With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/898/EU of 21 December 2011 amending Decision 2009/852/EC on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Romania and the structural requirements of such establishments
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/852/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/852/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur í...
Kommisjon ens gjennomføringsbeslutning av 21. desember 2011 om endring av vedtak 2009/852/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania av rå...
Commission Implementing Decision 2011/899/EU of 21 December 2011 amending Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/861/EG der Kommission betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/861/EC um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. desember 2011 om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke...
Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest
Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2011 um beitingu 2. mgr. 106. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (2012/21/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk...
Commission Decision 2011/869/EU of 20 December 2011 amending Decision 2002/364/EC on common technical specifications for in vitro diagnostic medical devices
Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2002/364/EG über Gemeinsame Technische Spezifikationen für In-vitro-Diagnostika (2011/869/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2002/364/EB um sameiginlegar tækniforskriftir fyrir lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (tilkynnt með númeri C(2011) 9398) (2011/869/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Commission Implementing Decision of 19 December 2011 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2007/74/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Dezember 2011 zur Festlegung harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2011 um samræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu raforku og varma við beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB og um niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2007/74/EB (tilkynnt með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. desember 2011 om fastsettelse av harmoniserte referanseverdier for virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisitet og varme i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF og om oppheving av kommisjonsvedtak 2007/74/EF...
Decision No U4 of 13 December 2011 concerning the reimbursement procedures under Article 65(6) and (7) of Regulation (EC) No 883/2004 and Article 70 of Regulation (EC) No 987/2009
Beschluss Nr. U4 vom 13. Dezember 2011 über die Erstattungsverfahren gemäß Artikel 65 Absätze 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 70 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009
Ákvörðun nr. U4 frá 13. desember 2011 um málsmeðferð við endurgreiðslu skv. 6. og 7. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og 70. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (2012/C 57/04)
Beslutning nr. U4 av 13. desember 2011 om framgangsmåtene for refusjon i henhold til artikkel 65 nr. 6 og 7 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 70 i forordning (EF) nr. 987/2009
Commission Implementing Decision 2011/850/EU of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. Dezember 2011 mit Bestimmungen zu den Richtlinien 2004/107/EG und 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den Austausch von Informationen und die Berichterstattung über die Luftqualität (2011/850/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/850/ESB frá 12. desember 2011 um reglur um tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/107/EB og 2008/50/EB að því er varðar gagnkvæm skipti á upplýsingum og skýrslugjöf um gæði andrúmslofts
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. desember 2011 om fastsettelse av regler for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF med hensyn til gjensidig utveksling av opplysninger om og rapportering av kvaliteten på omgivelsesluft
Commission Decision 2011/829/EU amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2011/829/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2011/829/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 8. desember 2011 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr
Commission Implementing Decision 2011/821/EU of 7 December 2011 on the recognition of Cape Verde pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2011 über die Anerkennung von Kap Verde gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2011/821/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2011 um viðurkenningu á Grænhöfðaeyjum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/821/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. desember 2011 om godkjenning av Kapp Verde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/821/EU)
Commission Implementing Decision 2011/822/EU of 7 December 2011 on the recognition of Bangladesh pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2011 über die Anerkennung von Bangladesch gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2011/822/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2011 um viðurkenningu á Bangladess samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/822/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. desember 2011 om godkjenning av Bangladesh i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/822/EU)
Commission Decision 2011/832/EU of 7 December 2011 concerning a guide on EU corporate registration, third country and global registration under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss der Kommission vom 7. Dezember 2011 über einen Leitfaden zur EU-Sammelregistrierung, Drittlandregistrierung und weltweiten Registrierung nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2011 um leiðbeiningar varðandi samskráningu í ESB, skráningu í þriðju löndum og hnattræna skráningu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi...
Kommisjonsavgjerd av 7. desember 2011 om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og...
Commission Implementing Decision 2011/785/EU of 28 November 2011 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss 2011/785/EU der Kommission vom 28. November 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 28. november 2011 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
Commission Decision 2011/765/EU of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition of examiners of train drivers and on criteria for the organisation of examinations in accordance with Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council (32011D0765)
Beschluss der Kommission vom 22. November 2011 zu den Kriterien der Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen, die an der Ausbildung von Triebfahrzeugführern beteiligt sind, den Kriterien der Anerkennung von Triebfahrzeugführer-Prüfern und den Kriterien für die Organisation von...
