With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2012) 548
Regulation (EU) No 1258/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precurors
Verordnung (EU) Nr. 1258/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1258/2013 frá 20. nóvember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og fíkniefna
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1258/2013 av 20. november 2013 om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika
COM(2011) 456
Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC
Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/53/ESB frá 20. nóvember 2013 um skemmtibáta og einmenningsför á sjó og um niðurfellingu á tilskipun 94/25/EB
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU av 20. november 2013 om fritidsfartøyer og vannscootere, og om oppheving av direktiv 94/25/EF
COM(2012) 136
Directive 2013/56/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools, and of button cells with low mercury content, and repealing Commission Decision 2009/603/EC
Richtlinie 2013/56/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren hinsichtlich des Inverkehrbringens von...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/56/ESB frá 20. nóvember 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB um rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma að því er varðar setningu á markað á færanlegum rafhlöðum og rafgeymum, sem innihalda...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/56/EU av 20. november 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer med hensyn til omsetning av bærbare batterier og akkumulatorer som inneholder kadmium...
Commission Regulation (EU) No 1152/2013 of 19 November 2013 correcting the Hungarian language version of Regulation (EU) No 1129/2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives
Verordnung (EU) Nr. 1152/2013 der Kommission vom 19. November 2013 zur Berichtigung der ungarischen Sprachfassung der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Liste...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1165/2013 of 18 November 2013 approving the active substance orange oil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1165/2013 der Kommission vom 18. November 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Orangenöl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1165/2013 frá 18. nóvember 2013 um samþykki fyrir virka efninu appelsínuolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1165/2013 av 18. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet appelsinolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1166/2013 of 18 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance dichlorprop-P
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1166/2013 der Kommission vom 18. November 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Dichlorprop-P
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1166/2013 frá 18. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu díklórpróp-P
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1166/2013 av 18. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet diklorprop-P
Commission Implementing Regulation (EU) No 1150/2013 of 14 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance rape seed oil
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1150/2013 der Kommission vom 14. November 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Rapsöl
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1150/2013 frá 14. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu repjuolíu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1150/2013 av 14. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet rapsolje
Commission Implementing Regulation (EU) No 1136/2013 of 12 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1136/2013 der Kommission vom 12. November 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Ausweitung des Zulassungszeitraums für die Wirkstoffe Clothianidin, Dimoxystrobin, Oxamyl und Pethoxamid
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2013 frá 12. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin klóþíanidín, dímoxýstróbín, oxamýl og petoxamíð
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1136/2013 av 12. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klotianidin, dimoksystrobin, oksamyl og petoksamid
Commission Implementing Regulation (EU) No 1124/2013 of 8 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance bifenox
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1124/2013 der Kommission vom 8. November 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Bifenox
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1124/2013 frá 8. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu bífenoxi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1124/2013 av 8. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet bifenoks
Commission Regulation (EU) No 1138/2013 of 8 November 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlorfenvinphos, dodine and vinclozolin in or on certain
Verordnung (EU) Nr. 1138/2013 der Kommission vom 8. November 2013 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Bitertanol, Chlorfenvinphos, Dodin und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1138/2013 frá 8. nóvember 2013 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bítertanól, klórfenvinfos, dódín og vínklósólín í eða á tilteknum...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1138/2013 av 8. november 2013 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bitertanol, klorfenvinfos, dodin og vinklozolin i eller på visse produkter
Commission Recommendation 2013/647/EU of 8 November 2013 on investigations into the levels of acrylamide in food
Empfehlung der Kommission vom 8. November 2013 zur Untersuchung des Acrylamidgehalts von Lebensmitteln (2013/647/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2013 um rannsóknir á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2013/647/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 8. november 2013 om undersøkelser av akrylamidinnhold i næringsmidler (2013/647/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 1089/2013 of 4 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance kieselgur (diatomaceous earth)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1089/2013 der Kommission vom 4. November 2013 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Kieselgur (Diatomeenerde)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2013 frá 4. nóvember 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kísilgúri
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1089/2013 av 4. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord)
