With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision of 25 June 2014 regarding restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2014 über die von Deutschland gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gemeldeten Beschränkungen der Zulassung von IPBC-haltigen Biozidprodukten (2014/402/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 varðandi takmarkanir á leyfum fyrir sæfivörum sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2014/402/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juni 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF [meddelt under nummer K(2014) 4167]
Commission Decision 2014/391/EU of 23 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for bed mattresses
Beschluss der Kommission vom 23. Juni 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Bettmatratzen (2014/391/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir rúmdýnur (2014/391/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 23. juni 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar (2014/391/EU)
Commission Decision 2014/363/EU of 13 June 2014 amending Decision 2007/742/EC on electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps
Beschluss der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidung 2007/742/EG über Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (2014/363/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/363/ESB frá 13. júní 2014 um breytingu á ákvörðun 2007/742/EB um rafknúnar eða gasknúnar varmadælur eða gasísogsvarmadælur
Kommisjonsavgjerd av 13. juni 2014 om endring av vedtak 2007/742/EF om elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper (2014/363/EU)
Commission Implementing Decision of 13 June 2014 amending Decision 2009/109/EC on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/109/EG der Kommission zur Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs mit bestimmten Ausnahmeregelungen für den Verkehr mit Saatgutmischungen, die zur Nutzung als Futterpflanzen gemäß...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júní 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/109/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á fræblöndum sem eru ætlaðar til notkunar sem fóðurjurtir samkvæmt tilskipun ráðsins 66/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. juni 2014 om endring av vedtak 2009/109/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF
Commission Decision 2014/336/EU of 5 June 2014 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU, 2011/331/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG sowie der Beschlüsse 2011/330/EU, 2011/331/EU und 2011/337/EU zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/336/ESB frá 5. júní 2014 um breytingu á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ESB, 2011/331/ESB og 2011/337/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB...
Kommisjonsavgjerd av 5. juni 2014 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for...
Commission Decision 2014/350/EU of 5 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products
Beschluss der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (2014/350/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur (2014/350/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter (2014/350/EU)
Commission Implementing Decision 2014/324/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘Gafta Trade Assurance Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 98/70/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des Systems „Gafta Trade Assurance Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/324/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 98/70/EF (2014/324/EU)
Commission Implementing Decision 2014/325/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘KZR INiG System’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des „Systems KZR INiG“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/325/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/325/EU)
Commission Decision 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes
Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben und -lacke (2014/312/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB frá 28. maí 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss
Kommisjonsavgjerd av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk (2014/312/EU)
Commission Decision 2014/314/EU of 28 May 2014 establishing the criteria for the award of the EU Ecolabel for water-based heaters
Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Warmwasser-Heizgeräte (2014/314/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. maí 2014 um viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir hitara fyrir vatnshitakerfi (2014/314/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 28. mai 2014 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte varmeanlegg (2014/314/EU)
COM(2013) 315
Decision No 585/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the deployment of the interoperable EU-wide eCall service
Beschluss Nr. 585/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 585/2014/ESB frá 15. maí 2014 um innleiðingu rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls Evrópusambandsins
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU av 15. mai 2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan
COM(2013) 430
DECISION No 573/2014/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
Beschluss Nr. 573/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 573/2014/ESB frá 15. maí 2014 um aukið samstarf milli opinberra vinnumiðlana
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger
Commission Implementing Decision on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3 400 - 3 800 Mhz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communication service in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. Mai 2014 zur Änderung der Entscheidung 2008/411/EG der Kommission zur Harmonisierung des Frequenzbands 3400 - 3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2014/276/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet
Commission Implementing Decision of 24 April 2014 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. April 2014 über die Nichtgenehmigung bestimmter biozider Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/227/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. apríl 2014 um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (2014/227/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. april 2014 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (2014/227/EU)
