With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No R1 of 20 June 2013 concerning the interpretation of Article 85 of Regulation (EC) No 987/2009
Beschluss Nr. R1 vom 20. Juni 2013 über die Auslegung des Artikels 85 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009
Beslutning nr. R1 av 20. juni 2013 om fortolkning av artikkel 85 i forordning (EF) nr. 987/2009
Commission Decision 2013/302/EU of 19 June 2013 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 19. Juni 2013 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. júní 2013 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision 2013/295/EU of 17 June 2013 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/543/EC, 2009/544/EC, 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/567/EC, 2009/568/EC, 2009/578/EC, 2009/598/EC, 2009/607/EC, 2009/894/EC, 2009/967/EC, 2010/18/EC and 2011/331/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 17. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG und des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2013 um breytingar á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/543/EB, 2009/544/EB, 2009/563/EB, 2009/564/EB, 2009/567/EB, 2009/568/EB, 2009/578/EB, 2009/598/EB, 2009/607/EB, 2009/894/EB, 2009/967/EB, 2010/18/EB og 2011/...
Kommisjonsavgjerd av 17. juni 2013 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/543/EF, 2009/544/EF, 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/567/EF, 2009/568/EF, 2009/578/EF, 2009/598/EF, 2009/607/EF, 2009/894/EF, 2009/967/EF og 2010/18/EF og av avgjerd 2011/331/EU med...
Commission Implemeting Decision 2013/288/EU of 13 June 2013 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Juni 2013 zur Änderung des Beschlusses 2011/30/EU über die Gleichwertigkeit bestimmter drittstaatlicher Aufsichts-, Qualitätssicherungs-, Untersuchungs- und Sanktionssysteme für Abschlussprüfer und Abschlussprüfungsgesellschaften und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júní 2013 um breytingu á ákvörðun 2011/30/ESB um jafngildi opinberra eftirlits-, gæðatryggingar-, rannsóknar- og viðurlagakerfa fyrir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í tilteknum þriðju löndum og umbreytingartímabil...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. juni 2013 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for...
Commission Implementing Decision 2013/301/EU of 11 June 2013 amending Implementing Decision 2012/715/EU establishing a list of third countries with a regulatory framework applicable to active substances for medicinal products for human use and the respective control and enforcement activities ensuring a level of protection of public health equivalent to that in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2013 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2012/715/EU zur Festlegung einer Liste von Drittländern mit einem Rechtsrahmen für Wirkstoffe von Humanarzneimitteln und den entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen zur...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2012/715/ESB um skrá yfir þriðju lönd með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. juni 2013 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om oppretting av en liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker samt de tilhørende virksomheter for kontroll...
Commission Implementing Decision of 4 June 2013 amending Implementing Decision 2012/715/EU establishing a list of third countries with a regulatory framework applicable to active substances for medicinal products for human use and the respective control and enforcement activities ensuring a level of protection of public health equivalent to that in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juni 2013 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2012/715/EU zur Festlegung einer Liste von Drittländern mit einem Rechtsrahmen für Wirkstoffe von Humanarzneimitteln und den entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen zur...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júní 2013 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2012/715/ESB um skrá yfir þriðju lönd með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juni 2013 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om oppretting av en liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler samt de tilhørende virksomheter for kontroll og håndheving...
