With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Directive 2012/25/EU of 9 October 2012 laying down information procedures for the exchange, between Member States, of human organs intended for transplantation.
Durchführungsrichtlinie 2012/25/EU der Kommission vom 9. Oktober 2012 zur Festlegung von Informationsverfahren für den Austausch von zur Transplantation bestimmten Organen zwischen den Mitgliedstaaten
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/25/ESB frá 9. október 2012 um tilhögun upplýsingaskipta sem varða skipti milli aðildarríkjanna á líffærum úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/25/EU av 9. oktober 2012 om fastsettelse av informasjonsprosedyrer for utveksling mellom medlemsstater av menneskeorganer beregnet på transplantasjon
Commission Directive 2012/24/EU of 8 October 2012 amending, for the purpose of adapting its technical provisions, Council Directive 86/297/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the power take-offs of tractors and their protection
Richtlinie 2012/24/EU der Kommission vom 8. Oktober 2012 zur Anpassung der technischen Vorschriften der Richtlinie 86/297/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Zapfwellen und ihre Schutzvorrichtungen an Zugmaschinen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/24/ESB frá 8. október 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 86/297/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aflúttak á dráttarvélum og hlífar fyrir það, í því skyni að aðlaga tæknileg ákvæði hennar
Kommisjonsdirektiv 2012/24/EU av 8. oktober 2012 om endring av rådsdirektiv 86/297/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kraftuttak på traktorer og vern av dem for å tilpasse det til den tekniske utvikling
Directive 2012/23/EU of the European Parliament and of the Council of 12 September 2012 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives
Richtlinie 2012/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2012 zur Änderung der Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II) hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Umsetzung und des Zeitpunkts ihrer Anwendung sowie des Zeitpunkts der Aufhebung bestimmter...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/23/ESB frá 12. september 2012 um breytingu á tilskipun 2009/138/EB (Gjaldþolsáætlun II) að því er varðar lögleiðingardag hennar og gildistökudag hennar, og dagsetningu niðurfellingar tiltekinna tilskipana
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU av 12. september 2012 om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og anvendelse samt datoen for oppheving av visse direktiver
Commission Directive 2012/22/EU of 22 August 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include DDACarbonate as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/22/EU der Kommission vom 22. August 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs DDA-Carbonat in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/22/ESB frá 22. ágúst 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu DDA-karbónati við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/22/EU av 22. august 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av DDA-karbonat som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Directive 2012/21/EU of 2 August 2012 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC relating to cosmetic products
Durchführungsrichtlinie 2012/21/EU der Kommission vom 2. August 2012 zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/21/ESB frá 2. ágúst 2012 um breytingu á II. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga þá að tækniframförum
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/21/EU av 2. august 2012 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til den tekniske utvikling
Commission Directive 2012/20/EU of 6 July 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include flufenoxuron as an active substance for product-type 8 in Annex I thereto.
Richtlinie 2012/20/EU der Kommission vom 6. Juli 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Flufenoxuron zur Verwendung in Produktart 8 in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/20/ESB frá 6. júlí 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu flúfenoxúrón við fyrir vöruflokk 8 í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/20/EU av 6. juli 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av flufenoksuron som et aktivt stoff for produkttype 8 i vedlegg I
COM(2008) 810
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast)
Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (endurútgefin)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
COM(2010) 781
Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC
Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB frá 4. júlí 2012 um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna og um breytingu og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/82/EB
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF
COM(2011) 079
Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies registers (Amendment of 11th CLD)
Richtlinie 2012/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 zur Änderung der Richtlinie 89/666/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2005/56/EG und 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verknüpfung von Zentral-, Handels- und...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/17/ESB frá 13. júní 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 89/666/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB og 2009/101/EB að því er varðar samtengingu aðal-, fyrirtækja- og félagaskráa
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre
Commission Directive 2012/16/EU of 10 May 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include hydrochloric acid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/16/EU der Kommission vom 10. Mai 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Salzsäure in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/16/ESB frá 10. maí 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu saltsýru við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/16/EU av 10. mai 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av saltsyre som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2012/14/EU of 8 May 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include methyl nonyl ketone as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/14/EU der Kommission vom 8. Mai 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Methylnonylketon in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/14/ESB frá 8. maí 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu metýlnónýlketóni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/14/EU av 8. mai 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av metylnonylketon som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2012/15/EU of 8 May 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include margosa extract as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/15/EU der Kommission vom 8. Mai 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Margosa-Extrakt in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/15/ESB frá 8. maí 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dísartréskjarna við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/15/EU av 8. mai 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av margosaekstrakt som et aktivt stoff i vedlegg I
Directive 2012/11/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
Richtlinie 2012/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2012 zur Änderung der Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/11/ESB frá 19. apríl 2012 um breytingu á tilskipun 2004/40/EB um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlisfræðilegra áhrifavalda (rafsegulsviða) (átjánda sértilskipun í skilningi 1. mgr...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/11/EU av 19. april 2012 om endring av direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i...
Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Richtlinie 2012/12/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2012 zur Änderung der Richtlinie 2001/112/EG des Rates über Fruchtsäfte und bestimmte gleichartige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/12/ESB frá 19. apríl 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 2001/112/EB varðandi aldinsafa og tilteknar álíka vörur til manneldis
Europaparlaments- og rådsforordning 2012/12/EU av 19. april 2012 om endring av rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum
Commission Directive 2012/10/EU of 22 March 2012 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products.
Richtlinie 2012/10/EU der Kommission vom 22. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/10/ESB frá 22. mars 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv 2012/10/EU av 22. mars 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
COM(2009) 083
Directive 2012/6/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities [Accounting]
Richtlinie 2012/6/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 78/660/EWG des Rates über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich Kleinstbetrieben
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/6/ESB frá 14. mars 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 78/660/EBE um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð að því er varðar smáeiningar
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse selskapsformer med hensyn til svært små enheter
Directive 2012/5/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 2000/75/EC as regards vaccination against bluetongue
Richtlinie 2012/5/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er varðar bólusetningu gegn blátungu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/5/EF av 14. mars 2012 om endring av rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til vaksinasjon mot blåtunge
Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products
Richtlinie 2012/9/EU der Kommission vom 7. März 2012 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/9/ESB frá 7. mars 2012 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaksvörum
Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer
Commission Directive 2012/7/EU of 2 March 2012 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council relating to toy safety.
Richtlinie 2012/7/EU der Kommission vom 2. März 2012 Zur Änderung von Anhang II Abschnitt III der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/7/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga í því skyni að laga hann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU av 2. mars 2012 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy
Commission Implementing Directive 2012/8/EU of 2 March 2012 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species
Durchführungsrichtlinie 2012/8/EU der Kommission vom 2. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2003/90/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu erstrecken haben, und...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/8/ESB frá 2. mars 2012 um breytingu á tilskipun 2003/90/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/8/EU av 2. mars 2012 om endring av direktiv 2003/90/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for...
Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses
Richtlinie 2012/4/EU der Kommission vom 22. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 2008/43/EG zur Einführung eines Verfahrens zur Kennzeichnung und Rückverfolgung von Explosivstoffen für zivile Zwecke gemäß der Richtlinie 93/15/EWG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/4/ESB frá 22. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun 2008/43/EB um að koma á, samkvæmt tilskipun ráðsins 93/15/EBE, kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til almennra nota
Kommisjonsdirektiv 2012/4/EU av 22. februar 2012 om endring av direktiv 2008/43/EF om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF
Commission Directive 2012/2/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include copper (II) oxide, copper (II) hydroxide and basic copper carbonate as active substances in Annex I thereto
Richtlinie 2012/2/EU der Kommission vom 9. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Kupfer(II)-oxid, Kupfer(II)-hydroxid und basisches Kupfercarbonat in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/2/ESB frá 9. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virku efnunum kopar(II)oxíði, kopar(II)hýdroxíði og basísku koparkarbónati við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/2/EU av 9. februar 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I
Commission Directive 2012/3/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include bendiocarb as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/3/EU der Kommission vom 9. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bendiocarb in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/3/ESB frá 9. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bendíókarbi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/3/EU av 9. februar 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av bendiokarb som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Directive 2012/1/EU of 6 January 2012 amending Annex I to Council Directive 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the crop Oryza sativa
Durchführungsrichtlinie 2012/1/EU der Kommission vom 6. Januar 2012 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 66/402/EWG des Rates hinsichtlich der Anforderungen, denen der Feldbestand Oryza sativa genügen muss
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/1/ESB frá 6. janúar 2012 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar þau skilyrði sem þarf að uppfylla að því er varðar nytjaplöntuna Oryza sativa
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/1/EU av 6. januar 2012 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF med omsyn til kva vilkår som avlingar av Oryza sativa skal oppfylle

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.