With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 749/2011 of 29 July 2011 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
Verordnung (EU) Nr. 749/2011 der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 29. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 749/2011 av 29. juli 2011 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på...
Commission Implementing Decision of 7 July 2011 amending Annexes II and III to Decision 2010/221/EU as regards the withdrawal of an eradication programme regarding bacterial kidney disease for the territory of Great Britain and the approval of a surveillance programme regarding ostreid herpesvirus 1 ìíar for Guernsey
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Änderung der Anhänge II und III des Beschlusses 2010/221/EU im Hinblick auf den Rückzug eines Programms zur Tilgung der bakteriellen Nierenerkrankung für Großbritannien und die Genehmigung eines Überwachungsprogramms für...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2011 um breytingu á II. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar afturköllun á útrýmingaráætlun vegna nýrnaveiki á yfirráðasvæði Stóra-Bretlands og samþykki fyrir eftirlitsáætlun varðandi ostruherpesveiru...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. juli 2011 om endring av vedlegg II og III til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilbakekalling av eit program for utrydding av bakteriell nyresjuke for territoriet til Storbritannia og godkjenning av eit program for overvaking av...
Commission Implementing Decision of 4 July 2011 authorising a laboratory in Japan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Zulassung eines Laboratoriums in Japan für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2011/396/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium i Japan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2011/396/EU)
Commission Implementing Directive 2011/68/EU of 1 July 2011 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie 2011/68/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinien 2002/53/EG und 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/68/ESB frá 1. júlí 2011 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipana ráðsins 2002/53/EB og 2002/55/EB, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2011/68/EU av 1. juli 2011 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav...
Commission Implementing Decision of 17 June 2011 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Juni 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/719/EG zur Ermächtigung bestimmter Mitgliedstaaten, ihr jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten (2011/358/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júní 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (2011/358/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE (2011/358/EU)
Commission Regulation (EU) No 574/2011 of 16 June 2011 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for nitrite, melamine, Ambrosia spp. and carry-over of certain coccidiostats and histomonostats and consolidating Annexes I and II thereto
Verordnung (EU) Nr. 574/2011 der Kommission vom 16. Juni 2011 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Nitrit, Melamin, Ambrosia spp. und der Verschleppung bestimmter Kokzidiostatika und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 574/2011 frá 16. júní 2011um breytingu á I. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar og ráðsins 2002/32/EB, að því er varðar hámarksgildi fyrir nítrít, melamín, Ambrosia spp. og yfirfærslu (e. carry-over) tiltekinna hníslalyfja og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 574/2011 av 16. juni 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for nitritt, melamin, Ambrosia spp. og overføring av visse koksidiostatika og histomonostatika og om konsolidering av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2011 of 31 May 2011 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride as a feed additive for rabbits for breeding and rabbits for fattening (holder of authorisation Alpharma Belgium BVBA) and amending Regulations (EC) No 2430/1999 and (EC) No 1800/2004
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 532/2011 der Kommission vom 31. Mai 2011 zur Zulassung von Robenidin-Hydrochlorid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Zucht- und für Mastkaninchen (Zulassungsinhaber: Alpharma Belgium BVBA) sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2430/1999...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 532/2011 frá 31. maí 2011 um leyfi fyrir róbenidínhýdróklóríði sem fóðuraukefni fyrir kanínur til undaneldis og eldiskanínur (leyfishafi er Alpharma Belgium BVBA) og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2430/1999 og (EB) nr....
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 av 31. mai 2011 om godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for avlskaniner og oppfôringskaniner (innehaver av godkjenningen: Alpharma Belgium BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999...
Commission Implementing Regulation (EU) No 527/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-â-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-â-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) and polygalacturonase produced by Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) as feed additive for weaned piglets
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 527/2011 der Kommission vom 30. Mai 2011 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-?-Xylanase (erzeugt aus Trichoderma reesei MUCL 49755), Endo-1,3(4)-?-Glucanase (erzeugt aus Trichoderma reesei MUCL 49754) und Polygalacturonase (erzeugt aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 527/2011 frá 30. maí 2011 um leyfi fyrir blöndu af endó-1,4-?-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-?-glúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754), og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 527/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-?-xylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-?-glukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) og polygalakturonase framstilt av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 528/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of endo-1,4-â-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 528/2011 der Kommission vom 30. Mai 2011 zur Zulassung von Endo-1,4-?-Xylanase aus Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absatzferkel und Mastschweine (Zulassungsinhaber: Danisco Animal Nutrition)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2011 frá 30. maí 2011 um leyfi fyrir endó-1,4-?-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 528/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av endo-1,4-?-xylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal...
Commission Decision of 27 May 2011 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 27. Mai 2011 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. maí 2011 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 27. mai 2011 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Implementing Regulation (EU) No 516/2011 of 25 May 2011 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in feed containing formic acid
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 516/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 hinsichtlich der Verwendung der Zubereitung aus Bacillus licheniformis DSM 5749 und Bacillus subtilis DSM 5750 in Futtermitteln, die Ameisensäure enthalten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 516/2011 frá 25. maí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/2005 að því er varðar notkun blöndu af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 í fóður sem inniheldur maurasýru
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 516/2011 av 25. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til bruken av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôr som inneholder maursyre
Commission Regulation (EU) No 517/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 and Commission Regulation (EU) No 200/2010
Verordnung (EU) Nr. 517/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf ein Ziel der Europäischen Union zur Senkung der Prävalenz bestimmter Salmonella -Serotypen bei Legehennen der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið Sambandsins að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum af tegundinni Gallus gallus og um...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 495/2011 der Kommission vom 20. Mai 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 109/2007 hinsichtlich der Zusammensetzung des Futtermittelzusatzstoffs Monensin-Natrium
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 495/2011 frá 20. maí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 109/2007 að því er varðar samsetningu fóður- aukefnisins mónensínnatríums
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 495/2011 av 20. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 109/2007 med hensyn til sammensetningen av monensinnatrium som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 496/2011 of 20 May 2011 concerning the authorisation of sodium benzoate as a feed additive for weaned piglets
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2011 der Kommission vom 20. Mai 2011 zur Zulassung von Natriumbenzoat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absatzferkel (Zulassungsinhaber: Kemira Oyj)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 496/2011 frá 20. maí 2011 um leyfi fyrir natríumbensóati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Kemira Oyj)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 av 20. mai 2011 om godkjenning av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Kemira Oyj)
Commission Implementing Decision of 10 May 2011 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy, Poland and the United Kingdom are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Mai 2011 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter italienischer Regionen als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) sowie zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 10. mai 2011 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at...
Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 2380/2001 as regards the composition of the feed additive maduramicin ammonium alpha
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 406/2011 der Kommission vom 27. April 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2380/2001 hinsichtlich der Zusammensetzung des Futtermittelzusatzstoffs Maduramicin-Ammonium-Alpha
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2011 frá 27. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2380/2001 að því er varðar samsetningu fóður- aukefnisins ?-madúramísínammóníums
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 406/2011 av 27. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001 med hensyn til sammensetningen av tilsetningsstoffet alfa-maduramicinammonium
Commission Implementing Regulation (EU) No 388/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of maduramicin ammonium alpha as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 388/2011 der Kommission vom 19. April 2011 zur Zulassung von Maduramicin-Ammonium-Alpha als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Alpharma (Belgium) BVBA) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av alfa-maduramicinammonium som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Implementing Regulation (EU) No 389/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin and alpha-amylase of endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin and alpha-amylase as feed additive for laying hens
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 389/2011 der Kommission vom 19. April 2011 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, Subtilisin und Alpha-Amylase als Futtermittelzusatzstoff für Legehennen (Zulassungsinhaber: Danisco Animal Nutrition)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2011 frá 19. apríl 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, súbtilisíni og ?-amýlasa sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase, subtilisin og alfa-amylase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal Nutrition)
Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Taminco N.V.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 371/2011 der Kommission vom 15. April 2011 zur Zulassung von Dimethylglycin-Natriumsalz als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Taminco N.V.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 371/2011 frá 15. apríl 2011 um leyfi fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Taminco N.V.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco N.V.)
Commission Implementing Regulation (EU) No 373/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum FERM-BP 2789 as a feed additive for minor avian species except laying birds, weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 903/2009 (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 373/2011 der Kommission vom 15. April 2011 zur Zulassung der Zubereitung aus Clostridium butyricum FERM-BP 2789 als Futtermittelzusatzstoff für Vogelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer Legevögeln, für entwöhnte Ferkel und für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 373/2011 frá 15. apríl 2011 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum FERM-BP 2789 sem fóðuraukefni fyrir aukafuglategundir, að undanskildum varpfuglum, fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir fráfærur) og um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fuglearter unntatt eggleggende fjørfe, avvente smågris og mindre utbredte arter av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 361/2011 of 13 April 2011 concerning the authorisation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o) and amending Regulation (EC) No 943/2005
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 361/2011 der Kommission vom 13. April 2011 zur Zulassung von Enterococcus faecium NCIMB 10415 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional products Ltd, vertreten durch DSM Nutritional Products Sp. z o.o) und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 361/2011 frá 13. apríl 2011 um leyfi fyrir Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional products Sp. z o.o) og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 361/2011 av 13. april 2011 om godkjenning av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd representert ved DSM Nutritional...
Commission Regulation (EU) No 337/2011 of 7 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase as feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening
Verordnung (EU) Nr. 337/2011 der Kommission vom 7. April 2011 zur Zulassung einer Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase als Futtermittelzusatzstoff für Geflügel, entwöhnte Ferkel und Mastschweine (Zulassungsinhaber: Danisco Animal Nutrition)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 337/2011 frá 7. apríl 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 337/2011 av 7. april 2011 om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvande smågrisar og oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal Nutrition)
Commission Decision of 24 March 2011 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 ìíar (OsHV-1 ìíar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Beschluss der Kommission vom 24. März 2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten Königreichs (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. mars 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µvar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska konungsríkinu (2011/...
Kommisjonsavgjerd av 24. mars 2011 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre innførsel av østersherpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket (2011/187/EU)
Commission Decision of 23 March 2011 implementing Council Directive 2002/55/EC as regards conditions under which the placing on the market of small packages of mixtures of standard seed of different vegetable varieties belonging to the same species may be authorised
Beschluss der Kommission vom 23. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2002/55/EG des Rates in Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen das Inverkehrbringen von Kleinpackungen mit Mischungen von Standardsaatgut verschiedener Gemüsesorten der gleichen Art gestattet werden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er varðar skilyrði fyrir því að veita leyfi til að setja á markað litlar pakkningar með blöndum af stöðluðu fræi af mismunandi grænmetisyrkjum sem tilheyra sömu tegund (tilkynnt...
Kommisjonsbeslutning av 23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i omsetning småpakninger med blandinger av standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme art (2011/180/EU)
Commission Regulation (EU) No 221/2011 of 4 March 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for salmonids
Verordnung (EU) Nr. 221/2011 der Kommission vom 4. März 2011 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae DSM 14223 als Futtermittelzusatzstoff für Salmoniden (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd., vertreten durch DSM Nutritional Products Sp. Z o....
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 221/2011 frá 4. mars 2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae DSM 14223, sem fóðuraukefni fyrir laxfiska (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 221/2011 av 4. mars 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for laksefisk (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021