Commission Implementing Decision 2013/261/EU of 3 June 2013 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2013 zur Zulassung eines Laboratoriums in der Ukraine für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/261/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/261/ESB frá 3. júní 2013 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Úkraínu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 3. juni 2013 om godkjenning av eit laboratorium i Ukraina for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar
Commission Implementing Decision 2013/256/EU of 30 May 2013 on recognition of the Biograce GHG calculation tool for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Mai 2013 über die Anerkennung des Biograce-Treibhausgasberechnungstools zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/256/ESB frá 30. maí 2013 um viðurkenningu á reiknitólinu „Biograce GHG“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. mai 2013 om anerkjennelse av ordningen «Biograce GHG calculation tool» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2013/256/EU)
Commission Decision 2013/250/EU of 21 May 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for sanitary tapware
Beschluss der Kommission vom 21. Mai 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Sanitärarmaturen (2013/250/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. maí 2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir kranavörur til hreinlætisnota (2013/250/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 21. mai 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til sanitære tappearmaturar
Commission Decision 2013/204/EU of 25 April 2013 concerning the non-inclusion of formaldehyde for product-type 20 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2013) 2284)
Beschluss der Kommission vom 25. April 2013 über die Nichtaufnahme von Formaldehyd in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 20 (2013/204/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. apríl 2013 um að færa formaldehýð ekki á skrá í vöruflokk 20 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (2013/204/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. april 2013 om at formaldehyd for produkttype 20 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Decision 2013/205/EU of 25 April 2013 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances acequinocyl, aminopyralid, ascorbic acid, flubendiamide, gamma-cyhalothrin, ipconazole, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone and topramezone (notified under document C(2013) 2246)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. April 2013 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für die neuen Wirkstoffe Acequinocyl, Aminopyralid, Ascorbinsäure, Flubendiamid, gamma-Cyhalothrin, Ipconazol, Metaflumizon, Orthosulfamuron, Pseudomonas sp....
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. apríl 2013 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum asekínósýli, amínópýralíði, askorbínsýru, flúbendíamíði, gammasýhalótríni, ipkónasóli, metaflúmísóni,...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. april 2013 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene acekinocyl, aminopyralid, askorbinsyre, flubendiamid, gammacyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, ortosulfamuron,...
COM(2012) 697
Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 377/2013/EU av 24. april 2013 om midlertidig unntak fra direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet
Commission Implementing Decision 2013/196/EU of 24 April 2013 amending Implementing Decision 2012/715/EU establishing a list of third countries with a regulatory framework applicable to active substances for medicinal products for human use and the respective control and enforcement activities ensuring a level of protection of public health equivalent to that in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. April 2013 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2012/715/EU zur Festlegung einer Liste von Drittländern mit einem Rechtsrahmen für Wirkstoffe von Humanarzneimitteln und den entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen zur...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. apríl 2013 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2012/715/ESB um skrá yfir þriðju lönd með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. april 2013 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om opprettelse av en liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende virksomhet for kontroll...
Commission Implementing Decision 2013/195/EU of 23 April 2013 defining the practical arrangements, uniform formats and a methodology in relation to the radio spectrum inventory established by Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual radio spectrum policy programme (notified under document C(2013) 2235)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. April 2013 zur Festlegung der näheren Vorschriften, der einheitlichen Formate und einer Methode für die im Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/195/ESB frá 23. apríl 2013 um skilgreiningu á hagnýtu fyrirkomulagi, samræmdum sniðum og aðferðafræði í tengslum við skrána yfir tíðniróf sem komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB um að koma á...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 23. april 2013 om fastsettelse av praktiske tiltak, ensartede formater og en metode i forbindelse med radiospektrumfortegnelsen opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU om opprettelse av et flerårig program for...
