With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2005/631/EC of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services (notified under document number C(2005) 3059)
Entscheidung der Kommission vom 29. August 2005 über grundlegende Anforderungen in Sinne der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Sicherstellung des Zugangs von Cospas-Sarsat-Ortungsbaken zu Notfalldiensten (2005/631/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. ágúst 2005 um grundvallarkröfur sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB með tilliti til þess að tryggja neyðarþjónustu aðgang að Cospas-Sarsat-staðsetningarsendum (2005/631/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. august 2005 om grunnleggjande krav som er nemnde i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF i samband med sikring av tilgangen til naudtenester gjennom Cospas-Sarsat-peilesendarar (2005/631/EF)
Commission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to participate in the Automatic Identification System (AIS)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 2005 über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates auf Funkanlagen des automatischen Schiffsidentifizierungssystems (AIS) (2005/53/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. janúar 2005 um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB gagnvart fjarskiptabúnaði sem ætlaður er þátttöku í sjálfvirka auðkenniskerfinu (AIS) (2005/53/EB)
Kommisjonsvedtak av 25. januar 2005 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på radioutstyr beregnet på deltakelse i det automatiske identifikasjonssystem (AIS) (2005/53/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.