With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2012/47/EU of 14 December 2012 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Richtlinie 2012/47/EU der Kommission vom 14. Dezember 2012 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/47/ESB frá 14. desember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv 2012/47/EU av 14. desember 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
Commission Directive 2012/39/EU of 26 November 2012 amending Directive 2006/17/EC as regards certain technical requirements for the testing of human tissues and cells
Richtlinie 2012/39/EU der Kommission vom 26. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 2006/17/EG hinsichtlich bestimmter technischer Vorschriften für die Testung menschlicher Gewebe und Zellen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/39/ESB frá 26. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun 2006/17/EB að því er varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi prófanir á vefjum og frumum úr mönnum
Kommisjonsdirektiv 2012/39/EU av 26. november 2012 om endring av direktiv 2006/17/EF med hensyn til visse tekniske krav til kontroll av vev og celler fra mennesker
Directive 2012/26/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 amending Directive 2001/83/EC as regards pharmacovigilance
Richtlinie 2012/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG hinsichtlich der Pharmakovigilanz
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/26/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB að því er varðar lyfjagát
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/26/EU av 25. oktober 2012 om endring av direktiv 2001/83/EF med hensyn til legemiddelovervåking
Commission Directive 2012/32/EU of 25 October 2012 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment
Richtlinie 2012/32/EU der Kommission vom 25. Oktober 2012 zur Änderung der Richtlinie 96/98/EG des Rates über Schiffsausrüstung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/32/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum
Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU av 25. oktober 2012 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr
Commission Delegated Directive 2012/50/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing lead
Delegierte Richtlinie 2012/50/EU der Kommission vom 10. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Verwendungen von Blei zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/50/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Delegert kommisjonsdirektiv 2012/50/EU av 10. oktober 2012 om endring med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly
Commission Delegated Directive 2012/51/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing cadmium
Delegierte Richtlinie 2012/51/EU der Kommission vom 10. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Verwendungen von Cadmium zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/51/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur kadmíum, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Delegert kommisjonsdirektiv 2012/51/EU av 10. oktober 2012 om endring med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium
Commission Implementing Directive 2012/25/EU of 9 October 2012 laying down information procedures for the exchange, between Member States, of human organs intended for transplantation.
Durchführungsrichtlinie 2012/25/EU der Kommission vom 9. Oktober 2012 zur Festlegung von Informationsverfahren für den Austausch von zur Transplantation bestimmten Organen zwischen den Mitgliedstaaten
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/25/ESB frá 9. október 2012 um tilhögun upplýsingaskipta sem varða skipti milli aðildarríkjanna á líffærum úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/25/EU av 9. oktober 2012 om fastsettelse av informasjonsprosedyrer for utveksling mellom medlemsstater av menneskeorganer beregnet på transplantasjon
Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Richtlinie 2012/12/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2012 zur Änderung der Richtlinie 2001/112/EG des Rates über Fruchtsäfte und bestimmte gleichartige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/12/ESB frá 19. apríl 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 2001/112/EB varðandi aldinsafa og tilteknar álíka vörur til manneldis
Europaparlaments- og rådsforordning 2012/12/EU av 19. april 2012 om endring av rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum
Commission Directive 2012/10/EU of 22 March 2012 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products.
Richtlinie 2012/10/EU der Kommission vom 22. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/10/ESB frá 22. mars 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv 2012/10/EU av 22. mars 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products
Richtlinie 2012/9/EU der Kommission vom 7. März 2012 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/9/ESB frá 7. mars 2012 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaksvörum
Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer
Commission Directive 2012/7/EU of 2 March 2012 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council relating to toy safety.
Richtlinie 2012/7/EU der Kommission vom 2. März 2012 Zur Änderung von Anhang II Abschnitt III der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/7/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga í því skyni að laga hann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU av 2. mars 2012 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy
Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses
Richtlinie 2012/4/EU der Kommission vom 22. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 2008/43/EG zur Einführung eines Verfahrens zur Kennzeichnung und Rückverfolgung von Explosivstoffen für zivile Zwecke gemäß der Richtlinie 93/15/EWG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/4/ESB frá 22. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun 2008/43/EB um að koma á, samkvæmt tilskipun ráðsins 93/15/EBE, kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til almennra nota
Kommisjonsdirektiv 2012/4/EU av 22. februar 2012 om endring av direktiv 2008/43/EF om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.