With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D067489/02
Commission Regulation (EU) 2020/1593 of 29 October 2020 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals
Verordnung (EU) 2020/1593 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich weiterer Untersuchungen auf positive Fälle transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei Schafen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1593 frá 29. október 2020 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar frekari rannsókn á jákvæðum tilvikum smitandi svampheilakvilla í sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1593 av 29. oktober 2020 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere undersøkelse av positive tilfeller av overførbar spongiform encefalopati hos sau og geit
C(2020)7418
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2190 of 29 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2124 as regards official controls at the border control post where goods leave the Union and certain provisions on transit and transhipment
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2190 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2124 in Bezug auf die amtlichen Kontrollen an der Grenzkontrollstelle, an der Waren die Union verlassen, und auf bestimmte Vorschriften für die Durchfuhr...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2190 frá 29. október 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 að því er varðar opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum þar sem vörur fara frá Sambandinu og tiltekin ákvæði um umflutning og umfermingu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2190 av 29. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen, og visse bestemmelser om transitt og omlasting
D069074/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1572 of 28 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of dairy products and insects
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1572 der Kommission vom 28. Oktober 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/626 hinsichtlich der Listen der Drittländer und Drittlandsgebiete, aus denen der Eingang von Milcherzeugnissen und Insekten in die Europäische Union...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1572 frá 28. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 að því er varðar skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn mjólkurafurðir og skordýr til Evrópusambandsins
D068865/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1560 of 26 October 2020 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 laying down the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1560 der Kommission vom 26. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 zur Festlegung der Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1560 frá 26. október 2020 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009 þar sem mælt er fyrir um greiningaraðferðir til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með fóðri
D067761/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1510 der Kommission vom 16. Oktober 2020 zur Zulassung von Cinnamylalkohol, 3-Phenylpropan-1-ol, 2-Phenylpropanal, 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyd, alpha-Methylzimtaldehyd, 3-Phenylpropanal, Zimtsäure, Cinnamylacetat, Cinnamylbutyrat, 3-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1510 frá 16. október 2020 um leyfi fyrir sinnamýlalkóhóli, 3-fenýlprópan-1-óli, 2-fenýlprópanali, 3-(p-kúmenýl)-2-metýlprópíónaldehýði, alfametýlsinnamaldehýði, 3-fenýlprópanali, sinnamínsýru, sinnamýlasetati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, kanelacetat, kanelbutyrat, 3-...
D069066/02
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1525 of 16 October 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1525 der Kommission vom 16. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2013/764/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
D067740/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1497 of 15 October 2020 concerning the authorisation of L-methionine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 and Escherichia coli KCCM 80096 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1497 der Kommission vom 15. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 und Escherichia coli KCCM 80096 gewonnenem L-Methionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1497 frá 15. október 2020 um leyfi fyrir L-meþíóníni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1497 av 15. oktober 2020 om godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards sampling, the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1478 der Kommission vom 14. Oktober 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 hinsichtlich der Beprobung, der Referenznachweismethode und der Einfuhrbedingungen im Zusammenhang mit der Untersuchung auf Trichinen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1478 frá 14. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375 að því er varðar sýnatöku, tilvísunargreiningaraðferð og innflutningsskilyrði í tengslum við eftirlit með tríkínu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1478 av 14. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til prøvetaking, referansemetoden for påvisning og importvilkår i forbindelse med kontroll av trikiner
C(2020)6941
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2154 of 14 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards animal health, certification and notification requirements for movements within the Union of products of animal origin from terrestrial animals
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2154 der Kommission vom 14. Oktober 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Tiergesundheits-, Bescheinigungs- und Meldeanforderungen bei Verbringungen von Erzeugnissen tierischen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2154 frá 14. október 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur, vottunarkröfur og kröfur um tilkynningar vegna tilflutninga á landdýraafurðum innan...
D067760/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 of 6 October 2020 concerning the authorisation of saponified paprika (Capsicum annuum) extract (capsanthin) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening, laying hens and minor poultry species for laying
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1418 der Kommission vom 6. Oktober 2020 zur Zulassung von verseiftem Extrakt aus Paprika (Capsicum annuum) (Capsanthin) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, Legehennen und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1418 frá 6. október 2020 um leyfi fyrir sápuðum paprikukjarna (Capsicum annuum) (kapsantíni) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, aukategundir alifugla til eldis, varphænur og aukategundir alifugla til varps
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt, verpehøner og mindre utbreidde...
D067746/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1395 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 as a feed additive for chickens for fattening, its authorisation for chickens reared for laying, and repealing Regulation (EC) No 1292/2008 (holder of authorisation Evonik Nutrition & Care GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1395 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung für Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, zu seiner Zulassung für Junghennen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1292/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1395 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, um leyfi fyrir því fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og um niðurfellingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1292...
