With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1374 of 5 August 2022 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and sows, and repealing Implementing Regulation (EU) No 333/2012
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1374 der Kommission vom 5. August 2022 zur Zulassung von Kaliumdiformiat als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel, Mastschweine und Sauen sowie zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 333/2012
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1374 frá 5. ágúst 2022 um leyfi fyrir kalíumdíformati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi, eldissvín og gyltur og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 333/2012
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1375 of 5 August 2022 concerning the denial of authorisation of ethoxyquin as a feed additive belonging to the functional group of antioxidants and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/962
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1375 der Kommission vom 5. August 2022 zur Verweigerung der Zulassung von Ethoxyquin als Futtermittelzusatzstoff der Funktionsgruppe „Antioxidationsmittel“ und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/962
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1375 frá 5. ágúst 2022 að því er varðar synjun um leyfi fyrir etoxýkíni, sem tilheyrir virka hópnum þráavarnarefni, sem fóðuraukefni og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/962
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1377 of 4 August 2022 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of France
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1377 der Kommission vom 4. August 2022 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2007/453/EG in Bezug auf den BSE-Status Frankreichs
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1250 of 19 July 2022 concerning the authorisation of ethyl acrylate, pentyl isovalerate, butyl 2-methyl butyrate, 2-methylundecanal, (2E)-methylcrotonic acid, ethyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate, butan-2-one, cyclohexyl acetate, 3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dione, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, phenethyl butyrate, hexyl phenylacetate, 4-methylacetophenone, 4-methoxyacetophenone, 3-methylphenol, 3,4-dimethylphenol, 1-methoxy-4-methylbenzene, trimethyloxazole and 4,5-dihydrothiophen-3(2H)-one as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1250 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Zulassung von Ethylacrylat, Pentylisovalerat, Butyl-2-methylbutyrat, 2-Methylundecanal, (2E)-Methylcrotonsäure, Ethyl-(E,Z)-deca-2,4-dienoat, Butan-2-on, Cyclohexylacetat, 3,4-Dimethylcyclopentan-1,2-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1250 frá 19. júlí 2022 um leyfi fyrir etýlakrýlati, pentýlísóvalerati, bútýl-2-metýlbútýrati, 2-metýlúndekanali, (2E)-metýlkrótónsýru, etýl-(E,Z)-deka-2,4-díenóati, bútan-2-óni, sýklóhexýlasetati, 3,4-dímetýlsýklópentan-1,2...
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1266 of 20 July 2022 concerning the authorisation of monosodium glutamate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1266 der Kommission vom 20. Juli 2022 zur Zulassung von durch Fermentierung mit Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 gewonnenem Mononatriumglutamat als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1266 frá 20. júlí 2022 um leyfi fyrir mónónatríumglútamati, sem er framleitt með gerjun með Corynebacterium glutamicum KCCM 80187, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1247 of 19 July 2022 concerning the authorisation of Allura Red AC as a feed additive for small non-food producing mammals and ornamental birds
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1247 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Zulassung von Allurarot AC als Futtermittelzusatzstoff für kleine, nicht zur Lebensmittelerzeugung genutzte Säugetiere und für Ziervögel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1247 frá 19. júlí 2022 um leyfi fyrir allúrarauðu AC sem fóðuraukefni fyrir lítil spendýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og skrautfugla
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1249 of 19 July 2022 concerning the authorisation of vitamin B12 in the form of cyanocobalamin produced by Ensifer adhaerens CNCM I-5541 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1249 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Zulassung von Vitamin B12 in Form von Cyanocobalamin, gewonnen aus Ensifer adhaerens CNCM I-5541, als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1249 frá 19. júlí 2022 um leyfi fyrir B12-vítamíni í formi sýanókóbalamíns, sem er framleitt með Ensifer adhaerens CNCM I-5541, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1248 of 19 July 2022 concerning the authorisation of essential oil from Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. as a feed additive for certain animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1248 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Zulassung von ätherischem Öl aus Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. als Zusatzstoff in Futtermitteln für bestimmte Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1248 frá 19. júlí 2022 um leyfi fyrir ilmkjarnaolíu úr Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) letsw. sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1218 of 14 July 2022 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1218 der Kommission vom 14. Juli 2022 zur Änderung bestimmter Anhänge der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 hinsichtlich der Genehmigung des Status „seuchenfrei“ für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf...
