With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2006/104/EC of 20 November 2006 adapting certain Directives in the field of agriculture (veterinary and phytosanitary legislation), by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/104/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Landwirtschaft (Veterinär- und Pflanzenschutzrecht) anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
Tilskipun ráðsins 2006/104/EB frá 20. nóvember 2006 um aðlögun á tilteknum tilskipunum á sviði landbúnaðar (heilbrigðislöggjafar á sviði dýra og dýraafurða og löggjafar á sviði plöntuheilbrigðis) vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu
Rådsdirektiv 2006/104/EF av 20. november 2006 om tilpasning av visse direktiver på området landbruk (regelverk for dyre- og plantehelse), på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Commission Regulation (EC) No 1678/2006 of 14 November 2006 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal of and use of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 1678/2006 der Kommission vom 14. November 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 92/2005 hinsichtlich alternativer Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer Nebenprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1678/2006 frá 14. nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar annars konar aðferðir við förgun og notkun á aukaafurðum úr dýrum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1678/2006 av 14. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 med hensyn til alternative framgangsmåter for disponering og bruk av animalske biprodukter
Commission Decision 2006/759/EC of 8 November 2006 approving certain national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus
Entscheidung der Kommission vom 8. November 2006 zur Genehmigung bestimmter nationaler Programme zur Bekämpfung von Salmonellen bei Zuchtherden von Gallus gallus (2006/759/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2006 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus (2006/759/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. november 2006 om godkjenning av visse nasjonale program for motkjemping av salmonella i flokkar av avlsfjørfe av arten Gallus gallus (2006/759/EF)
Commission Regulation (EC) No 1662/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1662/2006 der Kommission vom 6. November 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1662/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 av 6. november 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures
Verordnung (EG) Nr. 1664/2006 der Kommission vom 6. November 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 hinsichtlich der Durchführungsmaßnahmen für gewisse zum Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs und zur Aufhebung bestimmter Durchführungsmaßnahmen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (E B) nr. 1664/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, og um niðurfellingu tiltekinna...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til gjennomføringstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om oppheving av visse gjennomføringstiltak
Commission Decision 2006/765/EC of 6 November 2006 repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 6. November 2006 zur Aufhebung bestimmter Durchführungsakte über Lebensmittelhygiene und Hygienevorschriften für die Herstellung und das Inverkehrbringen von bestimmten, zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (2006/...
Kommisjonsvedtak av 6. november 2006 om oppheving av visse gjennomføringsrettsakter om næringsmiddelhygiene og hygieneregler for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (2006/765/EF)
Commission Directive 2006/83/EC of 23 October 2006 adapting Directive 2002/4/EC on the registration of establishments keeping laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/83/EG der Kommission vom 23. Oktober 2006 zur Anpassung der Richtlinie 2002/4/EG über die Registrierung von Legehennenbetrieben gemäß der Richtlinie 1999/74/EG des Rates anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/83/EB frá 23. október 2006 um aðlögun á tilskipun 2002/4/EB um skráningu starfsstöðva þar sem haldnar eru varphænur, sem fellur undir tilskipun ráðsins 1999/74/EB, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu
Kommisjonsdirektiv 2006/83/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 2002/4/EF om registrering av verksemder som held verpehøner, og som er omfatta av rådsdirektiv 1999/74/EF, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Commission Decision 2006/705/EC of 20 October 2006 approving the plan for preventive vaccination against avian influenza of subtype H5 in certain holdings in North Rhine-Westphalia submitted by Germany under Council Directive 2005/94/EC
Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Genehmigung des von Deutschland gemäß der Richtlinie 2005/94/EG vorgelegten Schutzimpfungsplans gegen die Aviäre Influenza des Subtyps H5 in bestimmten nordrhein-westfälischen Haltungsbetrieben (2006/705/EG)
Kommisjonsvedtak av 20. oktober 2006 om godkjenning av den planen som Tyskland har lagt fram i medhald av rådsdirektiv 2005/94/EF for førebyggjande vaksinasjon mot aviær influensa av undertypen H5 i visse driftseiningar i Nordrhein-Westfalen (2006/705/EF)
Commission Regulation (EC) No 1505/2006 of 11 October 2006 implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the minimum level of checks to be carried out in relation to the identification and registration of ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 der Kommission vom 11. Oktober 2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates bezüglich der erforderlichen Mindestkontrollen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1505/2006 frá 11. október 2006 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar lágmarkseftirlit sem skal fara fram í tengslum við auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1505/2006 av 11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter
Commission Decision 2006/685/EC of 6 October 2006 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 6. Oktober 2006 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Kommisjonsvedtak av 6. oktober 2006 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat
Verordnung (EG) Nr. 1443/2006 der Kommission vom 29. September 2006 über die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe auf unbegrenzte Zeit und die Zulassung eines Kokzidiostatikums für einen Zeitraum von zehn Jahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1443/2006 frá 29. september 2006 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og leyfi til 10 ára fyrir hníslalyfi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29. september 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning for ti år av et koksidiostatikum i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1445/2006 of 29 September 2006 amending Regulation (EC) No 1200/2005 as regards the authorisation of the feed additive Bacillus cereus var. toyoi, belonging to the group of micro-organisms
Verordnung (EG) Nr. 1445/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2005 hinsichtlich der Zulassung des zur Gruppe der Mikroorganismen gehörenden Futtermittelzusatzstoffes Bacillus cereus var. toyoi
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1445/2006 frá 29. september 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2005 að því er varðar leyfi til að nota Bacillus cereus var. toyoi, sem tilheyrir flokki örvera, sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2006 av 29. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 med hensyn til godkjenningen av tilsetningsstoffet «Bacillus cereus var. toyoi», som tilhører gruppen mikroorganismer, i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1446/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of Enterococcus faecium (Biomin IMB52) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 1446/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Zulassung von Enterococcus faecium (Biomin IMB52) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1446/2006 frá 29. september 2006 um leyfi til að nota Enterococcus faecium (Biomin IMB52) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1446/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Enterococcus faecium (Biomin IMB52) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Directive 2006/77/EC of 29 September 2006 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for organochlorine compounds in animal feed
Richtlinie 2006/77/EG der Kommission vom 29. September 2006 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Höchstgehalte für organische Chlorverbindungen in Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/77/EB frá 29. september 2006 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir lífræn klórsambönd í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2006/77/EF av 29. september 2006 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for organiske klorholdige forbindelser i fôrvarer
Commission Decision 2006/677/EC of 29 September 2006 setting out the guidelines laying down criteria for the conduct of audits under Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls to verify compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Entscheidung der Kommission vom 29. September 2006 zur Festlegung der Leitlinien, mit denen Kriterien für die Durchführung von Audits gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des...
Kommisjonsvedtak av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt...
Commission Decision 2006/615/EC of 13 September 2006 granting temporary approval for the systems for the identification and registration of ovine and caprine animals in the United Kingdom in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004
Entscheidung der Kommission vom 13. September 2006 über die vorläufige Zulassung der Systeme zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen im Vereinigten Königreich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates (2006/615/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. september 2006 om mellombels godkjenning for systema for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Det sameinte kongeriket i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004 (2006/615/EF)
Commission Regulation (EC) No 1284/2006 of 29 August 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1284/2006 der Kommission vom 29. August 2006 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln auf unbegrenzte Zeit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1284/2006 frá 29. ágúst 2006 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1284/2006 av 29. august 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1192/2006 of 4 August 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards lists of approved plants in Member States
Verordnung (EG) Nr. 1192/2006 der Kommission vom 4. August 2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Listen zugelassener Betriebe in den Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1192/2006 frá 4. ágúst 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar skrár yfir samþykktar stöðvar í aðildarríkjunum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2006 av 4. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til lister over godkjente anlegg i medlemsstatene
Commission Regulation (EC) No 1177/2006 of 1 August 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for the control of salmonella in poultry
Verordnung (EG) Nr. 1177/2006 der Kommission vom 1. August 2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bestimmungen über die Anwendung von spezifischen Bekämpfungsmethoden im Rahmen der nationalen Programme...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1177/2006 frá 1. ágúst 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar kröfur varðandi beitingu sértækra varnarráðstafana á grundvelli innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu í alifuglum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2006 av 1. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til krav til anvendelsen av særlige kontrollmetoder innenfor rammen av nasjonale programmer for kontroll av salmonella i fjørfe
Commission Directive 2006/55/EC of 12 June 2006 amending Annex III to Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum weight of seed lots
Richtlinie 2006/55/EG der Kommission vom 12. Juni 2006 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 66/402/EWG des Rates im Hinblick auf das Höchstgewicht von Saatgutpartien
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/55/EB frá 12. júní 2006 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar hámarksþyngd framleiðslueininga fræs
Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF med omsyn til den høgste vekta til parti med frø
Commission Directive 2006/47/EC of 23 May 2006 laying down special conditions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
Richtlinie 2006/47/EG der Kommission vom 23. Mai 2006 zur Festlegung besonderer Voraussetzungen im Hinblick auf das Vorhandensein von Avena fatua in Getreidesaatgut (kodifizierte Fassung)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/47/EB frá 23. maí 2006 um sérstök skilyrði að því er varðar flughafra, Avena fatua, í sáðkorni
Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsetjng av særlege vilkår for innhald av Avena fatua i såkorn
Commission Regulation (EC) No 773/2006 of 22 May 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 773/2006 der Kommission vom 22. Mai 2006 zur vorläufigen Zulassung und unbegrenzten Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln und zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines in Futtermitteln bereits zugelassenen Zusatzstoffes
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 773/2006 frá 22. maí 2006 um bráðabirgðaleyfi og varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2006 av 22. mai 2006 om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2006/335/EC of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of 16 genetically modified varieties of maize with the genetic modification MON 810 listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Ermächtigung der Republik Polen, in ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung von sechzehn in den gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG des Rates eingetragenen Maissorten mit der...
Kommisjonsvedtak av 8. mai 2006 om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av 16 genmodifiserte maissortar i MON 810-linja som er førde opp den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF (2006/335/EF)
Commission Decision 2006/338/EC of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of certain varieties of maize listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Ermächtigung der Republik Polen, in ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung bestimmter Maissorten zu verbieten, die im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG des Rates aufgeführt...
Kommisjonsvedtak av 8. mai 2006 om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av visse maissortar som er førde opp i den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF (2006/338/EF)
Commission Regulation (EC) No 688/2006 of 4 May 2006 amending Annexes III and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies and specified risk material of bovine animals in Sweden
Verordnung (EG) Nr. 688/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 zur Änderung der Anhänge III und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Überwachung transmissibler spongiformer Enzephalopathien und spezifizierten Risikomaterials...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 688/2006 frá 4. maí 2006 um breytingu á III. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar vöktun smitandi heilahrörnunar og sérstaks áhættuefnis í nautgripum í Svíþjóð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/2006 av 4. mai 2006 om endring av vedlegg III og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av typer overførbar spongiform encefalopati og spesifisert risikomateriale hos storfe i Sverige

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.