With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation (EU) 2017/1936 of 18 October 2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors
Empfehlung (EU) 2017/1936 der Kommission vom 18. Oktober 2017 für unverzügliche Maßnahmen zur Verhütung des Missbrauchs von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1936 frá 18. október 2017 um tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober 2017 om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver
Recommendation No A1 of 18 October 2017 concerning the issuance of the attestation referred to in Article 19(2) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung Nr. A1 vom 18. Oktober 2017 zur Ausstellung der Bescheinigung gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Tilmæli nr. A1 frá 18. október 2017 um útgáfu staðfestingarinnar sem um getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009
Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 2018/C 183/06
D050703/02
Commission Recommendation (EU) 2017/948 of 31 May 2017 on the use of fuel consumption and CO2 emission values type-approved and measured in accordance with the World Harmonised Light Vehicles Test Procedure when making information available for consumers pursuant to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2017/948 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Verwendung von nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge typgenehmigten und gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerten bei der Bereitstellung von...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruk av verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger gjøres tilgjengelige for forbrukerne i...
COM(2016) 383
Council Recommendation 615/2017 of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2017 über den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und zur Aufhebung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
Tilmæli ráðsins frá 22. maí 2017 um evrópska viðmiðarammann fyrir ævinám og um niðurfellingu tilmæla Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og hæfi að því er varðar símenntun (2017/C 189/03)
Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 2017/C 189/03

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.