With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/785/EU of 28 November 2011 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss 2011/785/EU der Kommission vom 28. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 28. november 2011 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
COM(2008) 464
Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights
Richtlinie 2011/77/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/77/ESB frá 27. september 2011 um breytingu á tilskipun 2006/116/EB um verndartíma höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/77/EU av 27. september 2011 om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1216/2011 of 24 November 2011 amending Commission Regulation (EU) No 691/2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (32011R1216)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1216/2011 der Kommission vom 24. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 der Kommission zur Festlegung eines Leistungssystems für Flugsicherungsdienste und Netzfunktionen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1216/2011 frá 24. nóvember 2011 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 691/2010 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1216/2011 av 24. november 2011 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner
Commission Regulation (EU) No 1210/2011 of 23 November 2011 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volume of greenhouse gas emission allowances to be auctioned prior to 2013
Verordnung (EU) Nr. 1210/2011 der Kommission vom 23. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 insbesondere zur Festlegung der vor 2013 zu versteigernden Menge Treibhausgasemissionszertifikate
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1210/2011 frá 23. nóvember 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda sem verða boðnar upp fyrir 2013
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1210/2011 av 23. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 særlig med hensyn til fastsettelse av mengden av utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres bort før 2013
Commission Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 of 22 November 2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1206/2011 der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die Luftfahrzeugidentifizierung für die Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.1206/2011 frá 22. nóvember 2011 um kröfur um auðkenningu loftfars í tengslum við kögun í samevrópska loftrýminu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 av 22. november 2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom
Commission Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 of 22 November 2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1207/2011 der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die Leistung und die Interoperabilität der Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1207/2011 frá 22. nóvember 2011 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom
Commission Regulation (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 [Accounting]
Verordnung (EU) Nr. 1205/2011 der Kommission vom 22. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1205/2011 frá 22. nóvember 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2011 av 22. november 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for...
Commission Decision 2011/765/EU of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition of examiners of train drivers and on criteria for the organisation of examinations in accordance with Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council (32011D0765)
Beschluss der Kommission vom 22. November 2011 zu den Kriterien der Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen, die an der Ausbildung von Triebfahrzeugführern beteiligt sind, den Kriterien der Anerkennung von Triebfahrzeugführer-Prüfern und den Kriterien für die Organisation von...
Kommisjonsbeslutning av 22. november 2011 om kriterier for godkjenning av opplæringssentre som driver opplæring av lokomotivførere, om kriterier for godkjenning av eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for organisering av prøver i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Recommendation 2011/766/EU of 22 November 2011 on the procedure for recognition of training centres and of examiners of train drivers in accordance with Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council (32011H0766)
Empfehlung der Kommission vom 22. November 2011 über das Verfahren zur Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen für Triebfahrzeugführer und von Triebfahrzeugführer-Prüfern gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/766/EU)
Commission Implementing Decision 2011/754/EU of 22 November 2011 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. November 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2011/754/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2011 um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (2011/754/ESB)
Kommisjonens gjennomføringavgjerd av 22. november 2011 om bruken av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2011/754/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 1197/2011 of 21 November 2011 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1197/2011 der Kommission vom 21. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1197/2011 frá 21. nóvember 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011 av 21. november 2011 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet
Commission Regulation (EU) No 1193/2011 of 18 November 2011 establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2013, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2010
Verordnung (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission vom 18. November 2011 zur Festlegung eines Unionsregisters für den am 1. Januar 2013 beginnenden Handelszeitraum des EU-Emissionshandelssystems und die darauffolgenden Handelszeiträume gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1193/2011 frá 18. nóvember 2011 um stofnun skrár Sambandsins yfir viðskiptatímabilið sem hefst 1. janúar 2013 og síðari viðskiptatímabil í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011 av 18. november 2011 om opprettelse av et EU-register for den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende handelsperioder, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1190/2011 of 18 November 2011 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1190/2011 der Kommission vom 18. November 2011 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1730/2006 und (EG) Nr. 1138/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Benzoesäure (VevoVitall)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1190/2011 frá 18. nóvember 2011 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu bensósýru (VevoVitall)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1190/2011 av 18. november 2011 om endring av forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoffet i fôrvarer
