With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 1404/2013 of 20 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1404/2013 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) und Endo-1,4-beta-Glucanase aus Aspergillus niger (DSM 18404) als Zusatzstoff in Futtermitteln für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1404/2013 frá 20. desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 18404), sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1404/2013 av 20. desember 2013 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1365/2013 of 18 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of alpha-galactosidase produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for minor poultry species for fattening and for chickens reared for laying (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1365/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Zulassung einer Zubereitung von alpha-Galactosidase aus Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) und Endo-1,4-beta-Glucanase aus Aspergillus niger (CBS 120604) als Zusatzstoff in Futtermitteln für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1365/2013 frá 18. desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með alfagalaktósíðasa, sem er framleiddur með Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 120604), sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365/2013 av 18. desember 2013 om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetningsstoff i...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1334/2013 of 13 December 2013 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation and as regards the recommended dose of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1334/2013 der Kommission vom 13. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2008 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers und hinsichtlich der empfohlenen Dosis einer Zubereitung von Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1334/2013 frá 13. desember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1290/2008 að því er varðar nafn leyfishafa og ráðlagðan skammt blöndu með Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1334/2013 av 13. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen og den anbefalte dosen av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus...
Commission Implementing Decision 2013/764/EU of 13 December 2013 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2013 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten (2013/764/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2013 um varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í tilteknum aðildarríkjum (tilkynnt með númeri C(2013) 8667) (2013/764/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater (2013/764/EU)
Commission Regulation (EU) No 1275/2013 of 6 December 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, cadmium, lead, nitrites, volatile mustard oil and harmful botanical impurities
Verordnung (EU) Nr. 1275/2013 der Kommission vom 6. Dezember 2013 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen, Cadmium, Blei, Nitrite, flüchtiges Senföl und schädliche botanische...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1275/2013 frá 6. desember 2013 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir arsen, kadmíum, blý, nítrít, rokgjarna mustarðsolíu og skaðleg grasafræðileg óhreinindi
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1275/2013 av 6. desember 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
Commission Implementing Decision 2013/709/EU of 2 December 2013 authorising a laboratory in the United States of America to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. Dezember 2013 über die Zulassung eines Laboratoriums in den Vereinigten Staaten von Amerika für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/709/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 2. desember 2013 om godkjenning av et laboratorium i De forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2013/709/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2013 of 29 November 2013 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for ruminants, pigs and poultry
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1222/2013 der Kommission vom 29. November 2013 zur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für Wiederkäuer, Schweine und Geflügel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1222/2013 frá 29. nóvember 2013 um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem fóðuraukefni fyrir jórturdýr, svín og alifugla
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1222/2013 av 29. november 2013 om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for drøvtyggere, svin og fjørfe
Commission Implementing Decision 2013/686/EU of 25 November 2013 amending Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. November 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. nóvember 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. november 2013 om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke...
Commission Implementing Directive 2013/57/EU of 20 November 2013 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie 2013/57/EU der Kommission vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates und Artikel 7 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/57/ESB frá 20. nóvember 2013 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/57/EF av 20. november 2013 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1113/2013 of 7 November 2013 concerning the authorisation of preparations of Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138, and Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1113/2013 der Kommission vom 7. November 2013 zur Zulassung der Zubereitungen aus Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1113/2013 frá 7. nóvember 2013 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/ CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1113/2013 av 7. november 2013 om godkjenning av preparater av Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2013 of 6 November 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 and Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of authorisation Lactosan GmbH & CoKG)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1101/2013 der Kommission vom 6. November 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 7134 und Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Aufzuchtkälber und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1288...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1101/2013 frá 6. nóvember 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1288/2004 (leyfishafi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1101/2013 av 6. november 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl, og om endring av forordning (EF) nr. 1288/...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1077/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244, and Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Lactina Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1077/2013 der Kommission vom 31. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium NBIMCC 8270 Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1077/2013 frá 31. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1077/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250,...
