With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 08/VIII/2008 laying down additional measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Commission Decision 671/2008/EC of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)
Entscheidung der Kommission vom 5. August 2008 zur harmonisierten Nutzung von Funkfrequenzen im Frequenzband 5875 — 5905 MHz für sicherheitsbezogene Anwendungen intelligenter Verkehrssysteme (IVS) (2008/671/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. ágúst 2008 um samræmda notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 875-5 905 MHz til öryggistengdrar notkunar í skynvæddum flutningakerfum (2008/671/EB)
Kommisjonsvedtak av 5. august 2008 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) (2008/671/EF)
Commission Regulation (EC) No 775/2008 of 4 August 2008 establishing maximum residue limits for the feed additive canthaxanthin in addition to the conditions provided for in Directive 2003/7/EC
Verordnung (EG) Nr. 775/2008 der Kommission vom 4. August 2008 zur Festlegung der Rückstandshöchstgehalte für den Futtermittelzusatzstoff Canthaxanthin zusätzlich zu den in der Richtlinie 2003/7/EG enthaltenen Bedingungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 775/2008 frá 4. ágúst 2008 um að setja hámarksgildi fyrir leifar kantaxatíns, sem er aukefni í fóðri, til viðbótar þeim skilyrðum sem kveðið er á um í tilskipun 2003/7/EB
Kommisjonsforordning (EF) nr. 775/2008 av 4. august 2008 om fastsettelse av grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet kantaxantin i tillegg til vilkårene fastsatt i direktiv 2003/7/EF
Commission Regulation (EC) No 777/2008 of 4 August 2008 amending Annexes I, V and VII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 777/2008 der Kommission vom 4. August 2008 zur Änderung der Anhänge I, V und VII der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 777/2008 frá 4. ágúst 2008 um breytingu á I., V. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonsforordning (EF) nr. 777/2008 av 4. august 2008 om endring av vedlegg I, V og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
Commission Directive 2008/82/EC of 30 July 2008 amending Directive 2008/38/EC as regards feedingstuffs intended for the support of the renal function in case of chronic renal insufficiency
Richtlinie 2008/82/EG der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG hinsichtlich Futtermitteln, die zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer Niereninsuffizienz bestimmt sind
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/82/EB frá 30. júlí 2008 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB að því er varðar fóður sem ætlað er sem stuðningur við nýrnastarfsemi vegna langvinnrar nýrnabilunar
Kommisjonsdirektiv 2008/82/EF av 30. juli 2008 om endring av direktiv 2008/38/EF med hensyn til fôrvarer beregnet på støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt
Commission Decision 2008/650/EC of 30 July 2008 amending Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community to include certain diseases in the list of notifiable diseases and to delete porcine enterovirus encephalomyelitis from that list
Entscheidung der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 82/894/EWG des Rates über die Mitteilung von Viehseuchen in der Gemeinschaft zwecks Aufnahme bestimmter Seuchen in das Verzeichnis der meldepflichtigen Seuchen und zur Streichung der Teschener Krankheit (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júlí 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 82/894/EBE um tilkynningu dýrasjúkdóma innan Bandalagsins í því skyni að færa tiltekna sjúkdóma á skrána yfir tilkynningarskylda sjúkdóma og fella lömunarveiki í svínum brott úr sömu skrá (2008/...
Kommisjonsvedtak av 30. juli 2008 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet for å oppføre visse sykdommer på listen over meldepliktige sykdommer og for å stryke ondartet smittsom griselammelse fra listen (2008/650/EF)
Commission Directive 2008/81/EC of 29 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include difenacoum as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/81/EG der Kommission vom 29. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Difenacoum in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/81/EB frá 29. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dífenakúmi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF av 29. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av difenakum som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/80/EC of 28 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt (K-HDO) as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/80/EG der Kommission vom 28. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, Kaliumsalz (K-HDO) in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/80/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kalíum- salti af sýklóhexýlhýdroxýdíasen-1-oxíði (K-HDO) í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/80/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/79/EC of 28 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include IPBC as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/79/EG der Kommission vom 28. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs IPBC in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 3-joð-2- própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/77/EG der Kommission vom 25. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Thiamethoxam in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/77/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíametoxami við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/77/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av tiametoksam som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/78/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include propiconazole as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/78/EG der Kommission vom 25. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Propiconazol in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu própíkónasóli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/78/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av propikonazol som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Regulation (EC) No 708/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EG) Nr. 708/2008 der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 708/2008 av 24. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Directive 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/75/EG der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/75/EB frá 24. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu koltví- sýringi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/75/EF av 24. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/74/EC of 18 July 2008 amending, as regards the type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and access to vehicle repair and maintenance information, Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2005/78/EC
Richtlinie 2008/74/EG der Kommission vom 18. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 2005/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2005/78/EG in Bezug auf die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/74/EB frá 18. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB og tilskipun 2005/78/EB að því er varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5...
