With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/631/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. September 2011 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. september 2011 om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Commission Implementing Decision 2011/632/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. September 2011 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbrennung von Abfällen (2011/632/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2011/632/EU)
COM(2010) 462
Decision No 940/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)
Beschluss Nr. 940/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2011 über das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen (2012)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 940/2011/ESB frá 14. september 2011 um Evrópuár um virkni aldraðra og samstöðu kynslóðanna (2012)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 940/2011/EU av 14. september 2011 om Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonane (2012)
Commission Implementing Decision (2011/520/EU) of 31 August 2011 on the recognition of Morocco pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. August 2011 über die Anerkennung Marokkos in Bezug auf die seeverkehrsspezifischen Ausbildungssysteme und Verfahren der Zeugniserteilung gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/520/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. ágúst 2011 um viðurkenningu á Marokkó samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/520/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 31. august 2011 om godkjenning av Marokko i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/520/EU)
Commission Implementing Decision 2011/517/EU of 25 August 2011 on the recognition of Azerbaijan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. August 2011 über die Anerkennung Aserbaidschans in Bezug auf die Ausbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/517/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. ágúst 2011 um viðurkenningu á Aserbaídsjan samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/517/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 25. august 2011 om godkjenning av Aserbajdsjan i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/517/EU)
Implementing decision 2011/485/EU. Harmonisation of the 24GHz radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Änderung der Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júlí 2011 um breytingu á ákvörðun 2005/50/EB um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2011/485/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. juli 2011 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet
Commission Decision of 27 July 2011 on the safety requirements to be met by European standards to address certain risks posed to children by internal blinds, corded window coverings and safety devices pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council. (2011/477/EU)
Beschluss der Kommission vom 27. Juli 2011 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen, um bestimmten Risiken, die von inneren Abschlüssen, Fensterabdeckungen mit Schnüren und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2011 um öryggiskröfur sem uppfylla þarf með Evrópustöðlum til að bregðast við tilteknum hættum sem steðja að börnum vegna rúllugardína til nota innanhúss, gluggatjalda með snúrum og öryggisbúnaðar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonsavgjerd av 27. juli 2011 om tryggleikskrav som europeiske standardar skal innehalde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF, for å førebyggje visse risikoar for barn i samband med innvendige persienner, vindaugsskjermingar med snorer og...
Commission Decision 2011/415/EU of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the amendment of the Annexes to Directive 2007/46/EC
Beschluss der Kommission vom 14. Juli 2011 zur Berichtigung der Richtlinie 2010/19/EU zur Änderung der Richtlinie 91/226/EG des Rates und der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Zwecke der Anpassung der Vorschriften über Spritzschutzsysteme für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júlí 2011 um leiðréttingu á tilskipun 2010/19/ESB um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum varðandi hjól- og aurhlífabúnað á tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á tilskipun ráðsins 91/226/EBE og...
Kommisjonsbeslutning av 14. juli 2011 om retting av direktiv 2010/19/EU om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres...
Commission Implementing Decision 2011/453/EU of 13 July 2011 adopting guidelines for reporting by the Member States under Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Juli 2011 zur Annahme von Leitlinien für die Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten nach Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/453/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júlí 2011 um samþykki á leiðbeiningum um skýrslugjöf aðildarríkjanna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB (2011/453/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. juli 2011 om vedtakelse av retningslinjer for medlemsstatenes rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (2011/453/EU)
Commission Implementing Decision of 7 July 2011 amending Annexes II and III to Decision 2010/221/EU as regards the withdrawal of an eradication programme regarding bacterial kidney disease for the territory of Great Britain and the approval of a surveillance programme regarding ostreid herpesvirus 1 ìíar for Guernsey
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Änderung der Anhänge II und III des Beschlusses 2010/221/EU im Hinblick auf den Rückzug eines Programms zur Tilgung der bakteriellen Nierenerkrankung für Großbritannien und die Genehmigung eines Überwachungsprogramms für...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2011 um breytingu á II. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar afturköllun á útrýmingaráætlun vegna nýrnaveiki á yfirráðasvæði Stóra-Bretlands og samþykki fyrir eftirlitsáætlun varðandi ostruherpesveiru...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. juli 2011 om endring av vedlegg II og III til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilbakekalling av eit program for utrydding av bakteriell nyresjuke for territoriet til Storbritannia og godkjenning av eit program for overvaking av...
