With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2002/879/EC of 4 November 2002 amending Decision 2002/304/EC as regards programmes applied in Finland with a view to obtaining the status of approved zones with regard to the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C(2002) 4290)
Entscheidung der Kommission vom 4. November 2002 zur Änderung der Entscheidung 2002/304/EG in Bezug auf die in Finnland angewandten Programme zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/879/EB frá 4. nóvember 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/304/EB að því er varðar áætlanir, sem beitt er í Finnlandi, til að ná stöðu viðurkenndra svæða með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og iðradreps
ommisjonsvedtak 2002/879/EF av 4. november 2002 om endring av vedtak 2002/304/EF om dei programma som vert nytta i Finland med sikte på å gje soner status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)
Commission Regulation (EC) No 1970/2002 of 4 November 2002 amending Council Regulation (EC) No 3051/95 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries)
Verordnung (EG) Nr. 1970/2002 der Kommission vom 4. November 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates über Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs von Ro-Ro-Fahrgastfährschiffen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1970/2002 frá 4. nóvember 2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaferjum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1970/2002 av 4. november 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 3051/95 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger
Commission Regulation (EC) No 1937/2002 of 30 October 2002 amending Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1937/2002 der Kommission vom 30. Oktober 2002 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1937/2002 frá 30. október 2002 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1937/2002 av 30. oktober 2002 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 1918/2002 of 25 October 2002 amending Regulation (EC) No 1788/2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1918/2002 der Kommission vom 25. Oktober 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 mit Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1918/2002 frá 25. október 2002 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1788/2001 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd ákvæðanna er varða skoðunarvottorð vegna innflutnings frá þriðju löndum skv. 11. gr. reglugerðar ráðsins (...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1918/2002 av 25. oktober 2002 om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91...
COMMISSION DECISION of 23 October 2002 amending Directive 2001/14/EC in respect of the date for changing the working timetable for rail transport
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG hinsichtlich des Termins für den Wechsel des Netzfahrplans im Eisenbahnverkehr (2002/844/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/844/EB frá 23. október 2002 um breytingu á tilskipun 2001/14/EB að því er varðar dagsetninguna þegar skipt er um tímaáætlun fyrir járnbrautarflutninga
Kommisjonsvedtak 2002/844/EF av 23. oktober 2002 om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport
Commission Regulation (EC) No 2066/2001 of 22 October 2001 amending Regulation (EC) No 1622/2000 as regards the use of lysozyme in wine products
Verordnung (EG) Nr. 2066/2001 der Kommission vom 22. Oktober 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 hinsichtlich der Verwendung von Lysozym in Weinbauerzeugnissen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2066/2001 frá 22. október 2001 um breytingu á reglugerð (EB) nr.1622/2000 að því er varðar notkun lýsósíms í vínafurðir
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2066/2001 av 22. oktober 2001 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 med hensyn til bruk av lysozym i vinprodukter
COM(2001) 507
Decision No 2045/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1720/1999/EC adopting a series of actions and measures in order to ensure interoperability of and access to trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Beschluss Nr. 2045/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1720/1999/EG über Aktionen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Interoperabilität transeuropäischer Netze für den elektronischen Datenaustausch zwischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2045/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1720/1999/EB um samþykkt aðgerða og ráðstafana til að tryggja rekstrarsamhæfi og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana
COM(2001) 507
Decision No 2046/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1719/1999/EC on a series of guidelines, including the identification of projects of common interest, for trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Entscheidung Nr. 2046/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1719/1999/EG über Leitlinien einschließlich der Festlegung von Projekten von gemeinsamem Interesse für transeuropäische Netze zum elektronischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2046/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1719/1999/EB um viðmiðunarreglur um samevrópsk net fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum
COM(2000) 573
Directive 2002/33/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Council Directives 90/425/EEC and 92/118/EEC as regards health requirements for animal by-products
Richtlinie 2002/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinien 90/425/EWG und 92/118/EWG des Rates in Bezug auf Hygienevorschriften für tierische Nebenprodukte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/33/EB frá 21. október 2002 um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/425/EBE og 92/118/EBE að því er varðar heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum
Europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 2002/33/EF av 21. oktober 2002 om endring av rådsdirektiv 90/425/EØF og 92/118/EØF med hensyn til hygienekrav for animalske biprodukter
Commission Decision 2002/807/EC of 15 October 2002 amending Decision 2000/807/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2002 zur Änderung der Entscheidung 2000/807/EG zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2002/807/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/807/EF av 15. oktober 2002 om endring av vedtak 2000/807/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF.
