With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2002/67/EC of 28 January 2002 recognising the fully operational character of the German database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der deutschen Datenbank für Rinder (2002/67/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/67/EF av 28. januar 2002 om godkjenning av at den tyske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 2002/98/EC of 28 January 2002 providing for the temporary marketing of seed of a species not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2002/98/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/098/EB frá 28. janúar 2002 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu á fræi tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipun ráðsins 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/98/EF av 28. januar 2002 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 69/208/EØF
Commission Decision 2002/113/EC of 23 January 2002 amending Commission Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuff
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2002 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG der Kommission über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2002/113/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/113/EB frá 23. janúar 2002 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB um samþykkt skráar yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum
Kommisjonsvedtak 2002/113/EF av 23. januar 2002 om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.