With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC) No 3095/95 of 22 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community, Regulation (EEC) No 574/72 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71, Regulation (EEC) No 1247/92 amending Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 1945/93 amending Regulation (EEC) No 1247/92
Verordnung (EG) Nr. 3095/95 des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, der...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3095/95 frá 22. desember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja, reglugerð (EBE) nr. 574/72 sem...
Rådsforordning (EF) nr. 3095/95 av 22. desember 1995 om endring av forordning (EØF) nr.1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for...
Council Regulation (EC) No 3096/95 of 22 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
Verordnung (EG) Nr. 3096/95 des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, und der...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3096/95 frá 22. desember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja og reglugerð (EBE) nr. 574/72...
Rådsforordning (EF) nr. 3096/95 av 22. desember 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler...
Council Directive 95/68/EC of 22 December 1995 amending Directive 77/99/EEC on health problems affecting the production and marketing of meat products and certain other products of animal origin
Richtlinie 95/68/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung der Richtlinie 77/99/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung und dem Inverkehrbringen von Fleischerzeugnissen und einigen anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Council Directive 95/70/EC of 22 December 1995 introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs
Richtlinie 95/70/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten
Council Directive 95/71/EC of 22 December 1995 amending the Annex to Directive 91/493/EEC laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products
Richtlinie 95/71/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen
96/35/EC: Commission Decision of 20 December 1995 amending Decision 95/357/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on products and animals from third countries detailed rules concerning the checks to be carried out by the veterinary experts of the Commission and repealing Decision 94/24/EC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 1995 zur Änderung der Entscheidung 95/357/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von Erzeugnissen und Tieren aus Drittländern zugelassenen Grenzkontrollstellen, zur Festlegung genauer Bestimmungen über...
96/36/EC: Commission Decision of 20 December 1995 amending Decision 95/357/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on products and animals from third countries detailed rules concerning the checks to be carried out by the veterinary experts of the Commission and repealing Decision 94/24/EC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 1995 zur Änderung der Entscheidung 95/357/EG der Kommission zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von Erzeugnissen und Tieren aus Drittländern zugelassenen Grenzkontrollstellen, zur Festlegung genauer...
COM(1995) 506
Council Regulation (EC) No 3011/95 of 19 December 1995 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specific regions
Verordnung (EG) Nr. 3011/95 des Rates vom 19. Dezember 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 823/87 zur Festlegung besonderer Vorschriften für Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3011/95 frá 19. desember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 823/87 um sérstök ákvæði um gæðavín sem framleidd eru í tilgreindum héruðum
Rådsforordning (EF) nr. 3011/95 av 19. desember 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 823/87 om fastsettelse av særlige bestemmelser om kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder
96/14/EC: Commission Decision of 19 December 1995 establishing deadlines for the communication of the results of the 1995 farm structure surveys to the Statistical Office of the European Communities
Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 1995 zur Festlegung der spätesten Termine für die Übermittlung der Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen 1995 an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (96/14/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 1995 um fresti til að skila Hagstofu Evrópubandalaganna niðurstöðum kannana um nýtingu bújarða 1995
Commission Decision 96/32/EC of 19 December 1995 amending Decision 93/13/EEC laying down the procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products from third countries
Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 1995 zur Änderung der Entscheidung 93/13/EWG zur Festlegung der Verfahren für Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft (96/32/EG)
Commission Directive 95/67/EC of 15 December 1995 making a technical amendment to Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions as regards the definition of 'multilateral development banks'
Richtlinie 95/67/EG der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute betreffend die technische Definition der "multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/67/EB frá 15. desember 1995 um tæknilega breytingu á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því ervarðar skilgreiningu á hugtakinu ,,fjölþjóðlegir þróunarbankar”
Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember 1995 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale utviklingsbanker”
Commission Decision of 15 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (96/13/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/13/EB frá 15. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk
Kommisjonsvedtak 96/13/EF av 15. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk
Directive 95/62/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1995 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony
Richtlinie 95/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1995 zur Einführung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/62/EB frá 13. desember 1995 um frjálsan aðgang að netum (ONP) fyrir talsímaþjónustu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten
Decision No 3052/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1995 establishing a procedure for the exchange of information on national measures derogating from the principle of the free movement of goods within the Community
Entscheidung Nr. 3052/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1995 zur Einführung eines Verfahrens der gegenseitigen Unterrichtung über einzelstaatliche Maßnahmen, die vom Grundsatz des freien Warenverkehrs in der Gemeinschaft abweichen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 3052/95/EB frá 13. desember 1995 um að innleiða kerfi fyrir skipti á upplýsingum um innlendar ráðstafanir sem víkja frá meginreglunni um frjálsa vöruflutninga innan bandalagsins
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 3052/95/EF av 13. desember 1995 om innføring av en framgangsmåte for utveksling av informasjon om nasjonale tiltak som fraviker prinsippet om fritt varebytte innen Fellesskapet
Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying down the conditions and arrangements for approving and registrering certain establishments and intermediaries in the animal feed sector and amending Directives 70/524EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC
Richtlinie 95/69/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors sowie zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/...