Commission Regulation (EU) No 1065/2013 of 30 October 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Verordnung (EU) Nr. 1065/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1065/2013 frá 30. október 2013 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1065/2013 av 30. oktober 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Commission Implementing Decision 2013/636/EU of 31 October 2013 amending Decision 2008/866/EC, on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2008/866/EG über Sofortmaßnahmen zur Aussetzung der Einfuhr bestimmter Muscheln für den menschlichen Verzehr aus Peru im Hinblick auf die Geltungsdauer der Maßnahmen (2013/636/EU)
Commission Regulation (EU) No 1069/2013 of 30 October 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sodium phosphates (E 339) in natural casings for sausages
Verordnung (EU) Nr. 1069/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Natriumphosphaten (E 339) in Wursthüllen aus Naturdarm
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1069/2013 frá 30. október 2013 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á natríumfosfötum (E 339) í náttúrulegar garnir fyrir pylsur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1069/2013 av 30. oktober 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av natriumfosfater (E 339) i naturtarmer til pølser
Commission Regulation (EU) No 1068/2013 of 30 October 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of diphosphates (E 450), triphosphates (E 451) and polyphosphates (E 452) in wet salted fish
Verordnung (EU) Nr. 1068/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Diphosphaten (E 450), Triphosphaten (E 451) und Polyphosphaten (E 452) in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1068/2013 frá 30. október 2013 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á dífosfötum (E 450), trífosfötum (E 451) og fjölfosfötum (E 452) í votsaltaðan fisk
Kommisjonsforordning (eu) nr. 1068/2013 av 30. oktober 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i våtsaltet fisk
Commission Regulation (EU) No 1067/2013 of 30 October 2013 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of the contaminants dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in liver of terrestrial animals
Verordnung (EU) Nr. 1067/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Dioxine, dioxinähnliche PCB und nicht dioxinähnliche PCB in Leber von an Land lebenden Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1067/2013 frá 30. október 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir aðskotaefnin díoxín, díoxínlík PCB-efni og ódíoxínlík PCB-efni í lifur landdýra
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1067/2013 av 30. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for de forurensende stoffene dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i lever fra landdyr
Commission Regulation (EU) No 1066/2013 of 30 October 2013 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
Verordnung (EU) Nr. 1066/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Nichtzulassung bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1066/2013 frá 30. október 2013 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1066/2013 av 30. oktober 2013 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse
Commission Implementing Regulation No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical Assessment for construction products
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1062/2013 der Kommission vom 30. Oktober 2013 über das Format der Europäischen Technischen Bewertung für Bauprodukte
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2013 frá 30. október 2013 um framsetningu evrópska tæknimatsins fyrir byggingarvörur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske vurdering for byggevarer
Commission Directive 2013/52/EU of 30 October 2013 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment
Richtlinie 2013/52/EU der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung der Richtlinie 96/98/EG des Rates über Schiffsausrüstung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/52/ESB frá 30. október 2013 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum
Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU av 30. oktober 2013 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr
Commission Delegated Regulation (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 157/2014 der Kommission vom 30. Oktober 2013 über die Bedingungen für die Zurverfügungstellung einer Leistungserklärung von Bauprodukten auf einer Website
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 157/2014 frá 30. október 2013 um skilyrði fyrir því að gera yfirlýsingu um nothæfi byggingarvara tiltæka á vefsetri
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkårene for å gjøre en ytelseserklæring for byggevarer tilgjengelig på et nettsted
Commission Implementing Regulation (EU) No 1056/2013 of 29 October 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance neomycin
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1056/2013 der Kommission vom 29. Oktober 2013 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Bezug...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1056/2013 frá 29. október 2013 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið neómýsín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1056/2013 av 29. oktober 2013 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1057/2013 of 29 October 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance manganese carbonate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1057/2013 der Kommission vom 29. Oktober 2013 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Bezug...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1057/2013 frá 29. október 2013 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1057/2013 av 29. oktober 2013 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2013 of 24 October 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2013 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2013 frá 24. október 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2013 av 24. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1031/2013 of 24 October 2013 approving the active substance penflufen, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1031/2013 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Penflufen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2013 frá 24. október 2013 um samþykki fyrir virka efninu penflúfeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenning av det aktive stoffet penflufen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.