With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation (EU) 2018/2050 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of demonstration and evaluation as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2050 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke von Vorführungen und Gutachten gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2050 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for demonstrasjon og evaluering som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Commission Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2051 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke der Wartung und Reparatur gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purpose of exhibition as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2052 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke der Ausstellung gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2052 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for utstilling som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Recommendation No H2 of 10 October 2018 concerning the inclusion of authentication features to Portable Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purpose of the application of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung Nr. H2 vom 10. Oktober 2018 betreffend die Aufnahme von Authentifizierungsmerkmalen in portablen Dokumenten, die von einem Träger eines Mitgliedstaats ausgestellt werden und den Status einer Person für die Zwecke der Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (...
Tilmæli nr. H2 frá 10. október 2018 um að bæta við sannvottunarþáttum í skjöl sem fólk ber á sér og gefin eru út af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu einstaklings að því er varðar beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009
Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om inkludering av autentiseringselementer i dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr....
Commission Recommendation (EU) 2018/464 of 19 March 2018 on the monitoring of metals and iodine in seaweed, halophytes and products based on seaweed
Empfehlung (EU) 2018/464 der Kommission vom 19. März 2018 zur Überwachung der Metall- und Jodkonzentrationen in Seetang, Halophyten und auf Seetang basierenden Erzeugnissen
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464 frá 19. mars 2018 um vöktun á málmum og joði í þangi og þara, seltuplöntum og afurðum að stofni til úr þangi og þara
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåking av metaller og jod i tang, tare, saltplanter og produkter basert på tang og tare
COM(2017) 563
Council Recommendation 2018/502 of 15 March 2018 on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships
Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung
Tilmæli ráðsins frá 15. mars 2018 um evrópskan ramma um gæði og skilvirkni samningsbundins náms
Rådsrekommandasjon av 15. mars 2018 om ei europeisk ramme for effektiv lærlingutdanning av god kvalitet
Commission Recommendation (EU) 2017/1936 of 18 October 2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors
Empfehlung (EU) 2017/1936 der Kommission vom 18. Oktober 2017 für unverzügliche Maßnahmen zur Verhütung des Missbrauchs von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1936 frá 18. október 2017 um tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober 2017 om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver
Recommendation No A1 of 18 October 2017 concerning the issuance of the attestation referred to in Article 19(2) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung Nr. A1 vom 18. Oktober 2017 zur Ausstellung der Bescheinigung gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Tilmæli nr. A1 frá 18. október 2017 um útgáfu staðfestingarinnar sem um getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009
Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 2018/C 183/06
D050703/02
Commission Recommendation (EU) 2017/948 of 31 May 2017 on the use of fuel consumption and CO2 emission values type-approved and measured in accordance with the World Harmonised Light Vehicles Test Procedure when making information available for consumers pursuant to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2017/948 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Verwendung von nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge typgenehmigten und gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerten bei der Bereitstellung von...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruk av verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger gjøres tilgjengelige for forbrukerne i...
COM(2016) 383
Council Recommendation 615/2017 of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2017 über den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und zur Aufhebung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
Tilmæli ráðsins frá 22. maí 2017 um evrópska viðmiðarammann fyrir ævinám og um niðurfellingu tilmæla Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og hæfi að því er varðar símenntun (2017/C 189/03)
Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 2017/C 189/03
Commission Recommendation (EU) 2016/2123 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for armed forces and contracting authorities as referred to in point (a) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2016/2123 der Kommission vom 30. November 2016 über die Harmonisierung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Streitkräfte und Auftraggeber gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2123 frá 30. nóvember 2016 um samræmingu gildissviðs og skilyrða fyrir almenn tilflutningsleyfi fyrir heri og innkaupastofnanir, eins og um getur í a-lið 2. mgr. 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2123 av 30. november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede styrker og offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43...
Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2016/2124 der Kommission vom 30. November 2016 über die Harmonisierung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für zertifizierte Empfänger gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2124 frá 30. nóvember 2016 um samræmingu gildissviðs og skilyrða fyrir almenn tilflutningsleyfi fyrir vottaða viðtakendur, eins og um getur í 9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2124 av 30. november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere som nevnt i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Commission Recommendation (EU) 2016/22 of 7 January 2016 on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits, repealing Recommendation 2010/133/EU
Empfehlung (EU) 2016/22 der Kommission vom 7. Januar 2016 zur Prävention und Reduzierung der Ethylcarbamatkontamination in Steinobstbränden und Steinobsttresterbränden und zur Aufhebung der Empfehlung 2010/133/EU
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/22 frá 7. janúar 2016 um að fyrirbyggja og minnka etýlkarbamatmengun í steinaldinbrennivíni og ávaxtahratsbrennivíni úr steinaldinum og um niðurfellingu á tilmælum 2010/133/ESB
