With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commisison Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 establishing a Community method of analysis for the determination of lasalocid sodium in feedingstuffs
Richtlinie 1999/76/EG der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Lasalocid-Natrium in Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/76/EB frá 23. júlí 1999 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða lasalósíðnatríum í fóðri
Kommisjonsdirektiv 1999/76/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av en analysemetode i Fellesskapet for bestemmelse av lasalocid-natrium i fôrvarer
Commission Directive 1999/61/EC of 18 June 1999 amending the Annexes to Council Directives 79/373/EEC and 96/25/EC
Richtlinie 1999/61/EG der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 79/373/EWG und 96/25/EG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/61/EB frá 18. júní 1999 um breytingu á viðaukum við tilskipun ráðsins 79/373/EBE og 96/25/EB
Kommisjonsdirektiv 1999/61/EF av 18. juni 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 79/373/EØF og 96/25/EF
Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 1999/29/EG des Rates vom 22. April 1999 über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 1999/29/EB frá 22. apríl 1999 um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
Commission Directive 1999/27/EC of 20 April 1999 establishing Community methods of analysis for the determination of amprolium, diclazuril and carbadox in feedingstuffs and amending Directives 71/250/EEC, 73/46/EEC and repealing Directive 74/203/EEC
Richtlinie 1999/27/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Amprolium, Diclazuril und Carbadox in Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinien 71/250/EWG und 73/46/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 74/...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/27/EB frá 20. apríl 1999 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða amprólíum, díklasúríl og karbadox í fóðri og um breytingu á tilskipun 71/250/EBE, 73/46/EBE og niðurfellingu á tilskipun 74/203/EBE
Kommisjonsdirektiv 1999/27/EF av 20. april 1999 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for bestemmelse av amprolium, diclazuril og karbadoks i fôrvarer og om endring av direktiv 71/250/EØF og 73/46/EØF og oppheving av direktiv 74/203/EØF
COM(1998) 438
Council Directive 1999/20/EC of 22 march 1999 amending Directives 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs, 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition, 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 1999/20/EG des Rates vom 22. März 1999 zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung, 82/471/EWG über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung, 95/53/EG mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen und...
Tilskipun ráðsins 1999/20/EB frá 22. mars 1999 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri, tilskipun 82/471/EBE um ákveðnar afurðir í dýrafæðu, tilskipun 95/53/EB um meginreglur um tilhögun opinbers eftirlits með dýrafóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði og...
Rådsdirektiv 1999/20/EF av 22. mars 1999 om endring av direktiv 70/524/EF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer, 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og 95/69/EF om...
COM(1998) 216
Council Directive 98/92/EC of 14 December 1998 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs and Directive 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 98/92/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung und der Richtlinie 95/69/EG zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und...
Tilskipun ráðsins 98/92/EB frá 14. desember 1998 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði á sviði dýrafóðurs
Rådsdirektiv 98/92/EF av 14. desember 1998 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer og av direktiv 95/69/EF om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet
Council Directive 98/99/EC of 14 December 1998 amending Directive 97/12/EC amending and updating Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 98/99/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 97/12/EG zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Rådsdirektiv 98/99/EF av 14. desember 1998 om endring av direktiv 97/12/EF om endring og ajourføring av direktiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet
Commission Directive 98/87/EC of 13 November 1998 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
Richtlinie 98/87/EG der Kommission vom 13. November 1998 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/87/EB frá 13. nóvember 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs
Kommisjonsdirektiv 98/87/EF av 13. november 1998 om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger
Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 establishing guidelines for the microscopic identification and estimation of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs
Richtlinie 98/88/EG der Kommission vom 13. November 1998 mit Leitlinien für den mikroskopischen Nachweis und die Schätzung von Bestandteilen tierischen Ursprungs bei der amtlichen Untersuchung von Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/88/EB frá 13. nóvember 1998 um að taka upp viðmiðunarreglur vegna opinbers eftirlits með fóðri varðandi greiningu með smásjárrannsókn og mat á innihaldsefnum úr dýraríkinu
Kommisjonsdirektiv 98/88/EFav 13. november 1998 om fastsettelse av retningslinjer for identifikasjon av og anslag over bestanddeler av animalsk opprinnelse ved mikroskopundersøkelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer
Commission Directive 98/68/EC of 10 September 1998 laying down the standard document referred to in Article 9(1) of Council Directive 95/53/EC and certain rules for checks at the introduction into the Community of feedingstuffs from third countries
Richtlinie 98/68/EG der Kommission vom 10. September 1998 zur Festlegung des in Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 95/53/EG genannten Musterdokuments und bestimmter Vorschriften für Kontrollen bei der Einfuhr von Futtermitteln aus Drittländern in die Gemeinschaft
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/68/EB frá 10. september 1998 um staðlaða skjalið sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar ráðsins 95/53/EB og um tilteknar reglur varðandi eftirlit við flutning á fóðri frá þriðju löndum inn í bandalagið
Kommisjonsdirektiv 98/68/EF av 10. september 1998 om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv 95/53/EF og visse regler for kontroll med fôrvarer som innføres til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Directive 98/64/EC of 3 September 1998 establishing Community methods of analysis for the determintation of aminoacids, crude oils and fats and olaquindox in feedingstuffs and amending Directive 71/393/EEC
