With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 5/2014 of 6 January 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 5/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 5/2014 frá 6. janúar 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 5/2014 av 6. januar 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
2013/784/EU: Commission Implementing Decision of 18 December 2013 amending the model health certificates I, II and III for intra-Union trade in ovine and caprine animals for slaughter, fattening and breeding set out in Annex E to Council Directive 91/68/EEC (notified under document C(2013) 9208)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Änderung der Mustergesundheitsbescheinigungen I, II und III für den Handel innerhalb der Union mit Schafen und Ziegen, die für die Schlachtung, Mast oder Zucht bestimmt sind, gemäß Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2013 um breytingu á fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum I, II og III fyrir viðskipti innan Sambandsins með sauðfé og geitur til slátrunar, eldis og undaneldis sem settar eru fram í viðauka E við tilskipun ráðsins 91/68...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. desember 2013 om endring av modellene for helsesertifikat I, II og III for handel innenfor Unionen med slaktedyr, oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF (2013/784/EU)
Commission Implementing Decision 2013/518/EU of 21 October 2013 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Oktober 2013 zur Änderung von Anhang E Teil 1 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Musterveterinärbescheinigung für Tiere aus Betrieben (2013/518/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. oktober 2013 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter (2013/518/EU)
Commission Implementing Decision 2013/491/EU of 7 October 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2013/491/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. október 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2013) 6383) (2013/491/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. oktober 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2013/491/EU)
Commission Implementing Decision 2013/445/EU of 29 August 2013 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC as regards the model health certificates for intra-Union trade in ovine and caprine animals and the health requirements relating to scrapie
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. August 2013 über die Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates in Bezug auf die Mustergesundheitsbescheinigungen für den Handel mit Schafen und Ziegen innerhalb der Union sowie die tierseuchenrechtlichen Anforderungen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. august 2013 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater ved handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse som gjelder skrapesyke (2013/445/EU)
Commission Implementing Decision 2013/417/EU of 31 July 2013 amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of a treatment to eliminate certain animal health risks in meat
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2013 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2002/99/EG des Rates zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 2013 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/99/EB um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis að því er varðar að bæta við meðhöndlun til að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 31. juli 2013 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 2002/99/EF om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum med hensyn til...
Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets
Richtlinie 2013/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Hunden, Katzen und Frettchen innerhalb der Union und deren Einfuhr in die Union
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/31/EU av 12. juni 2013 om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel innenfor og import til Unionen av hunder, katter og ildrer
Commission Implementing Decision 2013/235/EU of 23 May 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Mai 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2013/235/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. maí 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2013/235/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 23. mai 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2013 of 6 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for use in water for drinking for weaned piglets, pigs for fattening, laying hens and chickens for fattening (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff zur Verwendung in Tränkwasser für Absetzferkel, Mastschweine, Legehennen und Masthühner (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013 frá 6. maí 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum (leyfishafi er Lallemand...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og oppfôringskyllinger (...
Commission Implementing Decision 2013/188/EU of 18 April 2013 on annual reports on non-discriminatory inspections carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2013 betreffend die Jahresberichte über nichtdiskriminierende Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB frá18. apríl 2013 um ársskýrslur um skoðanir án mismununar sem fara fram samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 93/119/EB og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. april 2013 om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og...
Commission Implementing Regulation (EU) No 288/2013 of 25 March 2013 concerning the suspension of the authorisations of the preparation of Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) as provided for by Regulations (EC) No 256/2002, (EC) No 1453/2004, (EC) No 255/2005, (EC) No 1200/2005, (EC) No 166/2008 and (EC) No 378/2009
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 288/2013 der Kommission vom 25. März 2013 über die Aussetzung der mit den Verordnungen (EG) Nr. 256/2002, (EG) Nr. 1453/2004, (EG) Nr. 255/2005, (EG) Nr. 1200/2005, (EG) Nr. 166/2008 und (EG) Nr. 378/2009 erteilten Zulassungen für die Zubereitung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 288/2013 frá 25. mars 2013 um tímabundna niðurfellingu leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem veitt voru með reglugerðum (EB) nr. 256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 255/2005, (EB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 av 25. mars 2013 om oppheving av godkjenninger for preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som omhandlet i forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005...
Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 95/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für alle Fischarten außer Salmoniden (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir fiska nema laxfiska (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk
Commission Implementing Decision 2012/767/EU of 7 December 2012 designating the EU reference laboratory for foot-and-mouth disease and repealing Decision 2006/393/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2012 zur Benennung des EU-Referenzlabors für Maul- und Klauenseuche und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/393/EG (2012/767/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 7. desember 2012 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke og om oppheving av vedtak 2006/393/EF
Commission Implementing Decision 2012/766/EU of 7 December 2012 amending Part A of Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of national laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2012 zur Änderung des Anhangs XI Teil A der Richtlinie 2003/85/EG des Rates hinsichtlich der Liste der für den Umgang mit MKS-Lebendviren zugelassenen nationalen Laboratorien (2012/766/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 7. desember 2012 om endring av del A i vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus
Commission Implementing Decision 2012/762/EU of 6 December 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Dezember 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses zugelassener Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2012/762/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2012) 8889) (2012/762/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 6. desember 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2012/762/EU)
Commission Implementing Decision 2012/737/EU of 27 November 2012 amending Annexes I and II to Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. November 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 82/894/EWG des Rates über die Mitteilung von Viehseuchen in der Gemeinschaft (2012/737/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. nóvember 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 82/894/EBE um tilkynningu dýrasjúkdóma innan Bandalagsins (2012/737/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27. november 2012 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet
Commission Implementing Regulation (EU) No 1019/2012 of 6 November 2012 amending Commission Regulation (EC) No 1096/2009 as regards the minimum content of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive in feed for chickens for fattening and for ducks (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1019/2012 der Kommission vom 6. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1096/2009 betreffend den Mindestgehalt an Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) bei der Verwendung als Zusatzstoff in Futtermitteln für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1019/2012 frá 6. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1096/2009 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins endó-1,4- betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109....
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1019/2012 av 6. november 2012 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 med hensyn til laveste innhold av endo-1, 4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôrvarer for...
Commission Implementing Directive 2012/31/EU of 25 October 2012 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards the list of fish species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia and the deletion of the entry for Epizootic ulcerative syndrome
Durchführungsrichtlinie 2012/31/EU der Kommission vom 25. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die Liste der Fischarten, die für virale hämorrhagische Septikämie empfänglich sind, und zur Streichung des Eintrags bezüglich des...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/31/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar skrána yfir fisktegundir, sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, og brottfellingu færslunnar fyrir húðsveppadrep
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU av 25. oktober 2012 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til listen over fiskearter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi og sletting av posten for epizootisk ulcerativt syndrom
Commission Implementing Regulation (EU) No 843/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for turkeys reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding and ornamental birds (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 843/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) als Futtermittelzusatzstoff für Jungtruthühner für die Zucht, Vogelarten geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 843/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), sem fóðuraukefni fyrir kalkúna sem eru aldir til undaneldis, aukafuglategundir til eldis og sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avlskalkunar, mindre utbreidde fugleartar meinte for oppfôring og egglegging...
Commission Implementing Decision 2012/450/EU of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2012/450/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2012) 5187) (2012/450/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2012/450/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 456/2012 of 30 May 2012 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 456/2012 frá 30. maí 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 um framkvæmdarreglur varðandi tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er varðar varnir, vöktun og eftirlit með tilliti til blátungu og takmarkanir á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 456/2012 av 30. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr.1266/2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av visse dyr av arter som...
Commission Implementing Decision 253/2012 of 10 May 2012 amending Annex II to Council Directive 2004/68/EC as regards the basic general criteria for a territory to be considered free from bluetongue
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Mai 2012 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2004/68/EG des Rates hinsichtlich der allgemeinen Grundkriterien, nach denen ein Gebiet als frei von der Blauzungenkrankheit gilt (2012/253/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mai 2012 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF når det gjelder de grunnleggende generelle kriteriene for at et område skal anses som fritt for blåtunge (2012/253/EU)
Commission Implementing Decision of 16 April 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. April 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2012/197/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. apríl 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2012) 2377) (2012/197/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 16. april 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2012/197/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 233/2012 of 16 March 2012 implementing Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of the amended national scrapie control programme for Denmark
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 233/2012 der Kommission vom 16. März 2012 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des geänderten nationalen Programms Dänemarks zur Bekämpfung der Traberkrankheit
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 233/2012 frá 16. mars 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar samþykkt breyttrar landsáætlunar Danmerkur um varnir gegn riðuveiki
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012 av 16. mars 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til godkjenning av det endrede nasjonale programmet for bekjempelse av skrapesyke i Danmark
Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 226/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1730/2006 hinsichtlich der Bedingungen für die Verwendung von Benzoesäure (Zulassungsinhaber: Emerald Kalama Chemical BV)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 226/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1730/2006 að því er varðar notkunarskilyrði fyrir bensósýru (leyfishafi er Emerald Kalama Chemical BV)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar