×

Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 1994 über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (94/904/EG)
Ákvörðun ráðsins 94/904/EB frá 22. desember 1994 um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang
Rådsvedtak 94/904/EF av 22. desember 1994 om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF om farlig avfall
Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1994 über den einheitlichen Begleitschein gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft (94/774/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. nóvember 1994 varðandi staðlaða fylgibréfið sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu (94/774/EB)
Kommisjonsvedtak 94/774/EF av 24. november 1994 om standardfølgedokumentet omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (94/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/741/EB frá 24. október 1994 um spurningalista varðandi skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
Commission Decision of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42 (3), Annexes II, III and IV to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 1994 zur Anpassung der Anhänge II, III und IV der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft nach Artikel 42 Ziffer 3 dieser...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/721/EB frá 21. október 1994 um breytingar, samkvæmt 3. mgr. 42. gr., á II., III. og IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu
Kommisjonsvedtak 94/721/EF av 21. oktober 1994 om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Council Directive 94/31/EC of 27 June 1994 amending Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Richtlinie 94/31/EG des Rates vom 27. Juni 1994 zur Änderung der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle
Tilskipun ráðsins 94/31/EB frá 27. júní 1994 um breytingu á tilskipun 91/689/EBE um hættulegan úrgang
Rådsdirektiv 94/31/EF av 27. juni 1994 om endring av direktiv 91/689/EØF om farlig avfall

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.