Kommisjonsbeslutning av 22. november 2011 om kriterier for godkjenning av opplæringssentre som driver opplæring av lokomotivførere, om kriterier for godkjenning av eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for organisering av prøver i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Implementing Decision 2011/754/EU of 22 November 2011 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 22. November 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Kontrolle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (2011/754/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2011 um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB að því er varðar eftirlit með ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja (2011/754/ESB)
Kommisjonens gjennomføringavgjerd av 22. november 2011 om bruken av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner (2011/754/EU)
Commission Decision 2011/753/EU of 18 November 2011 establishing rules and calculation methods for verifying compliance with the targets set in Article 11(2) of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 8165)
Beschluss der Kommission vom 18. November 2011 mit Vorschriften und Berechnungsmethoden für die Überprüfung der Einhaltung der Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/753/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. nóvember 2011 um að koma á reglum og reikniaðferðum til að sannreyna að staðið sé við markmiðin sem sett eru í 2. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2011/753/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. november 2011 om fastsettelse av regler og beregningsmetoder for å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF oppfylles (2011/753/EU)
Commission Decision 2011/740/EU of 14 November 2011 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC, 2007/742/EC, 2009/543/EC and 2009/544/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products
Beschluss der Kommission vom 14. November 2011 zur Änderung der Entscheidungen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2007/506/EG, 2007/742/EG, 2009/543/EG und 2009/544/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðunum 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2007/506/EB, 2007/742/EB, 2009/543/EB og 2009/544/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (2011...
Kommisjonsavgjerd av 14. november 2011 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for
Commission Implementing Decision of 27 October 2011 amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Oktober 2011 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG zur Festlegung des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2011 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB um skrá um innlendar tilvísunarrannsóknarstofur fyrir greiningu efnaleifa (2011/717/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27. oktober 2011 om endring av vedtak 98/536/EF om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder (2011/717/EU)
Decision No. 1104/2011/EU of the European Parliament and the Council of 25 October 2011 on rules for access to the public regulated service provided by the global navigation satellite system established under the Galileo programme (32011D1104)
Beschluss Nr. 1104/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Regelung des Zugangs zum öffentlichen regulierten Dienst, der von dem weltweiten Satellitennavigationssystem bereitgestellt wird, das durch das Programm Galileo eingerichtet wurde
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1104/2011/ESB frá 25. október 2011 um reglur varðandi aðgang að lögverndaðri almannaþjónustu um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi sem er komið á fót samkvæmt Galíleóáætluninni
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1104/2011/EU av 25. oktober 2011 om regler for tilgang til den offentlige regulerte tjenesten som tilbys ved det verdensomspennende navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom Galileo-programmet
Commission Implementing Decision 2011/665/EU of 4 October 2011 on the European register of authorised types of railway vehicles
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Oktober 2011 über das Europäische Register genehmigter Schienenfahrzeugtypen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer (2011/665/EU)
Commission Decision 2011/638/EU of 26 September 2011 on benchmarks to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3e of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 26. September 2011 über Benchmarks für die kostenlose Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten an Luftfahrzeugbetreiber gemäß Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/638/EU)
Kommisjonsavgjerd av 26. september 2011 om referanseverdiar som skal nyttast ved tildeling av utsleppskvotar for klimagassar vederlagsfritt til luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2011/638/EU)
Commission Implementing Decision 2011/631/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. September 2011 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. september 2011 om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Commission Implementing Decision 2011/632/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. September 2011 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbrennung von Abfällen (2011/632/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2011/632/EU)
COM(2010) 462
Decision No 940/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)
Beschluss Nr. 940/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2011 über das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen (2012)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 940/2011/ESB frá 14. september 2011 um Evrópuár um virkni aldraðra og samstöðu kynslóðanna (2012)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 940/2011/EU av 14. september 2011 om Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonane (2012)
Commission Implementing Decision (2011/520/EU) of 31 August 2011 on the recognition of Morocco pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. August 2011 über die Anerkennung Marokkos in Bezug auf die seeverkehrsspezifischen Ausbildungssysteme und Verfahren der Zeugniserteilung gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/520/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. ágúst 2011 um viðurkenningu á Marokkó samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/520/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 31. august 2011 om godkjenning av Marokko i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/520/EU)
Commission Implementing Decision 2011/517/EU of 25 August 2011 on the recognition of Azerbaijan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. August 2011 über die Anerkennung Aserbaidschans in Bezug auf die Ausbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/517/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. ágúst 2011 um viðurkenningu á Aserbaídsjan samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/517/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 25. august 2011 om godkjenning av Aserbajdsjan i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/517/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.