With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1148/2014 of 28 October 2014 amending Annexes II, VII, VIII, IX and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 1148/2014 der Kommission vom 28. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, VII, VIII, IX und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1148/2014 frá 28. október 2014 um breytingu á II., VII., VIII., IX. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1148/2014 av 28. oktober 2014 om endring av vedlegg II, VII, VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EU) No 1137/2014 of 27 October 2014 amending Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the handling of certain offal from animals intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 1137/2014 der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verarbeitung von Nebenprodukten der Schlachtung, die zum menschlichen Verzehr bestimmt sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1137/2014 frá 27. október 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar meðhöndlun á tilteknum sláturmat úr dýrum sem ætlaður er til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1137/2014 av 27. oktober 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til håndtering av visse typer slaktebiprodukter fra dyr beregnet på konsum
Commission Implementing Regulation (EU) No 1138/2014 of 27 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 as a feed additive for sows (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1138/2014 der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase, gewonnen aus Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1138/2014 frá 27. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1138/2014 av 27. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av...
Commission Regulation (EU) No 1136/2014 of 24 October 2014 amending Regulation (EU) No 283/2013 as regards the transitional measures applying to procedures concerning plant protection products
Verordnung (EU) Nr. 1136/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 283/2013 hinsichtlich der Übergangsregelungen bezüglich Verfahren für Pflanzenschutzmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1136/2014 frá 24. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 283/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1136/2014 av 24. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 med hensyn til overgangstiltak for framgangsmåter for plantevernmidler
Commission Regulation (EU) No 1135/2014 of 24 October 2014 on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk
Verordnung (EU) Nr. 1135/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1135/2014 frá 24. október 2014 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1135/2014 av 24. oktober 2014 om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko
Commission Regulation (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 1146/2014 der Kommission vom 23. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Anthrachinon, Benfluralin, Bentazon,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1146/2014 frá 23. október 2014 um breytingu á II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir antrakínón, benflúralín, bentasón, brómoxýníl, klórþalóníl,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1146/2014 av 23. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon,...
C(2014)7583
Commission Delegated Regulation (EU) No 1397/2014 of 22 October 2014 amending Regulation (EU) No 318/2013 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2016 to 2018, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1397/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 318/2013 der Kommission zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 2016 bis 2018 für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1397/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 318/2013 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr....
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
C(2014)7674
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements - suppl. BRRD
Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/63 frá 21. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar framlög greidd fyrirfram til fjármögnunarfyrirkomulags vegna skilameðferðar
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering
Commission Implementing Regulation (EU) No 1115/2014 of 21 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella pastoris (DSM 26643) as a feed additive for pigs
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1115/2014 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Fumonisinesterase, gewonnen aus Komagataella pastoris (DSM 26643), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Schweine
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1115/2014 frá 21. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 26643), sem fóðuraukefni fyrir svín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1115/2014 av 21. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin
Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for cattle for fattening, minor ruminant species for fattening, dairy cows and minor dairy ruminant species and amending Regulations (EC) No 1288/2004 and (EC) No 1811/2005 (holder of authorisation Alltech France)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1109/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Zulassung der Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastrinder, Masttiere von Wiederkäuerarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1109/2014 frá 20. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 sem fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi, aukategundir eldisjórturdýra, mjólkurkýr og aukategundir jórturdýra sem framleiða mjólk og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsstorfe, mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring, melkekyr og mindre...
Commission Regulation (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide, and pyridate in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 1127/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Amitrol, Dinocap, Fipronil, Flufenacet,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1127/2014 frá 20. október 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amítról, dínókap, fípróníl, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1127/2014 av 20. oktober 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat i eller på...
Commission Regulation (EU) No 1098/2014 of 17 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances
Verordnung (EU) Nr. 1098/2014 der Kommission vom 17. Oktober 2014 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf bestimmte Aromastoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1098/2014 frá 17. október 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1098/2014 av 17. oktober 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer
Commission Regulation (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for asulam, cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen and propisochlor in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 1126/2014 der Kommission vom 17. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Asulam, Cyanamid, Dicloran, Flumioxazin,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1126/2014 frá 17. október 2014 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran, flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1126/2014 av 17. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av asulam, cyanamid, dikloran, flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl, pikolinafen og...