Commission Implementing Decision 2013/164/EU of 27 March 2013 repealing Decisions 2003/135/EC, 2004/832/EC and 2005/59/EC approving plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs in Germany, France and Slovakia
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2013 zur Aufhebung der Entscheidungen 2003/135/EG, 2004/832/EG und 2005/59/EG zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und zur Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2013 um niðurfellingu ákvarðana 2003/135/EB, 2004/832/EB og 2005/59/EB um samþykkt áætlana um útrýmingu svínapestar og neyðarbólusetningu villtra svína í Þýskalandi, Frakklandi og Slóvakíu (2013/164/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2013 om oppheving av vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 2005/59/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av viltlevande svin i Tyskland, Frankrike og Slovakia
Commission Implementing Decision 2013/163/EU of 26 March 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. März 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Herstellung von Zement, Kalk und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/163/ESB frá 26. mars 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á sementi, kalki og magnesíumoxíði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 26. mars 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Decision 2013/135/EU of 15 March 2013 amending Decisions 2007/506/EC and 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 15. März 2013 zur Änderung der Entscheidungen 2007/506/EG und 2007/742/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2013/135/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. mars 2013 um breytingu á ákvörðunum 2007/506/EB og 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (2013/135/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. mars 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for
Commission Decision 2013/121/EU of 7 March 2013 on the safety requirements to be met by European standards for certain seats for children pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety
Beschluss der Kommission vom 7. März 2013 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen für bestimmte Sitze und Stühle für Kinder gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen (2013/121/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. mars 2013 um öryggiskröfur, sem uppfylla á með Evrópustöðlum, um tiltekin sæti fyrir börn samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB um öryggi vöru (2013/121/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 7. mars 2013 om de sikkerhetskravene til visse barneseter som europeiske standarder skal inneholde, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet (2013/121/EU)
Commission Decision 2013/131/EU of 4 March 2013 establishing the user’s guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss der Kommission vom 4. März 2013 über ein Nutzerhandbuch mit den Schritten, die zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. mars 2013 um að taka saman notendahandbók þar sem lýst er nauðsynlegum áföngum til aðildar að umhverfisstjórnunarkerfi ESB samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að...
Kommisjonsavgjerd av 4. mars 2013 om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (2013/131/EU)
Commission Decision 2013/114/EU of 1 March 2013 establishing the guidelines for Member States on calculating renewable energy from heat pumps from different heat pump technologies pursuant to Article 5 of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 1. März 2013 zur Festlegung von Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Berechnung der durch verschiedene Wärmepumpen-Technologien aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/114/ESB frá 1. mars 2013 um viðmiðunarreglur fyrir aðildarríki vegna útreiknings á endurnýjanlegri orku frá varmadælum með mismunandi varmadælutækni skv. 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB
Kommisjonsbeslutning av 1. mars 2013 om fastsettelse av retningslinjer for medlemsstatene for beregning av fornybar energi fra varmepumper som bruker ulike varmepumpeteknologier etter artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF
Commission Decision, 2013/85/EU, of 14 February 2013 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2013) 670)
Beschluss der Kommission vom 14. Februar 2013 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (2013/85/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2013 um að færa tiltekin efni ekki á skrá í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (tilkynnt með númeri C(2013) 670) (2013/85/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 14. februar 2013 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Decision 2013/84/EU of 11 February 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the tanning of hides and skins
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Februar 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf das Gerben von Häuten und Fellen (2013/84/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá 11. febrúar 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Februar 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2013/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2013/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2013/76/EU)
Commission Implementing Decision 2013/63/EU of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10 of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. Januar 2013 zur Annahme von Leitlinien zur Umsetzung der in Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates dargelegten speziellen Bedingungen für gesundheitsbezogene Angaben (2013/63/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. janúar 2013 um viðmiðunarreglur um framkvæmd sérstakra skilyrða sem varða heilsufullyrðingar sem mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1924/2006 (2013/63/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. januar 2013 om vedtakelse av retningslinjer for gjennomføring av særlige vilkår for helsepåstander fastsatt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning nr. 1924/2006
Commission Implementing Decision,2013/51/EU, of 23 January 2013 on the assessment of a third country’s regulatory framework applicable to active substances of medicinal products for human use and of the respective control and enforcement activities pursuant to Article 111b of Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Januar 2013 über die Beurteilung des Rechtsrahmens eines Drittlandes für Wirkstoffe in Humanarzneimitteln und der entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 111b der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. janúar 2013 um mat á regluramma þriðja lands sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar samkvæmt 111. gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (2013/51/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsforordning av 23. januar 2013 om vurdering av en tredjestats rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer i legemidler for mennesker samt de tilhørende virksomheter for kontroll og håndheving i henhold til artikkel 111b i europaparlaments- og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.