With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/898/EU of 21 December 2011 amending Decision 2009/852/EC on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Romania and the structural requirements of such establishments
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/852/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/852/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur í...
Kommisjon ens gjennomføringsbeslutning av 21. desember 2011 om endring av vedtak 2009/852/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania av rå...
Commission Implementing Decision 2011/899/EU of 21 December 2011 amending Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/861/EC um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. desember 2011 om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke...
Commission Implementing Decision of 21 December 2011 amending Annex I to Decision 2007/275/EC concerning the lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2007/275/EG mit Verzeichnissen von Tieren und Erzeugnissen, die gemäß den Richtlinien 91/496/EWG und 97/78/EG des Rates an Grenzkontrollstellen zu kontrollieren sind (2012/31/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 2011 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2007/275/EB um skrár yfir dýr og afurðir sem skulu sæta eftirliti á skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt tilskipunum ráðsins 91/496/EBE og 97/78/EB (2012/31/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. desember 2011 om endring av vedlegg I til vedtak 2007/275/EF om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (2012/31/EU)
Commission Implementing Decision of 27 October 2011 amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Oktober 2011 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG zur Festlegung des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2011 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB um skrá um innlendar tilvísunarrannsóknarstofur fyrir greiningu efnaleifa (2011/717/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27. oktober 2011 om endring av vedtak 98/536/EF om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder (2011/717/EU)
Commission Implementing Decision of 4 July 2011 authorising a laboratory in Japan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Zulassung eines Laboratoriums in Japan für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2011/396/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium i Japan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2011/396/EU)
Commission Implementing Decision of 17 June 2011 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Juni 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2011/358/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2011/358/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2011/358/EU)
Commission Decision of 27 May 2011 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 27. Mai 2011 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. maí 2011 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 27. mai 2011 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Decision of 18 February 2011 authorising France, pursuant to Council Directive 92/66/EEC, to transport day-old chicks and ready-to-lay pullets outside the protection zone established due to an outbreak of Newcastle disease in the department of Côtes d’Armor
Beschluss der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Ermächtigung Frankreichs — im Einklang mit der Richtlinie 92/66/EWG des Rates — zur Verbringung von Eintagsküken und angehendem Zuchtgeflügel aus der Schutzzone heraus, die aufgrund eines Ausbruchs der Newcastle-Krankheit im...
Kommisjonsavgjerd av 18. februar 2011 om å gje Frankrike løyve, i medhald av rådsdirektiv 92/66/EØF, til å frakte daggamle kjuklingar og verpeklare unghøner ut av den vernesona som vart innført på grunn av eit utbrot av Newcastle disease i departmentet Côtes d’Armor (2011/111/EU)
Commission Decision of 10 February 2011 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 über die Zulassung eines Laboratoriums in der Republik Korea für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2011/91/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2011 um leyfi fyrir tiltekna rannsóknarstofu í Suður-Kóreu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2011/91/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. februar 2011 om godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2011/91/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021