Tilskipun ráðsins 95/69/EB frá 22. desember 1995 um skilyrði og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði og um breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EBE og 82/471/EBE
Rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember 1995 om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet og om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF
Council Regulation (EC) No 3051/95 of 8 December 1995 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries)
Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates vom 8. Dezember 1995 über Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs von Ro-Ro-Fahrgastfährschiffen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 frá 8. desember 1995 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaferjum
Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger
95/481/EC: Commission Decision of 8 November 1995 amending Decision 95/125/EC on the status of France as regards infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 8. November 1995 zur Änderung der Entscheidung 95/125/EG in bezug auf den Status Frankreichs betreffend die Infektiöse Hämatopoetische Nekrose und die Virale Hämorrhagische Septikämie (95/481/EG)
Council directive 95/64/EC of 8 December 1995 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Richtlinie 95/64/EG des Rates vom 8. Dezember 1995 über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs
Tilskipun ráðsins 95/64/EB, KBE frá 8. desember 1995 um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
95/537/EC: Commission Decision of 6 December 1995 amending Commission Decision 95/119/EC concerning certain measures with regard to fishery products originating in Japan
Entscheidung der Kommission vom 6. Dezember 1995 zur Änderung der Entscheidung 95/119/EG über bestimmte Schutzmaßnahmen bezüglich aus Japan stammender Fischereierzeugnisse (95/537/EG)
Council Directive 95/63/EC of 5 December 1995 amending Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Richtlinie 95/63/EG des Rates vom 5. Dezember 1995 zur Änderung der Richtlinie 89/655/EWG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1...
Tilskipun ráðsins 95/63/EB frá 5. desember 1995 um breytingu á tilskipun 89/655/EBE um lágmarkskröfur varðandi öryggi og hollustu er starfsmenn nota tæki á vinnustöðum (önnur sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE)
Rådsdirektiv 95/63/EF av 5. desember 1995 om endring av direktiv 89/665/EØF om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 16 n r. 1 i direktiv 89/391/EØF)
Commission Regulation (EC) No 2804/95 of 5 December 1995 amending Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2804/95 der Kommission vom 5. Dezember 1995 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2804/95 frá 5. desember 1995 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2804/95 av 5. desember 1995 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Council Regulation (EC) No 2819/95 of 5 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2819/95 des Rates vom 5. Dezember 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2819/95 frá 5. desember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 2819/95 av 5. desember 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Commission Regulation (EC) No 2796/95 of 4 December 1995 amending Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2796/95 der Kommission vom 4. Dezember 1995 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2796/95 frá 4. desember 1995 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2796/95 av 4. desember 1995 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision of 1 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to single-ended light bulbs
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 1995 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Lampen mit einseitigem Anschluß (95/533/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB frá 1. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina peruhöldu
Kommisjonsvedtak 95/533/EF av 1. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer med éin sokkel
Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and Directive 88/314/EEC on consumer protection in the indication of the prices of non-food products
Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 zur Änderung der Richtlinie 79/581/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise für Lebensmittel und der Richtlinie 88/314/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/EB frá 29. nóvember 1995 um breytingu á tilskipun 79/581/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á matvælum er tilgreint og á tilskipun 88/314/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á vörum öðrum en matvörum er...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/58/EF av 29. november 1995 om endring av direktiv 79/581/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på næringsmidler og direktiv 88/314/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er næringsmidler

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.