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/97 of 17 October 2014 correcting Delegated Regulation (EU) No 918/2012 as regards the notification of significant net short positions in sovereign debt - corr. Com. Del. Reg. 918/2012 and suppl. Short Selling and CDS
Delegierte Verordnung (EU) 2015/97 der Kommission vom 17. Oktober 2014 zur Berichtigung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 918/2012 im Hinblick auf die Meldung signifikanter Netto-Leerverkaufspositionen in öffentlichen Schuldtiteln
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/97 frá 17. október 2014 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 918/2012 að því er varðar tilkynningu um mikilvægar hreinar skortstöður í ríkisskuldum
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97 av 17. oktober 2014 om retting av delegert forordning (EU) nr. 918/2012 med hensyn til melding av betydelige korte nettoposisjoner i statspapirer
Commission Implementing Regulation (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 8 and 18
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1090/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Genehmigung von Permethrin als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 8 und 18
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1090/2014 frá 16. október 2014 um að samþykkja permetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1090/2014 av 16. oktober 2014 om godkjenning av permetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18
Commission Implementing Regulation (EU) No 1091/2014 of 16 October 2014 approving tralopyril as a new active substance for use in biocidal products for product-type 21
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1091/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Genehmigung von Tralopyril als neuen Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 21
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1091/2014 frá 16. október 2014 um að samþykkja tralópýríl sem nýtt virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1091/2014 av 16. oktober 2014 om godkjenning av tralopyril som nytt aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21
Commission Regulation (EU) No 1092/2014 of 16 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads
Verordnung (EU) Nr. 1092/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Süßungsmitteln in bestimmten Brotaufstrichen aus Obst oder Gemüse
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1092/2014 frá 16. október 2014 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun sætuefna í tiltekið smurálegg úr aldinum eða grænmeti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1092/2014 av 16. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av søtstoffer i visse smørbare produkter av frukt eller grønnsaker
Commission Regulation (EU) No 1093/2014 of 16 October 2014 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain colours in flavoured ripened cheese
Verordnung (EU) Nr. 1093/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Änderung und Berichtigung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung bestimmter Farbstoffe in aromatisiertem gereiftem Käse
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1093/2014 frá 16. október 2014 um breytingu og leiðréttingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun tiltekinna litarefna í bragðbættan, þroskaðan ost
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1093/2014 av 16. oktober 2014 om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse fargestoffer i modnet ost med aromatilsetting
Commission Regulation (EU) No 1119/2014 of 16 October 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzalkonium chloride and didecyldimethylammonium chloride in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 1119/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Benzalkoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1119/2014 frá 16. október 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bensalkóníumklóríð og dídekýldímetýlammóníumklóríð í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2014 av 16. oktober 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av benzalkoniumklorid og didecyldimetylammoniumklorid i eller på visse produkter
Commission Regulation (EU) No 1096/2014 of 15 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for carbaryl, procymidone and profenofos in or on certain products
Verordnung (EU) Nr. 1096/2014 der Kommission vom 15. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Carbaryl, Procymidon und Profenofos in oder auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1096/2014 frá 15. október 2014 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir karbarýl, prósýmídón og prófenófos í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1096/2014 av 15. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av karbaryl, procymidon og profenofos i eller på visse produkter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1083/2014 of 15 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive for sows
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1083/2014 der Kommission vom 15. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1083/2014 frá 15. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) sem fóðuraukefni fyrir gyltur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1083/2014 av 15. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer til purker
Commission Regulation (EU) No 1084/2014 of 15 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of diphosphates (E 450) as a raising agent and acidity regulator in prepared yeast based doughs
Verordnung (EU) Nr. 1084/2014 der Kommission vom 15. Oktober 2014 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Diphosphaten (E 450) als Backtriebmittel und Säureregulator in Fertigteigen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1084/2014 frá 15. október 2014 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á dífosfötum (E 450) sem lyftiefni og sýrustilli í tilbúin gerdeig
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1084/2014 av 15. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles
Delegierte Verordnung (EU) 2015/68 der Kommission vom 15. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen für die Bremsen von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Typgenehmigung von land- und...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 frá 15. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
Commission Implementing Regulation (EU) No 1076/2014 of 13 October 2014 concerning the authorisation of a preparation containing a smoke flavouring extract-2b0001 as feed additive for dogs and cats
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1076/2014 der Kommission vom 13. Oktober 2014 über die Zulassung einer Zubereitung, die das Raucharomaextrakt 2b0001 als Futtermittelzusatzstoff für Hunde und Katzen enthält
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1076/2014 frá 13. október 2014 um leyfi fyrir blöndu sem inniheldur reykbragðefnakjarna-2b0001 sem fóðuraukefni fyrir hunda og ketti
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1076/2014 av 13. oktober 2014 om godkjenning av et preparat som inneholder røykaromaekstrakten 2b0001, som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder og katter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1070/2014 of 10 October 2014 amending Regulation (EC) No 271/2009 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1070/2014 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 271/2009 hinsichtlich des Mindestgehalts an der Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Aspergillus niger (CBS 109.713), und Endo-1,4-beta-Glucanase,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1070/2014 frá 10. október 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 271/2009 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), og endó-1,4-betaglúkanasa...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1070/2014 av 10. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 271/2009 med hensyn til laveste innhold av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023