D067745/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1399 of 5 October 2020 concerning the authorisation of butylated hydroxyanisole as a feed additive for all animal species except cats
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1399 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von Butylhydroxyanisol als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten außer Katzen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1399 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir bútýlhýdroxýanisóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå kattar
D067742/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1397 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-isoleucine produced by Escherichia coli FERM ABP-10641 as a nutritional additive, its extension of use and the authorisation of L-isoleucine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EU) No 348/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1397 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung von L-Isoleucin aus Escherichia coli FERM ABP-10641 als ernährungsphysiologischer Zusatzstoff, zur Ausweitung seiner Verwendung und zur Zulassung von L-Isoleucin aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1397 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir L-ísólevsíni, sem er framleitt með Escherichia coli FERM ABP-10641, sem næringaraukefni, um rýmkun á notkun þess og um leyfi fyrir L-ísólevsíni, sem er framleitt með...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit ernæringsmessig tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av...
D067737/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1400 of 5 October 2020 concerning the authorisation of ethyl ester of β-apo-8’-carotenoic acid as a feed additive for chickens for fattening, laying hens and minor poultry species for laying and for fattening
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1400 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von β-Apo-8′-carotinsäure-ethylester als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Legehennen sowie Lege- und Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1400 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir etýlestra af ß-apó-8´-karótensýru sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur og aukategundir alifugla til varps og til eldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt
D067762/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1396 of 5 October 2020 concerning the authorisation of geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranyl acetate, geranyl butyrate, geranyl formate, geranyl propionate, neryl propionate, neryl formate, neryl acetate, neryl isobutyrate, geranyl isobutyrate and prenyl acetate as feed additives for all animal species except for marine animals
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1396 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von Geraniol, Citral, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-Nerol, Geranylacetat, Geranylbutyrat, Geranylformiat, Geranylpropionat, Nerylpropionat, Nerylformiat, Nerylacetat,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1396 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir geraníóli, sítrali, 3,7,11-trímetýldódeka-2,6,10-tríen-1-óli, (Z)-neróli, geranýlasetati, geranýlbútýrati, geranýlformati, geranýlprópíónati, nerýlprópíónati, nerýlformati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020 om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat,...
D067759/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1398 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses and repealing Regulation (EC) No 886/2009 (holder of authorisation All-Technology Ireland Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1398 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung für Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Pferde sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 886/2009 (Zulassungsinhaber: All-Technology...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1398 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 sem fóðuraukefni fyrir hesta og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 886/2009 (leyfishafi er All-Technology Ireland Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd)
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1401 of 2 October 2020 providing for a temporary derogation from Council Directive 66/401/EEC as regards the requirements for the marketing of certified seed
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1401 der Kommission vom 2. Oktober 2020 über eine vorübergehende Ausnahme von der Richtlinie 66/401/EWG des Rates hinsichtlich der Anforderungen an den Verkehr mit zertifiziertem Saatgut
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1401 frá 2. október 2020 þar sem kveðið er á um tímabundna undanþágu frá tilskipun ráðsins 66/401/EBE að því er varðar kröfur um markaðssetningu vottaðs fræs
D067744/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1371 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,4-beta-glucanase as a feed additive for lactating sows (holder of the authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1371 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,4-beta-Glucanase als Zusatzstoff in Futtermitteln für laktierende Sauen (Zulassungsinhaber: BASF SE)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1371 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,4-betaglúkanasa sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur (leyfishafi er BASF SE)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1371 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase som tilsetjingsstoff i fôr til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: BASF SE)
D067743/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1372 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 or KCCM 10534 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1372 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 oder KCCM 10534 gewonnenem L-Tryptophan als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1372 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir L-trýptófani, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 eða KCCM 10534, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1372 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 eller KCCM 10534 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067741/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1379 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Pantoea ananatis NITE BP-02525 gewonnenem L-Cystin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1379 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir L-systíni, sem er framleitt með Pantoea ananatis NITE BP-02525, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D067739/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1373 of 1 October 2020 concerning the authorisation of zinc chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1373 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von Zink-Lysin-Chelat und Zink-Glutaminsäure-Chelat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1373 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir sinkklósambandi af lýsíni og glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D067738/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1378 of 1 October 2020 concerning the authorisation of copper chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1378 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von Kupfer-Lysin-Chelat und Kupfer-Glutaminsäure-Chelat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1378 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir koparklósambandi af lýsíni og glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1378 av 1. oktober 2020 om godkjenning av koparkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067852/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1370 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of lanthanide citrate as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Treibacher Industrie AG)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1370 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lanthanidcitrat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absetzferkel (Zulassungsinhaber: Treibacher Industrie AG)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1370 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með lantaníðsítrati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Treibacher Industrie AG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1370 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av lantanoidsitrat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Treibacher Industrie AG)
D067851/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis (LMG S-15136) as a feed additive for suckling piglets, all minor porcine species other than reproductive animals (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1377 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Bacillus subtilis (LMG S-15136), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Saugferkel und alle Schweinearten von geringerer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1377 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Bacillus subtilis (LMG S-15136), sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi og allar aukategundir svína aðrar en undaneldisdýr (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå avlsdyr (...
D067736/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Komagataella phaffii (CGMCC 12056) as feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, piglets (suckling and weaned) and minor porcine species (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1376 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus 6-Phytase, gewonnen aus Komagataella phaffii (CGMCC 12056), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner, Jungtruthühner für die Zucht, Ferkel (Saugferkel und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1376 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (CGMCC 12056), sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, smágrísi (mjólkurgrísi og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, smågrisar (spedgrisar og avvande...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023