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1183 of 8 July 2022 amending Annexes II and IV to Implementing Regulation (EU) 2020/2002 as regards Union notification and Union reporting on the detection of certain listed diseases
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1183 der Kommission vom 8. Juli 2022 zur Änderung der Anhänge II und IV der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2002 betreffend die Meldung bestimmter gelisteter Seuchen innerhalb der Union und die Berichterstattung innerhalb der Union über den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1183 frá 8. júlí 2022 um breytingu á II. og IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2002 að því er varðar tilkynningu og skýrslugjöf í Sambandinu um greiningu á tilteknum skráðum sjúkdómum
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1188 of 8 July 2022 amending Annexes I and II to Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards Member States or parts thereof for which national measures for certain diseases of aquatic animals are approved in accordance with Article 226(3) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1188 der Kommission vom 8. Juli 2022 zur Änderung der Anhänge I und II des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/260 in Bezug auf Mitgliedstaaten oder Teile von Mitgliedstaaten, für die gemäß Artikel 226 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/429 des...
D081944/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/925 of 14 June 2022 amending the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1882 concerning listed diseases of aquatic animals and the list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases
Durchführungsverordnung (EU) 2022/925 der Kommission vom 14. Juni 2022 zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 betreffend gelistete Wassertierseuchen und die Liste der Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/925 frá 14. júní 2022 um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882 að því er varðar skráða sjúkdóma í lagardýrum og skrána yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða áhættu á útbreiðslu...
Commission Implementing Directive (EU) 2022/905 of 9 June 2022 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC as regards the protocols for the examination of certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie (EU) 2022/905 der Kommission vom 9. Juni 2022 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG hinsichtlich der Protokolle für die Prüfung bestimmter Sorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten und bestimmter Sorten von Gemüsearten
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/905 frá 9. júní 2022 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB að því er varðar aðferðarlýsingar vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í landbúnaði
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/932 of 9 June 2022 on uniform practical arrangements for the performance of official controls as regards contaminants in food, on specific additional content of multi-annual national control plans and specific additional arrangements for their preparation
Durchführungsverordnung (EU) 2022/932 der Kommission vom 9. Juni 2022 über einheitliche praktische Modalitäten für die Durchführung der amtlichen Kontrollen hinsichtlich Kontaminanten in Lebensmitteln, zu zusätzlichen besonderen Inhalten mehrjähriger nationaler Kontrollpläne und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/932 frá 9. júní 2022 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits að því er varðar aðskotaefni í matvælum, um sértækt viðbótarinnihald landsbundinna eftirlitsáætlana til margra ára og sértækar...
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/893 of 7 June 2022 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the detection of constituents of terrestrial invertebrates for the official control of feed
Durchführungsverordnung (EU) 2022/893 der Kommission vom 7. Juni 2022 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile wirbelloser Landtiere bei der amtlichen Untersuchung von Futtermitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/893 frá 7. júní 2022 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar greiningaraðferðir til að greina innihaldsefni úr landhryggleysingjum vegna opinbers eftirlits með fóðri
D078910/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/703 of 5 May 2022 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis DSM 15544 as a feed additive for weaned piglets, the authorisation for all avian species and categories, amending Implementing Regulation (EU) 2016/897, Implementing Regulation (EU) 2017/2312 and Implementing Regulation (EU) 2018/1081 and repealing Regulation (EU) No 333/2010, Regulation (EU) No 184/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/893 (holder of the authorisation: Asahi Biocycle Co. Ltd., represented in the Union by Pen & Tec Consulting S.L.U.
