With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 841/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) und Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 841/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir .
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 841/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for dogs (holder of authorisation Bayer Animal Health GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung einer Zubereitung von Lanthancarbonat-Octahydrat als Futtermittelzusatzstoff für Hunde (Zulassungsinhaber: Bayer Animal Health GmbH)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 842/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir efnablöndunni lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir hunda (leyfishafi er Bayer Animal Health GmbH)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av eit preparat av lantankarbonatoktahydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hundar (innehavar av godkjenninga: Bayer Animal Health GmbH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 832/2012 of 17 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of ammonium chloride as a feed additive for lambs for fattening (holder of authorisation Latochema Co. Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 832/2012 der Kommission vom 17. September 2012 zur Zulassung der Zubereitung Ammoniumchlorid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastlämmer (Zulassungsinhaber Latochema Co Ltd)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 832/2012 frá 17. september 2012 um leyfi fyrir ammóníumklóríðblöndu sem fóðuraukefni fyrir eldislömb (leyfishafi er Latochema Co. Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17. september 2012 om godkjenning av eit preparat av ammoniumklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringslam (innehavar av godkjenninga: Latochema Co. Ltd)
Commission Implementing Decision 489/2012 of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. August 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Belgien, Österreich, Brasilien, Kolumbien, Kroatien und Nicaragua (2012/489/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. ágúst 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Austurríkis, Belgíu, Brasilíu, Kólumbíu, Króatíu og Níkaragva með tilliti til kúariðu (2012/489/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 24. august 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Austerrike, Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia og Nicaragua (2012/489/EU)
Commission Regulation (EU) No 744/2012 of 16 August 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan, dioxins, Ambrosia spp., diclazuril and lasalocid A sodium and action thresholds for dioxins
Verordnung (EU) Nr. 744/2012 der Kommission vom 16. August 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen, Fluor, Blei, Quecksilber, Endosulfan, Dioxine, Ambrosia spp.,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 744/2012 frá 16. ágúst 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir arsen, flúor, blý, kvikasilfur, endósúlfan, díoxín, Ambrosia spp., díklasúríl og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 744/2012 av 16. august 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for arsen, fluor, bly, kvikksølv, endosulfan, dioksiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium...
Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2012 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf die Feldbesichtigung unter amtlicher Überwachung bei...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2012 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og kynbættu fræi af...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juni 2012 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra...
Commission Implementing Decision 304/2012 of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 über die Zulassung von Laboratorien in Kroatien und Mexiko für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2012/304/EU)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorium i Kroatia og Mexico for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2012/304/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of silage additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 451/2012 der Kommission vom 29. Mai 2012 über die Marktrücknahme bestimmter in die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ einzuordnender Futtermittelzusatzstoffe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 451/2012 frá 29. maí 2012 um töku tiltekinna fóðuraukefna í virka hópnum votfóðursaukefni af markaði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 451/2012 av 29. mai 2012 om tilbaketrekking frå marknaden av visse tilsetjingsstoff i fôrvarer som tilhøyrer funksjonsgruppa «tilsetjingsstoff i ensilasje»
Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2012 der Kommission vom 22. Mai 2012 über die Ausdehnung der in der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen besonderen Garantien betreffend Salmonellen auf Eier, die in Dänemark in Verkehr gebracht...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark
Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2012 of 15 May 2012 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content and the minimum recommended dose of an enzyme preparation of 6-phytase as a feed additive in feed for turkeys for fattening
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/2008 hinsichtlich des Mindestgehalts und der empfohlenen Mindestdosis der Enzymzubereitung 6-Phytase als Futtermittelzusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 414/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald og ráðlagðan lágmarksskammt ensímblöndu með 6-fýtasa sem fóðuraukefni í fóðri fyrir eldiskalkúna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2012 av 15. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold og laveste anbefalte dose av enzympreparatet 6-fytase som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner
Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 334/2012 der Kommission vom 19. April 2012 zur Zulassung der Zubereitung Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastkaninchen und nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 334/2012 frá 19. apríl 2012 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem fóðuraukefni fyrir eldiskanínur og kanínur sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og om endring av...
