With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2326/96 of 4 December 1996 apportioning, for 1996, the contributions by the Community and the Member States concerned to the scrapping funds referred to in Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2326/96 der Kommission vom 4. Dezember 1996 über die Zuweisung des Gemeinschaftsbeitrags und der Beiträge der betroffenen Mitgliedstaaten an die Abwrackfonds gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2326/96 frá 4. desember 1996 um skiptingu framlaga bandalagsins og hlutaðeigandi aðildarríkja, fyrir árið 1996, til úreldingarsjóðanna sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2326/96 av 4. desember 1996 om tildeling for 1996 av fellesskapstilskotet og tilskotet frå dei aktuelle medlemsstatane til dei opphoggingsfonda som er nemnde i rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Commission Regulation (EC) No 2310/96 of 2 December 1996 amending Council Regulation (EEC) No 1101/89 in respect of the conditions applying to the placing in service of new pusher-craft capacity on inland waterways
Verordnung (EG) Nr. 2310/96 der Kommission vom 2. Dezember 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates hinsichtlich der Bedingungen für die Inbetriebnahme neuer Schubbootkapazitäten in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2310/96 frá 2. desember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 varðandi skilyrði fyrir aukinni flutningsgetu stjakbáta á skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2310/96 av 2. desember 1996 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 med omsyn til vilkåra for å ta i bruk ny skyvebåtkapasitet i fart på innlandsvassvegar
Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community
Richtlinie 96/75/EG des Rates vom 19. November 1996 über die Einzelheiten der Befrachtung und der Frachtratenbildung im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Binnenschiffsgüterverkehr in der Gemeinschaft
Tilskipun ráðsins 96/75/EB frá 19. nóvember 1996 um skipaleigukerfi og verðlagningu í flutningum á innlendum og alþjóðlegum skipgengum vatnaleiðum í bandalaginu
Rådsdirektiv 96/75/EF av 19. november 1996 om befraktningsordninger og fastsettelse av fraktrater i innenlands og internasjonal godstransport på innlands vannveier i Fellesskapet
Council Regulation (EC) No 2254/96 of 19 November 1996 amending Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2254/96 des Rates vom 19. November 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2254/96 frá 19. nóvember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 2254/96 av 19. november 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community
Richtlinie 96/50/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Harmonisierung der Bedingungen für den Erwerb einzelstaatlicher Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft
Tilskipun ráðsins 96/50/EB frá 23. júlí 1996 um samræmingu skilyrða fyrir því að öðlast innlend skipstjórnarskírteini til að flytja farm og farþega eftir skipgengum vatnaleiðum í bandalaginu
Rådsdirektiv 96/50/EF av 23. juli 1996 om harmonisering av vilkårene for ervervelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og passasjerer på innlands vannveier i Fellesskapet
Council Regulation (EC) No 1356/96 of 8 July 1996 on common rules applicable to the transport of goods or passengers by inland waterway between Member States with a view to establishing freedom to provide such transport services
Verordnung (EG) Nr. 1356/96 des Rates vom 8. Juli 1996 über gemeinsame Regeln zur Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit im Binnenschiffsgüter- und - personenverkehr zwischen Mitgliedstaaten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1356/96 frá 8. júlí 1996 um sameiginleg ákvæði sem gilda um vöru- eða fólksflutninga á skipgengum vatnaleiðum milli aðildarríkja með það í huga að koma á frelsi til að veita slíka flutningsþjónustu
Rådsforordning (EF) nr. 1356/96 av 8. juli 1996 om felles reglar for gods- eller persontransport på innlandsvassvegar mellom medlemsstatane med sikte på å verkeleggjere retten til å yte slike transporttenester

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.