With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision of 26 October 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. Oktober 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. október 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2011) 7564) (2011/707/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 26. oktober 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/707/EU)
Commission Implementing Decision of 1 July 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES (2011/394/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2011/394/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 1. juli 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/394/EU)
Commission Implementing Decision of 4 April 2011 implementing Council Directive 97/78/EC as regards transhipment at the border inspection post of introduction of consignments of products intended for import into the Union or for third countries
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. April 2011 zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG in Bezug auf Sendungen mit Erzeugnissen, die zur Einfuhr in die Union oder für Drittländer bestimmt sind und die an der erstberührten Grenzkontrollstelle umgeladen werden (2011/215/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. apríl 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar umfermingu afurðasendinga, sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins eða þriðju landa, á skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar eru fluttar inn...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. april 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting på grensekontrollstasjonen ved innførsel av produktforsendelser beregnet på import til Unionen eller på tredjestater (2011/215/EU)
Commission Decision of 10 February 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2011/93/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2011/93/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 10. februar 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/93/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar