With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D038155/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/595 of 15 April 2015 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2016, 2017 and 2018 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 der Kommission vom 15. April 2015 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2016, 2017 und 2018 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/595 frá 15. apríl 2015 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2016, 2017 og 2018 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/595 av 15. april 2015 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 2017 og 2018 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og for...
D038702/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/596 of 15 April 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards the increase in the maximum total sulphur dioxide content where the climate conditions make this necessary
Durchführungsverordnung (EU) 2015/596 der Kommission vom 15. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 hinsichtlich der Erhöhung des höchstzulässigen Gesamtgehalts an Schwefeldioxid, wenn es die Witterungsverhältnisse erforderlich machen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596 frá 15. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar aukningu á hámarksheildarinnihaldi brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna loftslagsskilyrða
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/596 av 15. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til økning av grenseverdien for svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig
D038425/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/567 of 7 April 2015 amending Annex I to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as an officially tuberculosis-free Member State as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/567 der Kommission vom 7. April 2015 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Anerkennung Litauens als in Bezug auf seine Rinderbestände amtlich tuberkulosefrei
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/567 av 7. april 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Litauen er offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar
Commission Regulation (EU) 2015/516 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing Registration
Verordnung (EU) 2015/516 der Kommission vom 26. März 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/516 frá 26. mars 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 874/2004 um reglur um opinbera stefnu varðandi að taka í notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess ásamt meginreglum um skráningu
Kommisjonsforordning (eu) 2015/516 av 26. mars 2015 om endring av forordning (EF) nr. 874/2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering
D038484/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/495 of 20 March 2015 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 der Kommission vom 20. März 2015 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/495 frá 20. mars 2015 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495 av 20. mars 2015 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF
D037755/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/398 of 13 February 2015 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Hungary in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky's disease
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/398 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme von Ungarn in die Liste der Mitgliedstaaten bzw. Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/398 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að bæta Ungverjalandi við á skrá yfir aðildarríki eða svæði þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veiki
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/398 av 13. februar 2015 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til oppføring av Ungarn på listen over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies
D035983/02
Commission Decision (EU) 2015/345 of 2 March 2015 amending Decisions 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/578/EC, 2010/18/EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU and 2011/383/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss (EU) 2015/345 der Kommission vom 2. März 2015 zur Änderung der Entscheidungen 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/578/EG, 2010/18/EG sowie der Beschlüsse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU und 2011/383/EU zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/345 frá 2. mars 2015 um breytingu á ákvörðunum 2009/563/EB, 2009/564/EB, 2009/578/EB, 2010/18/EB, 2011/263/ESB, 2011/264/ESB, 2011/382/ESB og 2011/383/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu...
Kommisjonsavgjerd (eu) 2015/345 av 2. mars 2015 om endring av vedtak 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/578/EF og 2010/18/EF og avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/295 of 24 February 2015 on the approval of the MELCO GXi efficient alternator as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/295 der Kommission vom 24. Februar 2015 über die Genehmigung des effizienten Generators MELCO GXi als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
D038017/02
Commission Implementing Decision 2015/984 of 19.2.2015 amending Commission Decision C(2010) 774 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail transported into the Union
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2015/984 frá 19. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar flugfarm og flugpóst sem fluttur er til Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19.2.2015 om endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder luftfrakt og luftpost til Unionen
Commission Implementing Decision (EU) 2015/279 of 19 February 2015 on the approval of the battery charging Asola solar roof as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/279 der Kommission vom 19. Februar 2015 über die Genehmigung des Solardachs zur Batterieaufladung von Asola als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 om godkjenning av Asolas solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
D037756/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/278 of 18 February 2015 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/278 der Kommission vom 18. Februar 2015 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands und des Vereinigten Königreichs
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/278 frá 18. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands og Bretlands
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/278 av 18. februar 2015 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland og Det sameinte kongeriket
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation)
Durchführungsverordnung (EU) 2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015 zur Festlegung von Vorschriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass-Verordnung)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)
D037754/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/266 of 16 February 2015 recognising the Isle of Man as free of varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/266 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Anerkennung der Insel Man als varroosefrei und zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2013/503/EU
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/266 frá 16. febrúar 2015 um að viðurkenna Mön sem lausa við varróaveiki og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarákvörðun 2013/503/ESB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/266 av 16. februar 2015 om anerkjennelse av Isle of Man som fri for varroatose og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU
D037751/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/250 of 13 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg, Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/250 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als frei von der infektiösen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/250 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar staðfestingu á því að sambandsríkin Saxland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í Þýskalandi hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/250 av 13. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins og Mecklenburg –Vorpommerns status som fri for infeksiøs bovin...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/206 of 9 February 2015 on the approval of the Daimler AG efficient exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/206 der Kommission vom 9. Februar 2015 über die Genehmigung der effizienten Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden der Daimler AG als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning...
D035875/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/261 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Beschlüsse 2010/470/EU und 2010/471/EU in Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Samen, Eizellen und Embryonen von Equiden innerhalb der Union sowie ihre Einfuhr...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/261 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til utstedelse av helsesertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien og import til...
D036584/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/187 of 6 February 2015 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of cabin baggage
Durchführungsverordnung (EU) 2015/187 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der Kommission in Bezug auf Handgepäckkontrollen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/187 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun handfarangurs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/187 av 6. februar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje
Commission Implementing Decision C(2015) 561 of 06/02/2015 amending Commission Implementing Decision C(2010) 774 as regards the screening of cabin baggage
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 561 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 að því er varðar skimun handfarangurs
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 6.2.2015 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje
Commission Implementing Decision (EU) 2015/158 of 30 January 2015 on the approval of two Robert Bosch GmbH high efficient alternators as the innovative technologies for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/158 der Kommission vom 30. Januar 2015 über die Genehmigung von zwei hocheffizienten Generatoren der Robert Bosch GmbH als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr...
D037177/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/129 of 26 January 2015 amending Annex I to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Cyprus as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/129 der Kommission vom 26. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 93/52/EWG zur Anerkennung Zyperns als amtlich brucellosefrei ( B. melitensis )
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/129 frá 26. janúar 2015 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að Kýpur sé opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/129 av 26. januar 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av Kypros som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. Com. Impl. Reg. 680/2014 and CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2015/227 der Kommission vom 9. Januar 2015 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/227 av 9. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr....
Commission Decision (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system
Beschluss (EU) 2015/14 der Kommission vom 5. Januar 2015 zur Änderung des Beschlusses 2012/88/EU über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des transeuropäischen Eisenbahnsystems
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/14 frá 5. janúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2012/88/ESB um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er varðar stjórn- og merkjakerfi í samevrópska járnbrautakerfinu
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 av 5. januar 2015 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.