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/22 av 7. januar 2016 om forebygging og reduksjon av etylkarbamatforurensning i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt og om oppheving av rekommandasjon 2010/133/EU
Commission Recommendation of 3 March 2014 on the monitoring of traces of brominated flame retardants in food
Empfehlung der Kommission vom 3. März 2014 zur Überwachung auf Spuren bromierter Flammschutzmittel in Lebensmitteln (2014/118/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. mars 2014 um vöktun vegna brómaðra, eldtefjandi efna í snefilmagni í matvælum
Kommisjonsrekommandasjon av 3. mars 2014 om overvåking av spor av bromerte flammehemmere i næringsmidler
Commission Recommendation 2013/647/EU of 8 November 2013 on investigations into the levels of acrylamide in food
Empfehlung der Kommission vom 8. November 2013 zur Untersuchung des Acrylamidgehalts von Lebensmitteln (2013/647/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2013 um rannsóknir á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2013/647/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 8. november 2013 om undersøkelser av akrylamidinnhold i næringsmidler (2013/647/EU)
Commission Recommendation 2013/473/EU of 24 September 2013 on the audits and assessments performed by notified bodies in the field of medical devices
Empfehlung der Kommission vom 24. September 2013 zu den Audits und Bewertungen, die von benannten Stellen im Bereich der Medizinprodukte durchgeführt werden (2013/473/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/473/ESB frá 24. september 2013 um úttektir og möt sem framkvæmd eru af tilgreindum aðilum á sviði lækningatækja
Kommisjonsrekommandasjon av 24. september 2013 om revisjoner og vurderinger utført av meldte organer på området medisinsk utstyr
Commission Recommendation 2013/461/EU of 17 September 2013 on the principles governing SOLVIT
Empfehlung der Kommission vom 17. September 2013 zu den Grundsätzen für SOLVIT (2013/461/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 17. september 2013 um meginreglur varðandi SOLVIT
Kommisjonsrekommandasjon av 17. september 2013 om prinsippene for SOLVIT
Commission Recommendation 2013/466/EU of 11 September 2013 on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment
Empfehlung der Kommission vom 11. September 2013 über einheitliche Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und Kostenrechnungsmethoden zur Förderung des Wettbewerbs und zur Verbesserung des Umfelds für Breitbandinvestitionen (2013/466/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/466/ESB frá 11. september 2013 um samræmdar skyldur varðandi bann við mismunun og aðferðir við kostnaðarútreikninga til að stuðla að samkeppni og bæta fjárfestingarumhverfi að því er varðar háhraðatengingar
Kommisjonsrekommandasjon av 11. september 2013 om enhetlige likebehandlingsforpliktelser og kostberegningsmetoder for å fremme konkurransen og bedre klimaet for bredbåndsinvesteringer
Commission Recommendation of 5 April 2013 on a common framework for a unique device identification system of medical devices in the Union
Empfehlung der Kommission vom 5. April 2013 über einen gemeinsamen Rahmen für ein System einmaliger Produktkennzeichnung für Medizinprodukte in der Union (2013/172/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 5. apríl 2013 um sameiginlegan ramma fyrir einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki í Sambandinu (2013/172/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 5. april 2013 om en felles ramme for et system for entydig utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr i Unionen (2013/172/EU)
Commission Recommendation 2013/165/EU of 27 March 2013 on the presence of T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal products
Empfehlung der Kommission vom 27. März 2013 über das Vorhandensein der Toxine T-2 und HT-2 in Getreiden und Getreideerzeugnissen (2013/165/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2013 um tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2 í korni og kornafurðum (2013/165/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 27. mars 2013 om forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter (2013/165/EU)
COUNCIL RECOMMENDATION of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning 2012/C 398/01
Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens
Tilmæli ráðsins frá 20. desember 2012 um staðfestingu á óformlegu og formlausu námi (2012/C 398/01)
Rådsrekommandasjon av 20. desember 2012 om validering av ikke-formell og uformell læring 2012/C 398/01
Commission Recommendation of 15 March 2012 on the monitoring of the presence of ergot alkaloids in feed and food
Empfehlung der Kommission vom 15. März 2012 zum Monitoring von Mutterkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebensmitteln (2012/154/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 15. mars 2012 um vöktun á tilvist beiskjuefna úr grasdrjólasveppi í fóðri og matvælum (2012/154/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 15. mars 2012 om overvåking av forekomsten av meldrøyealkaloider i fôrvarer og næringsmidler (2012/154/EU)
Recommendation No S1 of 15 March 2012 concerning financial aspects of cross-border living organ donations
Empfehlung Nr. S1 vom 15. März 2012 über die finanziellen Aspekte grenzübergreifender Lebendorganspenden
Tilmæli nr. S1 frá 15. mars 2012 um fjárhagslega þætti varðandi líffæragjöf lifandi gjafa yfir landamæri (2012/C 240/04)
Rekommandasjon nr. S1 av 15. mars 2012 om de finansielle sidene ved donasjon over landegrensene av organer fra levende donorer
Commission Recommendation 2012/73/EU of 6 February 2012 on data protection guidelines for the Early Warning and Response System (EWRS)
Empfehlung der Kommission vom 6. Februar 2012 zu Datenschutzleitlinien für das Frühwarn- und Reaktionssystem (EWRS) (2012/73/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. febrúar 2012 um viðmiðunarreglur um gagnavernd fyrir snemmviðvörunar- og viðbragðskerfið (EWRS) (2012/73/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 6. februar 2012 om retningslinjer for vern av opplysninger i systemet for tidlig varsling og reaksjon
Commission Recommendation 2011/750/EU of 8 September 2011 on support for an EU-wide eCall service in electronic communication networks for the transmission of in-vehicle emergency calls based on 112 (‘eCalls’)
Empfehlung der Kommission vom 8. September 2011 zur Unterstützung eines EU-weiten e Call-Dienstes in elektronischen Kommunikationsnetzen für die Übertragung bordseitig ausgelöster 112-Notrufe ( e Calls )
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 2011 um stuðning við neyðarnúmer fyrir ökumenn á vegum (e. eCall) innan alls Evrópusambandsins á rafrænum fjarskiptanetum fyrir flutning á neyðarsímtölum úr ökutækjum á grundvelli 112 („eCalls“) (2011/750/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 8. september 2011 om støtte til en eCall-tjeneste på EU-plan i elektroniske kommunikasjonsnett for overføring av 112-anrop fra kjøretøyer («eCall-anrop»)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.