Commission Implementing Decision 2014/207/EU of 11 April 2014 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. April 2014 zur Benennung des Registers für die Domäne oberster Stufe „.eu“ (2014/207/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2014 um að tilnefna skráningarstofu fyrir .eu höfuðlénið (2014/207/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. april 2014 om utpeiking av registereininga for toppnivådomenet .eu
Commission Implementing Decision (EU) 2015/217 of 10 April 2014 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/217 der Kommission vom 10. April 2014 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Ausnahmen zu erlassen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/217 frá 10. apríl 2014 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/217 av 10. april 2014 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods [meddelt under dokument K(2014) 2292]
Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. März 2014 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien (2014/745/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/745/ESB frá 28. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. mars 2014 om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier (2014/745/EU)
Commission Implementing Decision 2014/166/EU of 21 March 2014 amending Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung des Beschlusses 2005/381/EG in Bezug auf den Fragebogen für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/166/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 2005/381/EB að því er varðar spurningalista fyrir skýrslugjöf um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2014/166/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. mars 2014 om endring av vedtak 2005/381/EF med hensyn til spørreskjemaet til rapportering om anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
Commission Implementing Decision of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. März 2014 zur Aufhebung von auf der Grundlage der Entscheidung 95/408/EG des Rates angenommenen Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse einführen dürfen (2014/160/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. mars 2014 um að fella úr gildi skrár yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru samþykktar á grundvelli ákvörðunar ráðsins 95/408/EB
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. mars 2014 om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF
Commission Implementing Decision of 18 March 2014 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. März 2014 über die Organisation eines zeitlich befristeten Versuchs, bei dem bestimmte Ausnahmen hinsichtlich des Inverkehrbringens von Populationen der Pflanzenarten Weizen, Gerste, Hafer und Mais gemäß der Richtlinie 66/402/EWG des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2014 um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á stofnum plöntutegundanna hveitis, byggs, hafra og maíss samkvæmt tilskipun ráðsins 66/402/EBE (2014/150/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF
Commission Implementing Decision of 17 March 2014amending Decision 2011/130/EU establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. März 2014 zur Änderung des Beschlusses 2011/130/EU der Kommission über Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 2011/130/ESB um að setja lágmarkskröfur um vinnslu skjala yfir landamæri sem undirrituð eru rafrænt af lögbærum yfirvöldum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. mars 2014 om endring av beslutning 2011/130/EU om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/...
Decision No E4 of 13 March 2014 concerning the transitional period as defined in Article 95 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Beschluss Nr. E4 vom 13. März 2014 über die Übergangszeit gemäß Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Ákvörðun nr. E4 frá 13. október 2014 um umbreytingartímabilið sem skilgreint er í 95. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009
Beslutning nr. E4 av 13. mars 2014 om den overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 95 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
Commission Implementing Decision of 11 March 2014 setting the Union-wide performance targets for the air traffic management network and alert thresholds for the second reference period 2015-19
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2014 zur Festlegung unionsweiter Leistungsziele für das Luftverkehrsmanagementnetz und Warnschwellen für den zweiten Bezugszeitraum 2015-2019 (2014/132/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. mars 2014 um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins að því er varðar netið fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og viðvörunarmörk fyrir annað viðmiðunartímabilið 2015-2019 (2014/132/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. mars 2014 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det gjelder nettet for lufttrafikkstyring og av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015–2019 (2014/132/EU)
Commission Implementing Decision 2014/287/EU setting out criteria for establishing and evaluating European Reference Networks and their Members and for facilitating the exchange of information and expertise on establishing and evaluating such Networks
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. März 2014 zur Festlegung von Kriterien für die Einrichtung europäischer Referenznetzwerke, für die Evaluierung dieser Netzwerke und ihrer Mitglieder und zur Erleichterung des Austauschs von Informationen und Fachwissen in Bezug auf...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. mars 2014 um viðmiðanir við að koma á fót og meta evrópsk tilvísunarnet og aðila að þeim og til að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma slíkum netum á fót og meta þau (2014/287/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk (2014/287/...
Commission Delegated Decision 2014/286/EU setting out criteria and conditions that European Reference Networks and healthcare providers wishing to join a European Reference Network must fulfil
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. mars 2014 um viðmiðanir og skilyrði sem evrópsk tilvísunarnet og veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að tengjast evrópsku tilvísunarneti, verða að uppfylla (2014/286/ESB)
Kommisjonens delegerte beslutning av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske referansenettverk og helsetjenesteytere som ønsker å delta i et europeisk referansenettverk (2014/286/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.