With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D041927/02
Commission Regulation (EU) 2015/2341 of 15 December 2015 amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2015/2341 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2341 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
C(2015)8379
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301 of 30 November 2015 supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for approval and publication of the prospectus and dissemination of advertisements and amending Commission Regulation (EC) No 809/2004 - suppl. Dir. 2003/71/EC (Prospectus)
Delegierte Verordnung (EU) 2016/301 der Kommission vom 30. November 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Billigung und Veröffentlichung des Prospekts und die Verbreitung von Werbung...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring av prospektet samt annonsering og om endring av kommisjonsforordning (...
D039618/02
Commission Regulation (EU) 2015/2030 of 13 November 2015 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I
Verordnung (EU) 2015/2030 der Kommission vom 13. November 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich des Anhangs I
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2030 frá 13. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2030 av 13. november 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1278 of 9 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards instructions, templates and definitions - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1278 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute in Bezug auf die Erläuterungen, Meldebögen und...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1278 av 9. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til instruksjoner, maler og definisjoner
C(2015)4510
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1576 of 6 July 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of those practices in the wine sector registers
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1576 der Kommission vom 6. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 in Bezug auf bestimmte önologische Verfahren und der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 in Bezug auf die Eintragung dieser Verfahren in die Ein- und Ausgangsbücher im...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1576 frá 6. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á þessum vinnsluaðferðum í skrár sem halda...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registrering av disse framstillingsmåtene i de registrene som skal føres i...
C(2015)3834
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1604 der Kommission vom 12. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf bestimmte Angaben für den Prospekt und auf Werbung
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og annonsering
D038894/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 of 8 June 2015 establishing technical specifications and procedures required for the system of interconnection of registers established by Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren für das System der Registervernetzung gemäß Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá 8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/884 av 8. juni 2015 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF
C(2015)3468
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555 of 28 May 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the disclosure of information in relation to the compliance of institutions with the requirement for a countercyclical capital buffer in accordance with Article 440 - suppl. CRR
Delegierte Verordnung (EU) 2015/1555 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Offenlegung von Informationen in Bezug auf die Einhaltung des...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk...
D038155/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/595 of 15 April 2015 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2016, 2017 and 2018 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 der Kommission vom 15. April 2015 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2016, 2017 und 2018 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/595 frá 15. apríl 2015 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2016, 2017 og 2018 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/595 av 15. april 2015 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 2017 og 2018 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og for...
D038702/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/596 of 15 April 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards the increase in the maximum total sulphur dioxide content where the climate conditions make this necessary
Durchführungsverordnung (EU) 2015/596 der Kommission vom 15. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 hinsichtlich der Erhöhung des höchstzulässigen Gesamtgehalts an Schwefeldioxid, wenn es die Witterungsverhältnisse erforderlich machen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596 frá 15. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar aukningu á hámarksheildarinnihaldi brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna loftslagsskilyrða
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/596 av 15. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til økning av grenseverdien for svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig
Commission Regulation (EU) 2015/516 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing Registration
Verordnung (EU) 2015/516 der Kommission vom 26. März 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/516 frá 26. mars 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 874/2004 um reglur um opinbera stefnu varðandi að taka í notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess ásamt meginreglum um skráningu
Kommisjonsforordning (eu) 2015/516 av 26. mars 2015 om endring av forordning (EF) nr. 874/2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation)
Durchführungsverordnung (EU) 2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015 zur Festlegung von Vorschriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass-Verordnung)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)
D036584/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/187 of 6 February 2015 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of cabin baggage
Durchführungsverordnung (EU) 2015/187 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der Kommission in Bezug auf Handgepäckkontrollen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/187 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun handfarangurs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/187 av 6. februar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. Com. Impl. Reg. 680/2014 and CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/227 der Kommission vom 9. Januar 2015 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/227 av 9. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr....
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/79 of 18 December 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards asset encumbrance, single data point model and validation rules - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/79 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/79 av 18. desember 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/...
Commission Regulation (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V
Verordnung (EU) Nr. 1342/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der Anhänge IV und V
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1342/2014 frá 17. desember 2014 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1342/2014 av 17. desember 2014 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer
C(2014)7892
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/6 of 31 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2011, 2012 and 2013
Delegierte Verordnung (EU) 2015/6 der Kommission vom 31. Oktober 2014 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Berücksichtigung der Entwicklung der Masse der in den Jahren 2011, 2012 und 2013 zugelassenen neuen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/6 frá 31. október 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2011, 2012 og 2013
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2011, 2012 og 2013
Commission Regulation (EU) No 1123/2014 of 22 October 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 1123/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1123/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2014 av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Implementing Regulation (EU) No 1114/2014 of 21 October 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1114/2014 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 mit spezifischen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2014 frá 21. október 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1114/2014 av 21. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Commission Implementing Regulation (EU) No 1108/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1108/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner und Truthühner für Zuchtzwecke (Zulassungsinhaber: Miyarisan Pharmaceutical...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1108/2014 frá 20. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd...
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles
Delegierte Verordnung (EU) 2015/96 der Kommission vom 1. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit und die Leistung der Antriebseinheit von land- und...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96 frá 1. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 of 29 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - regarding CRR
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2014 der Kommission vom 29. September 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf einheitliche Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur Bestimmung global systemrelevanter Institute gemäß der Verordnung (EU...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 970/2014 der Kommission vom 12. September 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 970/2014 frá 12. september 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 677/2011 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 970/2014 av 12. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)
Commission Implementing Regulation (EU) No 869/2014 of 11 August 2014 on new rail passenger services
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 869/2014 der Kommission vom 11. August 2014 über neue Schienenpersonenverkehrsdienste
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2014 av 11. august 2014 om nye ruter for persontransport med jernbane
Commission Implementing Regulation (EU) No 863/2014 of 7 August 2014 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 863/2014 der Kommission vom 7. August 2014 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1730/2006 und (EG) Nr. 1138/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Benzoesäure (VevoVitall)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 863/2014 frá 7. ágúst 2014 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu bensósýru (VevoVitall)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 863/2014 av 7. august 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.