With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

98/279/EC: Commission Decision of 5 December 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and, sometimes, concrete
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend nichtlasttragende Schalungssysteme/-bausätze, bestehend aus Hohlkörperelementen aus...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/279/EB frá 5. desember 1997 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar varanlegt mótauppsláttarkerfi sem ekki er burðarvirki og í eru notaðir holsteinar eða plötur...
Kommisjonsvedtak 98/279/EF av 5. desember 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som er samansette av holblokker eller isolasjonsplater...
Commission Decision of 20 November 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings
Entscheidung der Kommission vom 20. November 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bodenbeläge (97/808/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/808/EB frá 20. nóvember 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar gólfefni og slitlag
Kommisjonsvedtak 97/808/EF av 20. november 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke
Commission Decision of 31 October 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 140 Mbit/s digital unstructured and structured leased lines
Entscheidung der Kommission vom 31. Oktober 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift mit Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, unstrukturierte und strukturierte 140- Mbit/s-ONP-Mietleitungen (97/751/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/751/EB frá 31. október 1997 um sameiginlega tæknilega reglugerð vegna skilflata endabúnaðar fyrir tengingu við 140 megabita/s stafrænar óskipulegar og skipulegar leigulínur
Kommisjonsvedtak 97/751/EF av 31. oktober 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 140 Mb/s strukturerte og ustrukturerte digitale leigde samband
Commission Decision of 14 October 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards masonry and related products
Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Mauerwerk und verwandte Erzeugnisse (97/740/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/740/EB frá 14. október 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar múrverk og byggingarvörur fyrir múrverk
Kommisjonsvedtak 97/740/EF av 14. oktober 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til murverk og nærskylde varer
Commission Decision of 19 September 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 34 Mbit/s digital unstructured and structured leased lines
Entscheidung der Kommission vom 19. September 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift mit Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, strukturierte und unstrukturierte 34-Mbit/s-ONP-Mietleitungen (97/639/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/639/EB frá 19. september 1997 um sameiginlega tækniforskrift um tengikröfur vegna skilflata fyrir endabúnað sem tengja á 34 megabita/s óskipulegum og skipulegum leigulínum
Kommisjonsvedtak 97/639/EF av 19. september 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr med grensesnitt til 34 mbit/s strukturerte og ustrukturerte digitale leigde samband
Commission Recommendation 97/618/EC of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1997 zu den wissenschaftlichen Aspekten und zur Darbietung der für Anträge auf Genehmigung des Inverkehrbringens neuartiger Lebensmittel und Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen sowie zur Erstellung der Berichte über die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 97/618/EB frá 29. júlí 1997 um vísindalega þætti og framsetningu upplýsinga sem eru nauðsynlegar til stuðnings umsóknum um setningu nýfæðis og innihaldsefna nýfæðis á markað og um gerð skýrslna um frummat samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og...
Kommisjonsrekommandasjon av 29. juli 1997 om de vitenskapelige aspektene ved og utformingen av opplysningene som kreves for å underbygge søknader om markedsføring av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og om utarbeidingen av rapportene om førstegangsvurdering i...
Commission Directive 97/48/EC of 29 July 1997 amending for the second time Council Directive 82/711/EEC laying down the basic rules necessary for testing migration of the constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 97/48/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 zur zweiten Änderung der Richtlinie 82/711/EWG des Rates über die Grundregeln für die Ermittlung der Migration von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/48/EB frá 29. júlí 1997 um aðra breytingu á tilskipun ráðsins 82/711/EBE um nauðsynlegar grundvallarreglur til að mæla flæði efna úr plastefnum og -hlutum sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige grunnregler for undersøkelse av migrasjon av bestanddeler fra plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Decision of 22 July 1997 on the general format of European Technical Approval for Construction products
Beschluß der Kommission vom 22. Juli 1997 über das Muster einer europäischen technischen Zulassung für Bauelemente (97/571/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/571/EB frá 22. júlí 1997 um almenna fyrirmynd að evrópsku tæknisamþykki fyrir byggingarvörur
Kommisjonsbeslutning 97/571/EF av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer
Directive 97/27/EC of the European Parliament and the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC
Richtlinie 97/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 1997 über die Massen und Abmessungen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB frá 22. júlí 1997 um massa og mál tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og breytingu á tilskipun
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere og om endring av direktiv 70/156/EØF
Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC
Entscheidung der Kommission vom 14. Juli 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zement, Baukalk und andere hydraulische Binder/Bindemittel (97/555/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/555/EB frá 14. júlí 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni
Kommisjonsvedtak 97/555/EF av 14. juli 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sement, byggjekalk og andre hydrauliske bindemiddel
Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC
Entscheidung der Kommission vom 14. Juli 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend außenliegende Wärmedämmverbundsysteme oder -bausätze mit Putz (WDVS) (97/556/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/556/EB frá 14. júlí 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar múreinangrunarkerfi á útveggi
Kommisjonsvedtak 97/556/EF av 14. juli 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til samansette system/modular for utvendig varmeisolasjon med puss
Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards reinforcing and prestressing steel for concrete
Entscheidung der Kommission vom 14. Juli 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Betonstahl/Bewehrungsstahl und Spannstahl für Beton (97/597/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/597/EB frá 14. júlí 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar styrktarstál og spennistál fyrir steinsteypu
Kommisjonsvedtak 97/597/EF av 14. juli 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til armeringsstål og spennstål for betong
Commission Decision of 19 September 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fasteners for Structural timber - C(97) 2177 final, 14.07.97
Entscheidung der Kommission vom 19. September 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Verbindungsmittel für Bauholz für tragende Holzbauteile (97/638/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/638/EB frá 19. september 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar fylgihluti fyrir smíðavið í burðarvirki
