With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2001/897/EC of 12 December 2001 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 92/33/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2001 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von bestimmten Pflanzen gemäß den Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 68/193/EWG, 69/208/EWG, 70/458/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/897/EB frá 12. desember 2001 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum á vegum bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna plantna samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE, 66/403/EBE, 68/193/EBE, 69/208/...
Kommisjonsvedtak 2001/897/EF av 12. desember 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF,...
COM(2000) 162
Council Directive 2001/64/EC of 31 August 2001 amending Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed and Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 2001/64/EG des Rates vom 31. August 2001 zur Änderung der Richtlinie 66/401/EWG über den Verkehr mit Futterpflanzen und der Richtlinie 66/402/EWG über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun ráðsins 2001/64/EB frá 31. ágúst 2001 um breytingu á tilskipun 66/401/EBE um markaðssetningu fóðurjurtafræja og tilskipun 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Rådsdirektiv 2001/64/EF av 31. august 2001 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster og direktiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021