Durchführungsverordnung (EU) 2022/703 der Kommission vom 5. Mai 2022 zur Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus velezensis DSM 15544 als Zusatzstoff in Futtermitteln für entwöhnte Ferkel, zur Zulassung für alle Arten und Kategorien von Vögeln, zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/703 frá 5. maí 2022 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með Bacillus velezensis DSM 15544 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi, leyfi fyrir allar tegundir og flokka fugla, um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/897,...
D078905/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/702 of 5 May 2022 concerning the authorisation of great mullein tincture as a feed additive for certain animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/702 der Kommission vom 5. Mai 2022 zur Zulassung einer Tinktur aus Kleinblütiger Königskerze als Futtermittelzusatzstoff für bestimmte Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/702 frá 5. maí 2022 um leyfi fyrir gullkyndilstinktúru sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1615 of 22 April 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/630 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts
Delegierte Verordnung (EU) 2022/1615 der Kommission vom 22. April 2022 zur Berichtigung der schwedischen Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/630 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich bestimmter Kategorien...
D078906/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/652 of 20 April 2022 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/652 der Kommission vom 20. April 2022 zur Zulassung von Bitterorangenextrakt als Futtermittelzusatzstoff für bestimmte Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/652 frá 20. apríl 2022 um leyfi fyrir beiskjuappelsínukjarna sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir
D078908/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/653 of 20 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of the leaves extract of Melissa officinalis L. as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/653 der Kommission vom 20. April 2022 zur Zulassung einer Zubereitung aus dem Extrakt der Blätter der Melissa officinalis L. als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/653 frá 20. apríl 2022 um leyfi fyrir blöndu með útdrætti úr laufum Melissa officinalis L. sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D078904/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/654 of 20 April 2022 concerning the authorisation of butylated hydroxyanisole as a feed additive for cats
Durchführungsverordnung (EU) 2022/654 der Kommission vom 20. April 2022 zur Zulassung von Butylhydroxyanisol als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/654 frá 20. apríl 2022 um leyfi fyrir bútýlhýdroxýanisóli sem fóðuraukefni fyrir ketti
D078907/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/633 of 13 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 as a silage additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/633 der Kommission vom 13. April 2022 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 als Silierzusatzstoff für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/633 frá 13. apríl 2022 um leyfi fyrir blöndu með Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 sem votfóðursaukefni fyrir allar dýrategundir
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/565 of 7 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of 3-nitrooxypropanol as a feed additive for dairy cows and cows for reproduction (holder of the authorisation: DSM Nutritional Products Ltd, represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
Durchführungsverordnung (EU) 2022/565 der Kommission vom 7. April 2022 zur Zulassung einer Zubereitung aus 3-Nitrooxypropanol als Futtermittelzusatzstoff für Milchkühe und Zuchtkühe (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd, in der Union vertreten durch DSM Nutritional...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/565 frá 7. apríl 2022 um leyfi fyrir blöndu með 3-nítróoxýprópanóli sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr og kýr til undaneldis (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi hans hjá Sambandinu er DSM Nutritional...
D078909/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/537 of 4 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of lemon extract as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2022/537 der Kommission vom 4. April 2022 zur Zulassung einer Zubereitung aus Zitronenextrakt als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/537 frá 4. apríl 2022 um leyfi fyrir blöndu með sítrónukjarna sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D078911/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/538 of 4 April 2022 concerning the renewal of the authorisation of sodium benzoate as feed additive for weaned piglets, the new authorisation for weaned piglets of other Suidae and repealing Implementing Regulation (EU) No 496/2011 (holder of the authorisation Taminco Finland Oy)
Durchführungsverordnung (EU) 2022/538 der Kommission vom 4. April 2022 zur Verlängerung der Zulassung von Natriumbenzoat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absatzferkel, zur Zulassung für Absatzferkel anderer Suidae und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/538 frá 4. apríl 2022 um endurnýjun á leyfi fyrir natríumbensóati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi, um nýtt leyfi fyrir fráfærugrísi af öðrum tegundum svína og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 (...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.