten Befugnissen und...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1724 frá 14. september 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 471/2009 um hagskýrslur Bandalagsins um utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins að því er varðar að fela framkvæmdastjórninni framselt vald og framkvæmdarvald til að...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1724 av 14. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til tildeling av delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen for vedtakelse av...
D045811/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1253 of 29 July 2016 amending Regulation (EU) No 92/2010 as regards the data exchange between customs authorities and national statistical authorities and the compilation of statistics
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1253 der Kommission vom 29. Juli 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 92/2010 hinsichtlich des Datenaustauschs zwischen den Zollbehörden und den nationalen statistischen Stellen und der Erstellung von Statistiken
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1253 frá 29. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 92/2010 að því er varðar upplýsingaskipti milli tollyfirvalda og innlendra hagskýrsluyfirvalda og samantekt hagskýrslna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 av 29. juli 2016
C(2016)3515
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1851 of 14 June 2016 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2019, 2020 and 2021, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1851 der Kommission vom 14. Juni 2016 zur Annahme des die Jahre 2019, 2020 und 2021 umfassenden Programms von Ad-hoc-Modulen für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1851 frá 14. júní 2016 um samþykkt áætlunar um viðhengi fyrir árin 2019, 2020 og 2021 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
COM(2014) 379
Regulation (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Verordnung (EU) 2016/1013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1013 frá 8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 184/2005 um hagskýrslugerð Bandalagsins að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1013 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet
COM(2014) 724
Regulation 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95
Verordnung (EU) 2016/792 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes und den Häuserpreisindex sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/792 frá 11. maí 2016 um samræmdar vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 av 11. mai 2016 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2494/95
D041161/02
Commission Regulation (EU) 2016/114 of 28 January 2016 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2017 list of target secondary variables on health and children's health
Verordnung (EU) 2016/114 der Kommission vom 28. Januar 2016 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der sekundären...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/114 frá 28. janúar 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2017 yfir aukamarkbreytur varðandi heilbrigði og...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/114 av 28. januar 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2017 over sekundærmålvariabler for helse og barns helse
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/8 of 5 January 2016 specifying the technical characteristics of the 2017 ad hoc module on self-employment
Durchführungsverordnung (EU) 2016/8 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2017 über Selbstständigkeit
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/8 frá 5. janúar 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2017 um sjálfstæða atvinnustarfsemi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/8 av 5. januar 2016 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet
D040223/01
Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 1983/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables
Verordnung (EU) 2015/2256 der Kommission vom 4. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1983/2003 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2256 frá 4. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1983/2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá yfir...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2256 av 4. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over...
D041137/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2174 of 24 November 2015 on the indicative compendium of environmental goods and services, the format for data transmission for European environmental economic accounts and modalities, structure and periodicity of the quality reports pursuant to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2174 der Kommission vom 24. November 2015 über die indikative Übersicht der Umweltgüter und -dienstleistungen, über das Format für die Datenübermittlung für die europäischen umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie über Modalitäten, Aufbau und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2174 frá 24. nóvember 2015 um leiðbeinandi yfirlit yfir þjónustugeira fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustustarfsemi, snið gagnasendinga vegna evrópskra umhverfisreikninga og fyrirkomulag, uppbygging og tíðni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2174 av 24. november 2015 om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester, formatet for oversending av data innanfor europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til...
C(2015)8099
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/172 of 24 November 2015 supplementing Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council as regards specification of the energy products
Delegierte Verordnung (EU) 2016/172 der Kommission vom 24. November 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Bestimmung der Energieerzeugnisse
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/172 frá 24. nóvember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 að því er varðar lýsingu á orkuvörum
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/172 av 24. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 med hensyn til spesifikasjon av energiprodukter
D039490/01
Commission Regulation (EU) 2015/2112 of 23 November 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 251/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the series of data following the revision of the classification of products by activity (CPA)
Verordnung (EU) 2015/2112 der Kommission vom 23. November 2015 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 251/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2112 frá 23. nóvember 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 251/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar aðlögun á gagnaröðum í...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2112 av 23. november 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av dataseriene som følge av...
D039381/02
Commission Regulation (EU) 2015/2010 of 11 November 2015 amending Regulation (EC) No 1708/2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EU) 2015/2010 der Kommission vom 11. November 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf den gemeinsamen Bezugszeitraum für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2010 frá 11. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1708/2005 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2494/95 að því er varðar sameiginlegt vísitölutímabil samræmdrar vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2010 av 11. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen
D040087/01
Commission Regulation (EU) 2015/2003 of 10 November 2015 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) 2015/2003 der Kommission vom 10. November 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2003 frá 10. nóvember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2003 av 10. november 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Commission Regulation (EU) 2015/1711 of 17 September 2015 establishing for 2015 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) 2015/1711 der Kommission vom 17. September 2015 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2015 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 frá 17. september 2015 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2015 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1711 av 17. september 2015 om opprettelse av 2015-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
D038132/02
Commission Regulation (EU) 2015/1391 of 13 August 2015 amending Regulation (EC) No 1200/2009 implementing Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards livestock unit coefficients and definitions of the characteristics
Verordnung (EU) 2015/1391 der Kommission vom 13. August 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1391 frá 13. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði að því...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1391 av 13. august 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder...
D038697/02
Commission Regulation (EU) 2015/1163 of 15 July 2015 implementing Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council as regards the list of basic headings used for Purchasing Power Parities
Verordnung (EU) 2015/1163 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Liste der Einzelpositionen für Kaufkraftparitäten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1163 frá 15. júlí 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007 að því er varðar skrána yfir grunnliðina sem notaðir eru í tengslum við jafnvirðisgengi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1163 av 15. juli 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til listen over elementærnivåer som benyttes for kjøpekraftspariteter
C(2015)4722
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1557 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of concerning crop statistics
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1557 der Kommission vom 13. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 543/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistik der pflanzlichen Erzeugung
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1557 frá 13. júlí 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 543/2009 um hagskýrslur um nytjaplöntur
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1557 av 13. juli 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk
D039489/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1042 of 30 June 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the technical format following the revision of the classification of products by activity (CPA)
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1042 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 250/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1042 frá 30. júní 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 250/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar aðlögun á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1042 av 30. juni 2015 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av det...
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1365 of 30 April 2015 on the transmission format for research and development expenditure data
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1365 der Kommission vom 30. April 2015 über das Format für die Übermittlung von Daten zu den Ausgaben für Forschung und Entwicklung
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1365 frá 30. apríl 2015 um afhendingarsnið fyrir gögn um útgjöld vegna rannsókna og þróunarstarfsemi
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1365 av 30. april 2015 om formatet for oversending av data om utgifter til forskning og utvikling
COM(2012) 167
Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics
Verordnung (EU) 2015/759 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/759 av 29. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk
C(2015)2590
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1342 of 22 April 2015 amending the methodology for the classification of products by activity given in Annex A to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1342 der Kommission vom 22. April 2015 zur Änderung der Methodik für die Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen gemäß Anhang A der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1342 frá 22. apríl 2015 um breytingu á aðferðafræði fyrir vöruflokkun eftir atvinnugreinum sem gefin er upp í viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1342 av 22. april 2015 om endring av metoden for produktgruppering etter næring i henhold til vedlegg A til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022