Kommisjonsvedtak 97/638/EF av 19. september 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til festeinnretningar for konstruksjonstrevarer
Commission Decision 97/486/EC of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for terminal equipment to interface to Open Network Provision (ONP) two-wire analogue leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Allgemeine Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen mit Schnittstellen zu ONP-2-Draht-Mietleitungen (97/486/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/486/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna endabúnaðar við tveggja þráða hliðrænar leigulínur í ONP-kerfinu
Kommisjonsvedtak 97/486/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr med grensesnitt til analoge leigde totrådssamband i opne telenett (ONP)
Commission Decision 97/487/EC of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for terminal equipment to interface to Open Network Provision (ONP) four-wire analogue leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Allgemeine Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen mit Schnittstellen zu ONP-4-Draht-Mietleitungen (97/487/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/487/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna endabúnaðar við fjögurra þráða hliðrænar leigulínur í ONP-kerfinu
Kommisjonsvedtak 97/487/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr med grensesnitt til analoge leigde firetrådssamband i opne telenett (ONP)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for terminal equipment interface for connection to 2 048 kbit/s digital unstructured ONP leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, unstrukturierte 2 048-kbit/s-ONP-Mietleitungen (Änderung 1) (97/520/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/520/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna skilflatar endabúnaðar fyrir tengingu við 2048 kílóbita/s stafrænar óskipulegar leigulínur fyrir frjálsan aðgang að netum (ONP)(1. breyting)
Kommisjonsvedtak 97/520/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s ustrukturerte digitale leigde ONP-samband (første endring)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 2 048 kbit/s digital structured ONP leased lines
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, strukturierte 2 048-kbit/s-ONP-Mietleitungen (97/521/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/521/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna skilflatar endabúnaðar fyrir tengingu við 2048 kílóbita/s stafrænar skipulegar leigulínur fyrir frjálsan aðgang að netum (ONP) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/522/...
Kommisjonsvedtak 97/521/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s strukturerte digitale leigde ONP-samband
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for the terminal equipment interface for connection to 64 kbit/s digital unrestricted ONP leased lines (Amendment 1)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift - Anschaltebedingungen für Schnittstellen von Endeinrichtungen zum Anschluß an digitale, uneingeschränkte 64-kbit/s-ONP-Mietleitungen (Änderung 1) (97/522/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/523/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að almennum tengikröfum vegna endabúnaðar fyrir aukin þráðlaus stafræn fjarskipti (DECT) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/522/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr for 64 kb/s digitale leigde ONP-samband utan restriksjonar (første endring)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general terminal attachment requirements for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Allgemeine Anschaltebedingungen für DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) (2. Ausgabe) (97/523/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/524/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að símaþjónustukröfum vegna aukinna stafrænna þráðlausra fjarskipta (DECT) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/523/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om generelle krav til tilkopling av terminalutstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the telephony application requirements for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an DECT-Telefonie-Anwendungen (2. Ausgabe) (97/524/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/525/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum vegna endabúnaðar fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) með almennu aðgangssniði (GAP)
Kommisjonsvedtak 97/524/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i nettet for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the attachment requirements for terminal equipment for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) generic access profile (GAP) applications
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anschaltebedingungen für DECT-Endeinrichtungen - GAP- Anwendungen (97/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/346/EB frá 20. maí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að grunntengingu við samevrópska ISDN-samnetið
Kommisjonsvedtak 97/525/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP) bruk av digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for terminal equipment to be connected to public circuit switched data networks and ONP leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 type interface
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Endeinrichtungen zum Anschluß an leitungsvermittelnde Datennetze und ONP-Mietleitungen mit Schnittstelle gemäß CCITT-Empfehlung X.21 (97/544/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/544/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift vegna endabúnaðar sem tengja á almennum rásaskiptum gagnanetum og ONP-leigurásum með X.21-skilflötum samkvæmt CCITT-tilmælum
Kommisjonsvedtak 97/544/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om terminalutstyr som skal koplast til offentlege linjesvitsja datanett og leigde ONP?samband med eit grensesnitt som er i samsvar med X.21?rekommandasjonen til CCITT
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) offering CCITT Recommendation X.25 interfaces (CTR 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift für allgemeine Anschaltebedingungen für Datenendeinrichtungen (DEE) zum Anschluß an öffentliche, paketvermittelnde Datennetze (PSPDN) mit Schnittstellen gemäß CCITT-Empfehlung X.25 (97/545/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/545/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna gagnaendabúnaðar (DTE) sem tengja á pakkaskiptum almennum gagnanetum (PSPDN) sem bjóða upp á X.25-skilfleti samkvæmt CCITT-tilmælum
Kommisjonsvedtak 97/545/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling for dataterminalutstyr til offentlege pakkesvitsja datanett (PSPDN) med grensesnitt i samsvar med X.25?rekommandasjonen til CCITT
Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards wood-based panels
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Holzwerkstoffe (97/462/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/462/EB frá 27. júní 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar plötur unnar úr viði
Kommisjonsvedtak 97/462/EF av 27. juni 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til trebaserte plater
Commission Decision of 27 June 1997 on the procedrue for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards plastic anchors for use in concrete and masonry
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Kunststoffdübel zur Verwendung in Beton und Mauerwerk (97/463/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/463/EB frá 27. júní 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar plastfestingar til notkunar í steinsteypu og múrvirki
Kommisjonsvedtak 97/463/EF av 27. juni 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til plastankerboltar til bruk i betong og murverk

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.