Richtlinie 98/64/EG der Kommission vom 3. September 1998 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Aminosäuren, Rohfetten und Olaquindox in Futtermitteln und zur Änderung der Richtlinie 71/393/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/64/EB frá 3. september 1998 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða amínósýrur, hráolíu og fitu og ólakvindox í fóðri og um breytingu á tilskipun 71/393/EBE
Kommisjonsdirektiv 98/64/EF av 3. september 1998 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for bestemmelse av aminosyrer, råfett og olaquindox i fôrvarer og om endring av direktiv 71/393/EØF
Commission Directive 98/54/EC of 16 July 1998 amending Directives 71/250/EC, 72/199/EEC, 73/46/EEC and repealing Directive 75/84/EEC
Richtlinie 98/54/EG der Kommission vom 16. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinien 71/250/EWG, 72/199/EWG und 73/46/EWG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 75/84/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/54/EB frá 16. júlí 1998 um breytingu á tilskipun 71/250/EBE, 72/199/EBE, 73/46/EBE og niðurfellingu á tilskipun 75/84/EBE
Kommisjonsdirektiv 98/54/EF av 16. juli 1998 om endring av direktiv 71/250/EØF, 72/199/EØF, 73/46/EØF og om oppheving av direktiv 75/84/EØF
Commission Directive 98/51/EC of 9 July 1998 laying down certain measures for implementing Council Directive 95/69/EC laying down the conditionds and arrangements for approving and registrering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 98/51/EG der Kommission vom 9. Juli 1998 mit Durchführungsvorschriften für die Richtlinie 95/69/EG des Rates zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und zwischengeschalteter Personen des...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/19/EB frá 18. mars 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðriTilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/51/EB frá 9. júlí 1998 þar sem mælt er fyrir um ráðstafanir vegna framkvæmdar tilskipunar ráðsins 95/69/EB um skilyrði...
Kommisjonsdirektiv 98/51/EF av 9. juli 1998 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 95/69/EF om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet
Council Directive 98/45/EC of 24 June 1998 amending Directive 91/67/EEC concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products
Richtlinie 98/45/EG des Rates vom 24. Juni 1998 zur Änderung der Richtlinie 91/67/EWG betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur
Council Directive 98/46/EC of 24 July 1998 amending Annexes A, D (Chapter I) and F to Directive 64/432/EC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 98/46/EG des Rates vom 24. Juni 1998 zur Änderung der Anhänge A, D (Kapitel I) und F der Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Commission Directive 98/19/EC of 18 March 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 98/19/EG der Kommission vom 18. März 1998 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/19/EB frá 18. mars 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðriTilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/51/EB frá 9. júlí 1998 þar sem mælt er fyrir um ráðstafanir vegna framkvæmdar tilskipunar ráðsins 95/69/EB um skilyrði...
Kommisjonsdirektiv 98/19/EF av 18. mars 1998 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
Council Directive 97/79/EC of 18 December 1997amending Directives 71/118/EEC, 72/462/EEC, 85/73/EEC, 91/67/EEC, 91/492/EEC, 91/493/EEC, 92/45/EEC and 92/118/EEC as regards the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 97/79/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Änderung der Richtlinien 71/118/EWG, 72/462/EWG, 85/73/EWG, 91/67/EWG, 91/492/EWG, 91/493/EWG, 92/45/EWG und 92/118/EWG hinsichtlich der Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
Council Directive 96/90/EC of 17 December 1996 amending Directive 92/118 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
Richtlinie 96/90/EG des Rates vom 17. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 92/118/EWG über die tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit...
Council Directive 97/76/EC of 16 December 1997 amending Directive 77/99/EEC and Directive 72/462/EEC with regard to the rules applicable to minced meat, meat preparations and certain other products of animal origin
Richtlinie 97/76/EG des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Änderung der Richtlinien 77/99/EWG und 72/462/EWG in bezug auf die Vorschriften für Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen und bestimmte andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Commission Directive 97/72/EC of 15 December 1997 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 97/72/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/72/EB frá 15. desember 1997 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 97/72/EF av 15. desember 1997 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs
Richtlinie 97/61/EG des Rates vom 20. Oktober 1997 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 91/492/EWG zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und Vermarktung lebender Muscheln
Commission Directive 97/47/EC of 28 July 1997 amending the Council Directives 77/101/EEC, 79/373/EEC and 91/357/EEC
Richtlinie 97/47/EG der Kommission vom 28. Juli 1997 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 77/101/EWG, 79/373/EWG und 91/357/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/47/EB frá 28. júlí 1997 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 77/101/EBE, 79/373/EBE og 91/357/EBE
Kommisjonsdirektiv 97/47/EF av 28. juli 1997 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 77/101/EØF, 79/373/EØF og 91/357/EØF
Council Directive 97/40/EC of 25 June 1997 amending Directive 93/113/EC concerning the use and marketing of enzymes, and their preparations in animal nutrition
Richtlinie 97/40/EG des Rates vom 25. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 93/113/EG über die Verwendung und Vermarktung von Enzymen, Mikroorganismen und deren Zubereitungen in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 97/40/EB frá 25. júní 1997 um breytingu á tilskipun 93/113/EB um notkun og markaðssetningu ensíma, örvera og blandna þeirra í dýrafæðu
Rådsdirektiv 97/40/EF av 25. juni 1997 om endring av direktiv 93/113/EF om bruk og markedsføring av enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer
Council Directive 97/22/EC of 22 April 1997 amending Directive 92/117/EEC concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Richtlinie 97/22/EG des Rates vom 22. April 1997 zur Änderung der Richtlinie 92/117/EWG über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihre Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen und Vergiftungen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.