Kommisjonsdirektiv 2008/74/EF av 18. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og direktiv 2005/78/EF vedrørende typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og tilgang til informasjon om...
Commission Regulation (EC) No 668/2008 of 15 July 2008 amending Annexes II to V of Regulation (EC) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, as regards working methods and operating procedures
Verordnung (EG) Nr. 668/2008 der Kommission vom 15. Juli 2008 zur Änderung der Anhänge II bis V der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen bezüglich der Erbringung von Flugsicherungsdiensten, betreffend Arbeitsmethoden und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2008 frá 15. júlí 2008 um breytingu á II.-V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2096/2005 um sameiginlegar kröfur vegna veitingar þjónustu á sviði flugleiðsögu að því er varðar starfsaðferðir og verklagsreglur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008 av 15. juli 2008 om endring av vedlegg II til V til forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester, med hensyn til arbeidsmetoder og framgangsmåter for drift
Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC
Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 764/2008 frá 9. júlí 2008 um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra tæknireglna vegna löglega markaðssettrar vöru í öðru aðildarríki og um niðurfellingu á ákvörðun 3052/95/EB
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av framgangsmåter for anvendelsen av visse nasjonale tekniske forskrifter på produkter som er lovlig markedsført i en annen medlemsstat, og om oppheving av vedtak nr. 3052/95/EF
Commission Decision 2008/576/EC of 4 July 2008 amending Annex III to Decision 2003/467/EC as regards the list of the officially enzootic-bovine-leukosis-free regions in Poland
Entscheidung der Kommission vom 4. Juli 2008 zur Änderung von Anhang III der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Liste der amtlich als frei von enzootischer Rinderleukose anerkannten Regionen in Polen (2008/576/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. juli 2008 om endring av vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til lista over regionar i Polen som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2008/576/EF)
Commission Directive 2008/65/EC of 27 June 2008 amending Directive 91/439/EEC on driving licences
Richtlinie 2008/65/EG der Kommission vom 27. Juni 2008 zur Änderung der Richtlinie 91/439/EWG über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/65/EB frá 27. júní 2008 um breytingu á tilskipun 91/439/EBE um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF av 27. juni 2008 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort
Commission Regulation (EC) No 606/2008 of 26 June 2008 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes
Verordnung (EG) Nr. 606/2008 der Kommission vom 26. Juni 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken — Regelung des Zugangs zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2008 frá 26. júní 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins, að því er varðar aðgang að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum, í vísindaskyni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2008 av 26. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål
Commission Regulation (EC) No 597/2008 of 24 June 2008 amending Regulation (EC) No 372/2007 laying down transitional migration limits for plasticisers in gaskets in lids intended to come into contact with foods
Verordnung (EG) Nr. 597/2008 der Kommission vom 24. Juni 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 372/2007 zur Festlegung vorläufiger Migrationsgrenzwerte für Weichmacher in Deckeldichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 597/2008 frá 24. júní 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 372/2007 þar sem mælt er fyrir um bráðabirgðaflæðimörk fyrir mýkiefni í þéttingum í lokum sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 597/2008 av 24. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 372/2007 om fastsettelse av midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger i lokk som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Council Decision 2008/486/EC of 23 June 2008 appointing half of the members of the Management Board of the European Food Safety Authority
Beschluss des Rates vom 23. Juni 2008 zur Ernennung der Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (2008/486/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 23. júní 2008 um skipun helmings stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008/486/EB)
Rådsbeslutning av 23. juni 2008 om oppnevning av halvparten av medlemmene i styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (2008/486/EF)
Commission Regulation (EC) No 584/2008 of 20 June 2008 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in turkeys
Verordnung (EG) Nr. 584/2008 der Kommission vom 20. Juni 2008 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf das Gemeinschaftsziel zur Senkung der Prävalenz von Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium bei...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. júní 2008 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í kalkúnum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av 20. juni 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos kalkuner
COM(2006) 783
Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community
Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (Neufassung)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (Omarbeiding)
COM(2007) 159
Regulation (EC) No 592/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Verordnung (EG) Nr. 592/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 592/2008 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet
Commission Directive 2008/60/EC of 17 June 2008 laying down specific purity criteria concerning sweeteners for use in foodstuffs (Codified version)
Richtlinie 2008/60/EG der Kommission vom 17. Juni 2008 zur Festlegung spezifischer Kriterien für Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen (kodifizierte Fassung)
Kommisjonsdirektiv 2008/60/EF av 17. juni 2008 om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel (Kodifisert utgåve)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.