With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 832/2012 of 17 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of ammonium chloride as a feed additive for lambs for fattening (holder of authorisation Latochema Co. Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 832/2012 der Kommission vom 17. September 2012 zur Zulassung der Zubereitung Ammoniumchlorid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastlämmer (Zulassungsinhaber Latochema Co Ltd)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 832/2012 frá 17. september 2012 um leyfi fyrir ammóníumklóríðblöndu sem fóðuraukefni fyrir eldislömb (leyfishafi er Latochema Co. Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17. september 2012 om godkjenning av eit preparat av ammoniumklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringslam (innehavar av godkjenninga: Latochema Co. Ltd)
Commission Regulation (EU) No 744/2012 of 16 August 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan, dioxins, Ambrosia spp., diclazuril and lasalocid A sodium and action thresholds for dioxins
Verordnung (EU) Nr. 744/2012 der Kommission vom 16. August 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen, Fluor, Blei, Quecksilber, Endosulfan, Dioxine, Ambrosia spp.,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 744/2012 frá 16. ágúst 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir arsen, flúor, blý, kvikasilfur, endósúlfan, díoxín, Ambrosia spp., díklasúríl og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 744/2012 av 16. august 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for arsen, fluor, bly, kvikksølv, endosulfan, dioksiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium...
Commission Implementing Regulation (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of silage additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 451/2012 der Kommission vom 29. Mai 2012 über die Marktrücknahme bestimmter in die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ einzuordnender Futtermittelzusatzstoffe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 451/2012 frá 29. maí 2012 um töku tiltekinna fóðuraukefna í virka hópnum votfóðursaukefni af markaði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 451/2012 av 29. mai 2012 om tilbaketrekking frå marknaden av visse tilsetjingsstoff i fôrvarer som tilhøyrer funksjonsgruppa «tilsetjingsstoff i ensilasje»
Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2012 der Kommission vom 22. Mai 2012 über die Ausdehnung der in der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen besonderen Garantien betreffend Salmonellen auf Eier, die in Dänemark in Verkehr gebracht...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark
Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2012 of 15 May 2012 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content and the minimum recommended dose of an enzyme preparation of 6-phytase as a feed additive in feed for turkeys for fattening
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/2008 hinsichtlich des Mindestgehalts und der empfohlenen Mindestdosis der Enzymzubereitung 6-Phytase als Futtermittelzusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 414/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald og ráðlagðan lágmarksskammt ensímblöndu með 6-fýtasa sem fóðuraukefni í fóðri fyrir eldiskalkúna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2012 av 15. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold og laveste anbefalte dose av enzympreparatet 6-fytase som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner
Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 334/2012 der Kommission vom 19. April 2012 zur Zulassung der Zubereitung Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastkaninchen und nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 334/2012 frá 19. apríl 2012 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem fóðuraukefni fyrir eldiskanínur og kanínur sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og om endring av...
Commission Regulation (EU) No 278/2012 of 28 March 2012 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 278/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und polychlorierten Biphenylen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 278/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar ákvörðun á innihaldi díoxína og fjölklóraðra bífenýla
Kommisjonsforordning (EU) nr. 278/2012 av 28. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse av innholdet av dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Regulation (EU) No 277/2012 of 28 March 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels and action thresholds for dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte und Aktionsgrenzwerte für Dioxine und polychlorierte Biphenyle
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 277/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi og aðgerðamörk fyrir díoxín og fjölklóruð biphenyl
Kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2012 av 28. mars 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier og tiltaksgrenser for dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Implementing Regulation (EU) No 269/2012 of 26 March 2012 concerning the authorisation of dicopper chloride trihydroxide as feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 269/2012 der Kommission vom 26. März 2012 zur Zulassung von Dikupferchloridtrihydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 269/2012 frá 26. mars 2012 um leyfi fyrir tvíkoparklóríðtríhýdroxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenning av dikobberkloridtrihydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 of 19 March 2012 concerning the authorisation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 237/2012 der Kommission vom 19. März 2012 zur Zulassung von alpha-Galactosidase (EC 3.2.1.22) aus Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) und Endo-1,4-beta-Glucanase (EC 3.2.1.4) aus Aspergillus niger (CBS 120604) als Futtermittelzusatzstoff für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 237/2012 frá 19. mars 2012 um leyfi fyrir alfagalaktósíðasa (EC 3.2.1.22), sem framleiddur er með Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), og fyrir endó-1,4-betaglúkanasa, sem framleiddur er með Aspergillus niger (CBS 120604...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1, 4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff...
Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 227/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Zulassung von Lactococcus lactis (NCIMB 30117) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 227/2012 frá 15. mars 2012 um leyfi fyrir Lactococcus lactis (NCIMB 30117) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of establishments placing on the market, for feed use, products derived from vegetable oils and blended fats and as regards the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof
Verordnung (EU) Nr. 225/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zulassung von Betrieben, die Erzeugnisse aus pflanzlichen Ölen und Mischfetten zur Verwendung in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 225/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 að því er varðar samþykki fyrir starfsstöðvum sem setja á markað afurðir, til notkunar í fóður, sem eru fengnar úr...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 225/2012 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet fett beregnet til bruk i...
Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der Kommission vom 8. März 2012 über ein Unionsziel zur Verringerung von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei Masthähnchenherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012 frá 8. mars 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum holdakjúklinga, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF
Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV Belgium)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 140/2012 der Kommission vom 17. Februar 2012 zur Zulassung von Monensin-Natrium als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen (Zulassungsinhaber Huvepharma NV Belgium)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2012 frá 17. febrúar 2012 um leyfi fyrir mónensínnatríumi sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Huvepharma NV Belgium)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenning av monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV Belgium)
Commission Implementing Regulation (EU) No 136/2012 of 16 February 2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for pets and other non-food producing animals
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 136/2012 der Kommission vom 16. Februar 2012 über die Zulassung von Natrium-Bisulfat als Futtermittelzusatzstoff für Heimtiere und sonstige nicht zur Nahrungsmittelerzeugung genutzten Tiere
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 136/2012 frá 16. febrúar 2012 um leyfi fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir gæludýr og önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon
Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2012 of 15 February 2012 concerning the authorisation of a preparation of caraway oil, lemon oil with certain dried herbs and spices as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Delacon Biotechnik GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 131/2012 der Kommission vom 15. Februar 2012 über die Zulassung einer Zubereitung aus Kümmelöl, Zitronenöl und bestimmten getrockneten Kräutern und Gewürzen als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Delacon Biotechnik...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 131/2012 frá 15. febrúar 2012 um leyfi fyrir blöndu af kúmenolíu, sítrónuolíu og tilteknum þurrkuðum kryddjurtum og kryddum sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Delacon Biotechnik GmbH)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av eit preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka urter og krydder som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Delacon Biotechnik GmbH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 118/2012 of 10 February 2012 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of certain additives in animal feed and correcting Implementing Regulation (EU) No 532/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2012 der Kommission vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2380/2001, (EG) Nr. 1289/2004, (EG) Nr. 1455/2004, (EG) Nr. 1800/2004, (EG) Nr. 600/2005, (EU) Nr. 874/2010, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 388/2011, (EU...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 118/2012 frá 10. febrúar 2012 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2380/2001, (EB) nr. 1289/2004, (EB) nr. 1455/2004, (EB) nr. 1800/2004, (EB) nr. 600/2005, (ESB) nr. 874/2010 og framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 388/2011, (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 118/2012 av 10. februar 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/...
Commission Implementing Regulation (EU) No 93/2012 of 3 February 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (DSM 8862 and DSM 8866) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 93/2012 der Kommission vom 3. Februar 2012 zur Zulassung von Lactobacillus plantarum (DSM 8862 und DSM 8866) als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 93/2012 frá 3. febrúar 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 93/2012 av 3. februar 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2012 of 2 February 2012 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (CBS 117162) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation Krka d.d.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 91/2012 der Kommission vom 2. Februar 2012 zur Zulassung von Bacillus subtilis (CBS 117162) als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel und Mastschweine (Zulassungsinhaber: Krka d.d.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 91/2012 frá 2. febrúar 2012 um leyfi fyrir Bacillus subtilis (CBS 117162) sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Krka d.d.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2012 av 2. februar 2012 om godkjenning av Bacillus subtilis (CBS 117162) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Krka d.d.)
Commission Implementing Regulation (EU) No 81/2012 of 31 January 2012 concerning the denial of authorisation of Lactobacillus pentosus (DSM 14025) as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 81/2012 der Kommission vom 31. Januar 2012 zur Verweigerung der Zulassung von Lactobacillus pentosus (DSM 14025) als Futtermittelzusatzstoff
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 81/2012 frá 31. janúar 2012 um synjun um leyfi fyrir Lactobacillus pentosus (DSM 14025) sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 81/2012 av 31. januar 2012 om avslag på godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 45/2012 of 19 January 2012 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the content of the movement documents
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 45/2012 der Kommission vom 19. Januar 2012 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich des Inhalts der Begleitdokumente
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 45/2012 frá 19. janúar 2012 um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar efni flutningsskjala
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 45/2012 av 19. januar 2012 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til transportdokumentenes innhold
Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 16/2012 der Kommission vom 11. Januar 2012 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Vorschriften für gefrorene Lebensmittel tierischen Ursprungs, die für den menschlichen Verzehr...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2012 frá 11. janúar 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar kröfur varðandi frosin matvæli úr dýraríkinu sem ætluð eru til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2012 av 11. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til kravene til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.