Commission Regulation (EU) No 278/2012 of 28 March 2012 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 278/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und polychlorierten Biphenylen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 278/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar ákvörðun á innihaldi díoxína og fjölklóraðra bífenýla
Kommisjonsforordning (EU) nr. 278/2012 av 28. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse av innholdet av dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Regulation (EU) No 277/2012 of 28 March 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels and action thresholds for dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte und Aktionsgrenzwerte für Dioxine und polychlorierte Biphenyle
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 277/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi og aðgerðamörk fyrir díoxín og fjölklóruð biphenyl
Kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2012 av 28. mars 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier og tiltaksgrenser for dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Implementing Regulation (EU) No 269/2012 of 26 March 2012 concerning the authorisation of dicopper chloride trihydroxide as feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 269/2012 der Kommission vom 26. März 2012 zur Zulassung von Dikupferchloridtrihydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 269/2012 frá 26. mars 2012 um leyfi fyrir tvíkoparklóríðtríhýdroxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenning av dikobberkloridtrihydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 of 19 March 2012 concerning the authorisation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 237/2012 der Kommission vom 19. März 2012 zur Zulassung von alpha-Galactosidase (EC 3.2.1.22) aus Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) und Endo-1,4-beta-Glucanase (EC 3.2.1.4) aus Aspergillus niger (CBS 120604) als Futtermittelzusatzstoff für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 237/2012 frá 19. mars 2012 um leyfi fyrir alfagalaktósíðasa (EC 3.2.1.22), sem framleiddur er með Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), og fyrir endó-1,4-betaglúkanasa, sem framleiddur er með Aspergillus niger (CBS 120604...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1, 4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff...
Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 227/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Zulassung von Lactococcus lactis (NCIMB 30117) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 227/2012 frá 15. mars 2012 um leyfi fyrir Lactococcus lactis (NCIMB 30117) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of establishments placing on the market, for feed use, products derived from vegetable oils and blended fats and as regards the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof
Verordnung (EU) Nr. 225/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zulassung von Betrieben, die Erzeugnisse aus pflanzlichen Ölen und Mischfetten zur Verwendung in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 225/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 að því er varðar samþykki fyrir starfsstöðvum sem setja á markað afurðir, til notkunar í fóður, sem eru fengnar úr...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 225/2012 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet fett beregnet til bruk i...
Commission Recommendation of 15 March 2012 on the monitoring of the presence of ergot alkaloids in feed and food
Empfehlung der Kommission vom 15. März 2012 zum Monitoring von Mutterkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebensmitteln (2012/154/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 15. mars 2012 um vöktun á tilvist beiskjuefna úr grasdrjólasveppi í fóðri og matvælum (2012/154/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 15. mars 2012 om overvåking av forekomsten av meldrøyealkaloider i fôrvarer og næringsmidler (2012/154/EU)
Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der Kommission vom 8. März 2012 über ein Unionsziel zur Verringerung von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei Masthähnchenherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012 frá 8. mars 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum holdakjúklinga, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF
Commission Implementing Directive 2012/8/EU of 2 March 2012 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species
Durchführungsrichtlinie 2012/8/EU der Kommission vom 2. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2003/90/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu erstrecken haben, und...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/8/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á tilskipun 2003/90/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/8/EU av 2. mars 2012 om endring av direktiv 2003/90/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for...
Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV Belgium)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 140/2012 der Kommission vom 17. Februar 2012 zur Zulassung von Monensin-Natrium als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen (Zulassungsinhaber Huvepharma NV Belgium)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 140/2012 frá 17. febrúar 2012 um leyfi fyrir mónensínnatríumi sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Huvepharma NV Belgium)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenning av monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV Belgium)
Commission Implementing Regulation (EU) No 136/2012 of 16 February 2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for pets and other non-food producing animals
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 136/2012 der Kommission vom 16. Februar 2012 über die Zulassung von Natrium-Bisulfat als Futtermittelzusatzstoff für Heimtiere und sonstige nicht zur Nahrungsmittelerzeugung genutzten Tiere
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 136/2012 frá 16. febrúar 2012 um leyfi fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir gæludýr og önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon
Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2012 of 15 February 2012 concerning the authorisation of a preparation of caraway oil, lemon oil with certain dried herbs and spices as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Delacon Biotechnik GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 131/2012 der Kommission vom 15. Februar 2012 über die Zulassung einer Zubereitung aus Kümmelöl, Zitronenöl und bestimmten getrockneten Kräutern und Gewürzen als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Delacon Biotechnik...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 131/2012 frá 15. febrúar 2012 um leyfi fyrir blöndu af kúmenolíu, sítrónuolíu og tilteknum þurrkuðum kryddjurtum og kryddum sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Delacon Biotechnik GmbH)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av eit preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka urter og krydder som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Delacon Biotechnik GmbH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 118/2012 of 10 February 2012 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of certain additives in animal feed and correcting Implementing Regulation (EU) No 532/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2012 der Kommission vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2380/2001, (EG) Nr. 1289/2004, (EG) Nr. 1455/2004, (EG) Nr. 1800/2004, (EG) Nr. 600/2005, (EU) Nr. 874/2010, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 388/2011, (EU...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 118/2012 frá 10. febrúar 2012 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2380/2001, (EB) nr. 1289/2004, (EB) nr. 1455/2004, (EB) nr. 1800/2004, (EB) nr. 600/2005, (ESB) nr. 874/2010 og framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 388/2011, (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 118/2012 av 10. februar 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/...
Commission Implementing Decision of 10 February 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Denmark and Panama
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Dänemark und Panama (2012/111/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Danmerkur og Panama með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2012) 678) (2012/111/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 10. februar 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Danmark og Panama (2012/111/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.