Commission Implementing Decision of 4 July 2011 authorising a laboratory in Japan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Zulassung eines Laboratoriums in Japan für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2011/396/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium i Japan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2011/396/EU)
Commission Decision of 1 July 2011 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2011) 4596)
Beschluss der Kommission vom 1. Juli 2011 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (2011/391/EU)
Kommisjonsbeslutning av 1. juli 2011 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (2011/391/EU)
Commission Decision 2011/389/EU of 30 June 2011 on the Union-wide quantity of allowances referred to in Article 3e(3)(a) to (d) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community
Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2011 über die EU-weite Menge der Zertifikate gemäß Artikel 3e Absatz 3 Buchstaben a bis d der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der...
Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2011 om den samlede mengden kvoter i Unionen som er nevnt i artikkel 3e nr. 3 bokstav a) d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (2011/389/EU)
Commission Decision 2011/385/EU of 28 June 2011 on the recognition of Ecuador pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2011 zur Anerkennung Ecuadors gemäß Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Aus- und Fortbildung von Seeleuten (2011/385/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2011 um viðurkenningu á Ekvador samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/385/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 28. juni 2011 om godkjenning av Ecuador i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/385/EU)
Commission Decision 2011/381/EU of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to lubricants
Beschluss der Kommission vom 24. Juni 2011 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Schmierstoffe (2011/381/EU)
Kommisjonsbeslutning av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler (2011/381/EU)
Commission Implementing Decision of 17 June 2011 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Juni 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2011/358/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2011/358/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2011/358/EU)
Decision No S8 of 15 June 2011 concerning the granting of prostheses, major appliances and other substantial benefits in kind provided for in Article 33 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
Beschluss Nr. S8 vom 15. Juni 2011 über die Zuerkennung des Anspruchs auf Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel oder andere Sachleistungen von erheblicher Bedeutung gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
Ákvörðun nr. S8 frá 15. júní 2011 um að láta í té gervilimi, stærri stoðtæki og aðra verulega aðstoð sem kveðið er á um í 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2011/C 262/06)
Avgjerd nr. S8 av 15. juni 2011 om tildeling av protesar, større hjelpemiddel og andre omfattande naturalytingar slik det er fastsett i artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger
Commission Decision 2011/331/EU of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for light sources
Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Lichtquellen (2011/331/EU)
Kommisjonsavgjerd av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til lyskjelder (2011/331/EU)
Commission Decision of 27 May 2011 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 27. Mai 2011 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. maí 2011 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 27. mai 2011 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision of 16 May 2011 on repealing Decision 2003/796/EC on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas
Beschluss der Kommission vom 16. Mai 2011 zur Aufhebung des Beschlusses 2003/796/EG der Kommission zur Einsetzung der Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas (2011/280/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. maí 2011 um niðurfellingu ákvörðunar 2003/796/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi
Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om oppheving av vedtak 2003/796/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
Commission Decision 2011/284/EU of 12 May 2011 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards power, control and communication cables (notified under document C(2011) 3107)
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2011 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel (2011/284/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2011 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar rafmagns-, stjórnunar- og samskiptakapla (2011/284/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 12. mai 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til straumkablar, styrekablar og kommunikasjonskablar (2011/284/EU)
Commission Implementing Decision of 10 May 2011 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy, Poland and the United Kingdom are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Mai 2011 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter italienischer Regionen als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) sowie zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 10. mai 2011 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at...
Commission Decision of 4 May 2011 on setting up the European ITS Advisory Group
Beschluss der Kommission vom 4. Mai 2011 zur Einsetzung der Europäischen Beratergruppe für intelligente Verkehrssysteme (IVS)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. maí 2011 um að koma á fót evrópskum ráðgjafahópi um skynvædd flutningakerfi (2011/C 135/03)
Kommisjonsavgjerd av 4. mai 2011 om oppnemning av ei europeisk rådgjevande gruppe for intelligente transportsystem (ITS) (2011/C 135/03)
Commission Decision 2011/259/EU of 27 April 2011 on the recognition of Tunisia as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 27. April 2011 über die Anerkennung Tunesiens in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2011/259/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2011 um viðurkenningu á Túnis að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2011/259/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 27. april 2011 om godkjenning av Tunisia med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2011/259/EU)
Commission Decision (2011/274/EU) of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the trans-European conventional rail system
Beschluss der Kommission vom 26. April 2011 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Energie“ des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (2011/274/EU)
Kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2011/274/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021