With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2017) 054
Regulation (EU) 2017/2392 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021
Verordnung (EU) 2017/2392 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Einschränkung ihrer Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten und zur Vorbereitung der Umsetzung eines globalen...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2392 frá 13. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að viðhalda núverandi takmörkunum á umfangi flugstarfsemi og til að undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá 2021
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2392 av 13. desember 2017 om endring av direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for luftfartsvirksomhet og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021
Commission Decision (EU) 2017/2285 of 6 December 2017 Amending the user's guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2017/2285 der Kommission vom 6. Dezember 2017 über die Änderung des Nutzerhandbuchs mit den Schritten, die zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2285 frá 6. desember 2017 um breytingu á notendahandbók þar sem lýst er nauðsynlegum áföngum til aðildar að umhverfisstjórnunarkerfi ESB samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/2285 av 6. desember 2017 om endring av brukarrettleiinga for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2286 of 6 December 2017 on the recognition of the requirements of the Eco-Lighthouse environmental management system as complying with the corresponding requirements of the eco-management and audit scheme (EMAS) in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2286 der Kommission vom 6. Dezember 2017 über die Anerkennung der Übereinstimmung der Anforderungen des Umweltmanagementsystems Eco-Lighthouse mit den entsprechenden Anforderungen des Gemeinschaftssystems für Umweltmanagement und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2286 frá 6. desember 2017 um viðurkenningu á að kröfur í umhverfisstjórnunarkerfinu Eco-Lighthouse séu í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB (EMAS) í samræmi við 45. gr. reglugerðar Evrópuþingsins...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse av at kravene i miljøstyringsordningen Miljøfyrtårn er i samsvar med de tilsvarende kravene i miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen (EMAS) i henhold til artikkel 45 i europaparlaments-...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2117 of 21 November 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of large volume organic chemicals
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2117 der Kommission vom 21. November 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die die Herstellung von organischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2117 frá 21. nóvember 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna framleiðslu á lífrænum íðefnum í miklu magni
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
Commission Directive (EU) 2017/2096 of 15 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles
Richtlinie (EU) 2017/2096 der Kommission vom 15. November 2017 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2096 frá 15. nóvember 2017 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki
Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 15. november 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer
D051629/02
Commission Regulation (EU) 2017/1941 of 24 October 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council on the EU Ecolabel
Verordnung (EU) 2017/1941 der Kommission vom 24. Oktober 2017 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über das EU-Umweltzeichen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1941 frá 24. október 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 um umhverfismerki ESB
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 av 24. oktober 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket
D050682/01
Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom
Verordnung (EU) 2017/1902 der Kommission vom 18. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission zwecks Anpassung der Regelung für die Versteigerung von Zertifikaten an den Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates und zwecks...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1902 frá 18. október 2017 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 til að aðlaga uppboð á losunarheimildum að ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 og til að skrá uppboðsvettvang sem Bretland...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente...
D047857/02
Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Verordnung (EU) 2017/1505 der Kommission vom 28. August 2017 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1505 frá 28. ágúst 2017 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Commission Decision (EU) 2017/1508 of 28 August 2017 on the reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the food and beverage manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2017/1508 der Kommission vom 28. August 2017 über das Referenzdokument für bewährte Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1508 frá 28. ágúst 2017 um tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna umhverfisárangursvísa og árangursviðmiðanir fyrir matvæla- og drykkjarvöruframleiðslugeirann samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins...
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508 av 28. august 2017 om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien i henhold til...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for large combustion plants
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Juli 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für Großfeuerungsanlagen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1442 frá 31. júlí 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna stórra brennsluvera
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for store forbrenningsanlegg, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
D047977/02
Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products
Beschluss (EU) 2017/1392 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Änderung des Beschlusses 2014/350/EU zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1392 frá 25. júlí 2017 um breytingu á ákvörðun 2014/350/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1392 av 25. juli 2017 om endring av beslutning 2014/350/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter
D047980/02
Commission Decision (EU) 2017/1216 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for dishwasher detergents
Beschluss (EU) 2017/1216 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel
D048132/02
Commission Decision (EU) 2017/1214 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hand dishwashing detergents
Beschluss (EU) 2017/1214 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Handgeschirrspülmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna handuppþvottaefna
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvaskmidler
D048133/02
Commission Decision (EU) 2017/1217 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hard surface cleaning products
Beschluss (EU) 2017/1217 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Reinigungsmittel für harte Oberflächen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1217 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningavara fyrir hörð yfirborð
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler til harde overflater
D048142/02
Commission Decision (EU) 2017/1215 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional dishwasher detergents
Beschluss (EU) 2017/1215 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk
D048144/02
Commission Decision (EU) 2017/1218 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for laundry detergents
Beschluss (EU) 2017/1218 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel
D048143/03
Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents
Beschluss (EU) 2017/1219 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna til notkunar í iðnaði og á stofnunum
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk
COM(2017) 23
Council Regulation (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 ‘Ecotoxic’
nVerordnung (EU) 2017/997 des Rates vom 8. Juni 2017 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 ökotoxisch
Reglugerð ráðsins (ESB) 2017/997 frá 8. júní 2017 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB að því er varðar hættuflokkinn HP 14 „visteitraður“
Rådsforordning (EU) 2017/997 av 8. juni 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk»
D050686/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1231 of 6 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure for the purpose of clarifying procedural elements and amending Regulation (EU) No 1014/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1231 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Änderung — zwecks Klarstellung von Verfahrenselementen — der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, die erforderlich sind, um...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1231 frá 6. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni til...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1153 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure and amending Regulation (EU) No 1014/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, die erforderlich sind, um der Änderung des Regelprüfverfahrens Rechnung zu tragen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1014/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010
D050703/02
Commission Recommendation (EU) 2017/948 of 31 May 2017 on the use of fuel consumption and CO2 emission values type-approved and measured in accordance with the World Harmonised Light Vehicles Test Procedure when making information available for consumers pursuant to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2017/948 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Verwendung von nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge typgenehmigten und gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerten bei der Bereitstellung von...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruk av verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger gjøres tilgjengelige for forbrukerne i...
COM(2016) 039
Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008
Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/852 frá 17. maí 2017 um kvikasilfur og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1102/2008
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om oppheving av forordning (EF) nr. 1102/2008
D049240/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/699 of 18 April 2017 establishing a common methodology for the calculation of the weight of electrical and electronic equipment (EEE) placed on the market of each Member State and a common methodology for the calculation of the quantity of waste electrical and electronic equipment (WEEE) generated by weight in each Member State
Durchführungsverordnung (EU) 2017/699 der Kommission vom 18. April 2017 über eine gemeinsame Methode für die Berechnung des Gewichts von in den einzelnen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräten und für die Berechnung der Menge, nach Gewicht, der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/699 frá 18. apríl 2017 um að fastsetja sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á þyngd raf- og rafeindabúnaðar sem er settur á markað í hverju aðildarríki og sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á magni raf- og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/699 av 18. april 2017 om fastsettelse av en felles metode for beregning av vekten av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) som bringes i omsetning i hver medlemsstat, og en felles metode for beregning av vekten av mengden avfall...
D047948/01
Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Verordnung (EU) 2017/605 der Kommission vom 29. März 2017 zur Änderung von Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/605 frá 29. mars 2017 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1005/2009 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
Kommisjonsforordning (EU) 2017/605 av 29. mars 2017 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Commission Regulation (EU) 2017/294 of 20 February 2017 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2017/294 der Kommission vom 20. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/294 frá 20. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/294 av 20. februar 2017 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.