Commission Decision 2011/753/EU of 18 November 2011 establishing rules and calculation methods for verifying compliance with the targets set in Article 11(2) of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 8165)
Beschluss der Kommission vom 18. November 2011 mit Vorschriften und Berechnungsmethoden für die Überprüfung der Einhaltung der Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/753/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. nóvember 2011 um að koma á reglum og reikniaðferðum til að sannreyna að staðið sé við markmiðin sem sett eru í 2. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2011/753/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. november 2011 om fastsettelse av regler og beregningsmetoder for å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF oppfylles (2011/753/EU)
COM(2010) 433
Directive 2011/89/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC, 2006/48/EC and 2009/138/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate - FICOD I
Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU av 16. november 2011 om endring av direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF med hensyn til utvidet tilsyn med finansforetak i et finansielt konglomerat
Commission Regulation (EU) No 1171/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
Verordnung (EU) Nr. 1171/2011 der Kommission vom 16. November 2011 über die Nichtzulassung bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1171/2011 frá 16. nóvember 2011 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1171/2011 av 16. november 2011 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn
Commission Regulation (EU) No 1170/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk
Verordnung (EU) Nr. 1170/2011 der Kommission vom 16. November 2011 über die Nichtzulassung bestimmter gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1170/2011 frá 16. nóvember 2011 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1170/2011 av 16. november 2011 om avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko
Directive 2011/87/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the application of emission stages for narrow-track tractors
Richtlinie 2011/87/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinie 2000/25/EG in Bezug auf die Anwendung von Emissionsstufen bei Schmalspurzugmaschinen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/87/ESB frá 16. nóvember 2011 um breytingu á tilskipun 2000/25/EB að því er varðar beitingu áfanga er varða losun dráttarvéla með lítilli sporvídd
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/87/EU av 16. november 2011 om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til gjennomføringen av utslippstrinn for smalsporede traktorer
Directive 2011/88/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme
Richtlinie 2011/88/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinie 97/68/EG hinsichtlich der Vorschriften für gemäß dem Flexibilitätssystem in Verkehr gebrachte Motoren
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/88/ESB frá 16. nóvember 2011 um breytingu á tilskipun 97/68/EB að því er varðar ákvæði um hreyfla sem settir eru á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/88/EU av 16. november 2011 om endring av direktiv 97/68/EF med hensyn til bestemmelser om motorer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen
Commission Implementing Decision of 15 November 2011 amending Decision 2008/630/EC on emergency measures applicable to crustaceans imported from Bangladesh and intended for human consumption
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/630/EG über Sofortmaßnahmen für die Einfuhr von zum Verzehr bestimmten Krustentieren aus Bangladesch
Commission Implementing Decision of 14 November 2011 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in France
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/855/EG hinsichtlich tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in Frankreich
Commission Decision 2011/740/EU of 14 November 2011 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC, 2007/742/EC, 2009/543/EC and 2009/544/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 14. November 2011 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2007/506/EG, 2007/742/EG, 2009/543/EG und 2009/544/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2007/506/EB, 2007/742/EB, 2009/543/EB og 2009/544/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (2011...
Kommisjonsavgjerd av 14. november 2011 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for
Commission Decision C(2011) 8042 of 14 November 2011 amending Decision (EU) No 774/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the use of security scanners at EU airports
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/8042/EU av 14. november 2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder bruk av...
Commission Regulation (EU) No 1161/2011 of 14 November 2011 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 953/2009 as regards the lists of mineral substances that can be added to foods
Verordnung (EU) Nr. 1161/2011 der Kommission vom 14. November 2011 zur Änderung der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 953/2009 der Kommission...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1161/2011 frá 14. nóvember 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 953/2009 að því er varðar skrárnar yfir...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1161/2011 av 14. november 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 og kommisjonsforordning (EF) nr. 953/2009 med hensyn til listene over mineraler som kan tilsettes...
Commission Regulation (EU) No 1160/2011 of 14 November 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk
Verordnung (EU) Nr. 1160/2011 der Kommission vom 14. November 2011 über die Zulassung bzw. Nichtzulassung bestimmter gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1160/2011 frá 14. nóvember 2011 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1160/2011 av 14. november 2011 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.