Commission Regulation (EU) No 1079/2013 of 31 October 2013 laying down transitional measures for the application of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 1079/2013 der Kommission vom 31. Oktober 2013 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für die Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1079/2013 frá 31. október 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004
Commission Implementing Regulation (EU) No 1078/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of fumaric acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1078/2013 der Kommission vom 31. Oktober 2013 zur Zulassung von Fumarsäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1078/2013 frá 31. október 2013 um leyfi fyrir fúmarsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1078/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenning av fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1061/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for calves, kids, cats and dogs and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional products Sp. Z o.o)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1061/2013 der Kommission vom 29. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium NCIMB 10415 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Kälber, Ziegenlämmer, Katzen und Hunde und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1288/2004 (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1061/2013 frá 29. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir kálfa, kiðlinga, ketti og hunda og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1288/2004 (leyfishafi er DSM Nutritional...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1061/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalver, kje, katter og hunder og om endring av forordning (EF) nr. 1288/2004 (innehaver av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1060/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of bentonite as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1060/2013 der Kommission vom 29. Oktober 2013 zur Zulassung von Bentonit als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1060/2013 frá 29. október 2013 um leyfi fyrir bentóníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1060/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenning av bentonitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1059/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for cattle for fattening and amending Regulation (EC) No 492/2006 (holder of the authorisation Prosol SpA)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1059/2013 der Kommission vom 29. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastrinder sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 492/2006 (Zulassungsinhaber: Prosol...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2013 frá 29. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 492/2006 (leyfishafi er Prosol SpA)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1059/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringsstorfe og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006 (innehaver av godkjenningen:...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 der Kommission vom 25. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Orthophosphorsäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1055/2013 frá 25. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með ortófosfórsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1055/2013 av 25. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av fosforsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1040/2013 of 24 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for pigs for fattening and minor porcine species for fattening other than Sus scrofa domesticus and turkeys for fattening (holder of authorisation Aveve NV)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1040/2013 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma reesei (MUCL 49755) und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (MUCL 49754) als Zusatzstoff in Futtermitteln für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1040/2013 frá 24. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754),...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1040/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1016/2013 of 23 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of a micro-organism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for pigs
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1016/2013 der Kommission vom 23. Oktober 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus einem Mikroorganismus-Stamm DSM 11798 der Coriobacteriaceae -Familie als Zusatzstoff in Futtermitteln für Schweine
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1016/2013 frá 23. október 2013 um leyfi fyrir blöndu með örverustofni DSM 11798 af ættinni Coriobacteriaceae sem fóðuraukefni fyrir svín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 av 23. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin
Commission Implementing Regulation (EU) No 1014/2013 of 22 October 2013 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of certain additives in animal feed
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1014/2013 der Kommission vom 22. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2380/2001, (EG) Nr. 1289/2004, (EG) Nr. 1455/2004, (EG) Nr. 1800/2004, (EG) Nr. 600/2005, (EU) Nr. 874/2010 sowie der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 388/2011...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2013 frá 22. október 2013 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2380/2001, (EB) nr. 1289/2004, (EB) nr. 1455/2004, (EB) nr. 1800/2004, (EB) nr. 600/2005, (ESB) nr. 874/2010, framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 388/2011, (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005 og (EU) nr. 874/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. ...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1006/2013 of 18 October 2013 concerning the authorisation of L-cystine as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1006/2013 der Kommission vom 18. Oktober 2013 zur Zulassung von L-Cystin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1006/2013 frá 18. október 2013 um leyfi fyrir L-systíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1006/2013 av 18. oktober 2013 om godkjenning av L-cystin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 803/2013 of 22 August 2013 concerning the authorisation of folic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 803/2013 der Kommission vom 22. August 2013 zur Zulassung von Folsäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 803/2013 frá 22. ágúst 2013 um leyfi fyrir fólínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (eu) nr. 803/2013 av 22. august 2013 om godkjenning av folinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 797/2013 of 21 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 11181 as a feed additive for calves for rearing and for fattening and weaned piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) and repealing Regulation (EC) No 1333/2004
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 797/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium NCIMB 11181 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Aufzucht- und Mastkälber sowie entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Chr. Hansen A/S) und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 797/2013 frá 21. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 11181 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og til slátureldis og fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) og um niðurfellingu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (eu) nr. 797/2013 av 21. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl, oppfôringskalver og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen...
Commission Implementing Regulation (EU) No 796/2013 of 21 August 2013 concerning the denial of authorisation of the substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 796/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Verweigerung der Zulassung von 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen als Futtermittelzusatzstoff
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 796/2013 frá 21. ágúst 2013 um synjun um leyfi fyrir efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 796/2013 av 21. august 2013 om avslag på godkjenning av stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.