Commission Directive 2002/82/EC of 15 October 2002 amending Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 2002/82/EG der Kommission vom 15. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 96/77/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/82/EB frá 15. október 2002 um breytingu á tilskipun 96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 2002/82/EF av 15. oktober 2002 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Decision 2002/788/EC of 10 October 2002 amending Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 82/894/EWG des Rates über die Mitteilung von Viehseuchen in der Gemeinschaft (2002/788/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/788/EF av 10. oktober 2002 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet
Commission Decision 2002/791EC of 10 October 2002 amending for the second time Decision 2002/161/EC as regards the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in North Rhine-Westphalia and Rheinland-Pfalz (notified under document number C(2002) 3694) (1)
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur zweiten Änderung der Entscheidung 2002/161/EG hinsichtlich der Notimpfung von Wildschweinen gegen die klassische Schweinepest in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (2002/791/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/791/EF av 10. oktober 2002 om andre endring av vedtak 2002/161/EF om naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz
Commission Regulation (EC) No 1802/2002 of 10 October 2002 correcting Regulation (EC) No 1282/2002 amending Annexes to Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(1) to Directive 90/425/EEC (1)
Verordnung (EG) Nr. 1802/2002 der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1282/2002 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1802/2002 av 10. oktober 2002 om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke...
Commission Directive 2002/81/EC of 10 October 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include flumioxazine as active substance
Richtlinie 2002/81/EG der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zur Aufnahme des Wirkstoffs Flumioxazin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/81/EB frá 10. október 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu flúmioxasíni
Kommisjonsdirektiv 2002/81/EF av 10. oktober 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flumioksazin som aktivt stoff
Commission Regulation (EC) No 1991/2002 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2002 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community.
Verordnung (EG) Nr. 1991/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1991/2002 frá 8. október 2002 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1991/2002 av 8. oktober 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 1779/2002 of 4 October 2002 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States.
Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 der Kommission vom 4. Oktober 2002 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1779/2002 frá 4. október 2002 um landa- og svæðaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1779/2002 av 4. oktober 2002 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Directive 2002/80/EC of 3 October 2002 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
Richtlinie 2002/80/EG der Kommission vom 3. Oktober 2002 zur Anpassung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/80/EB frá 3. október 2002 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/220/EBE varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 2002/80/EF av 3. oktober 2002 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
COM(2000) 574
Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
Commission Directive 2002/79/EC of 2 October 2002 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Richtlinie 2002/79/EG der Kommission vom 2. Oktober 2002 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/79/EB frá 2. október 2002 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE varðandi hámarksmagn tiltekinna varnarefnaleifa í og á kornvörum, matvælum úr dýraríkinu og tilteknum vörum úr...
Kommisjonsdirektiv 2002/79/EF av 2. oktober 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse...
Commission Directive 2002/78/EC of 1 October 2002 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 2002/78/EG der Kommission vom 1. Oktober 2002 zur Anpassung der Richtlinie 71/320/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/78/EB frá 1. október 2002 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 71/320/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um hemlabúnað á vissum tegundum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 2002/78/EF av 1. oktober 2002 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 71/320/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere
COM(2002) 367
Commission Regulation (EC) No 1752/2002 of 1 October 2002 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (1)
Verordnung (EG) Nr. 1752/2002 der Kommission vom 1. Oktober 2002 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1752/2002 frá 1. október 2002 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1752/2002 av 1. oktober 2002 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(2001) 321
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF av 23. september 2002 om endring av rådsdirektiv 76/207/EØF om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår
COM(2000) 832
Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 80/987/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer
Richtlinie 2002/74/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 80/987/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/74/EB frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 80/987/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vernd til handa launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota
Europaparlaments- og rådsdirektiv 74/2002/EF av 23. september 2002 om endring av rådsdirektiv 80/987/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens
Commission Decision 2002/756/EC of 16 September 2002 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC (notified under document number C(2002) 3350)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 2002 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von bestimmten Pflanzen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/756/EB frá 16. september 2002 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna plantna samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 92/33/EBE, 2002/54/EB, 2002/55...
Kommisjonsdirektiv 2002/756/EF av 16. september 2002 om fastsettelse av nærmere regler for sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av visse planter som er nevnt i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.