With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2013) 611
Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents
Verordnung (EU) 2016/2032 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 91/2003 über die Statistik des Eisenbahnverkehrs hinsichtlich der Erfassung von Daten über Güter, Fahrgäste und Unfälle
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2032 frá 26. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 91/2003 um hagskýrslur um járnbrautarflutninga, að því er varðar gagnasöfnun um vörur, farþega og slys
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport med hensyn til innsamling av data om gods, passasjerer og ulykker
Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community
Verordnung (EU) Nr. 545/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 545/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet
Commission Regulation (EU) No 112/2013 of 7 February 2013 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2014 list of target secondary variables on material deprivation
Verordnung (EU) Nr. 112/2013 der Kommission vom 7. Februar 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der...
Kommisjonsforordning nr. 112/2013 av 7. februar 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår med hensyn til listen for 2014 over sekundærmålvariabler for materielle mangler
Commission Regulation (EU) No 88/2011 of 2 February 2011 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on education and training systems
Verordnung (EU) Nr. 88/2011 der Kommission vom 2. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 88/2011 frá 2. febrúar 2011 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um menntun og starfsmenntakerfi
Kommisjonsforordning (EU) nr. 88/2011 av 2. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdannings- og opplæringssystemer
Commission Regulation (EU) No 844/2010 of 20 September 2010 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the establishment of a set of annual nuclear statistics and the adaptation of the methodological references according to NACE Rev. 2
Verordnung (EU) Nr. 844/2010 der Kommission vom 20. September 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der Erstellung einer Reihe von jährlichen Atomenergie-Statistiken und der Anpassung...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 844/2010 av 20. september 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk, med hensyn til opprettelsen av et sett med årlige statistikker over kjernekraft og tilpasningen av de metodologiske referanser i...
Commission Regulation (EU) No 823/2010 of 17 September 2010 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning
Verordnung (EU) Nr. 823/2010 der Kommission vom 17. September 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010 frá 17. september 2010 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um þátttöku fullorðinna í símenntun
Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010 av 17. september 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i livslang læring
Commission Regulation (EU) No 520/2010 of 16 June 2010 amending Regulation (EC) No 831/2002 concerning access to confidential data for scientific purposes as regards the available surveys and statistical data sources
Verordnung (EU) Nr. 520/2010 der Kommission vom 16. Juni 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 — Regelung des Zugangs zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke in Bezug auf die verfügbaren Erhebungen und statistischen Datenquellen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 520/2010 frá 16. júní 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 að því er varðar aðgang að gögnum háðum trúnaðarkvöðum í vísindaskyni að því er varðar fyrirliggjandi kannanir og hagskýrsluheimildir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2010 av 16. juni 2010 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål når det gjelder tilgjengelige undersøkelser og statistiske kilder
Commission Regulation (EC) No 540/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1450/2004 concerning the production and development of Community statistics on innovation
Verordnung (EG) Nr. 540/2009 der Kommission vom 22. Juni 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1450/2004 über die Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Innovation
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 540/2009 frá 22. júní 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1450/2004 um gerð og þróun hagskýrslna Bandalagsins um nýjungar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 540/2009 av 22. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1450/2004 med hensyn til utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikker over nyskaping
Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88
Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 frá 19. nóvember 2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 571/88
Regulation (EC, EURATOM) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities(Codified version)
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (kodifizierte Fassung)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF, EURATOM) nr. 1101/2008 av 22. oktober 2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor (Kodifisert utgave)
Commission Regulation (EC) No 606/2008 of 26 June 2008 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes
Verordnung (EG) Nr. 606/2008 der Kommission vom 26. Juni 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken — Regelung des Zugangs zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2008 frá 26. júní 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins, að því er varðar aðgang að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum, í vísindaskyni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2008 av 26. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål
Commission Regulation (EC) No 391/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 102/2007 adopting the specifications of the 2008 ad hoc module on the labour market situation of migrants and their immediate descendants
Verordnung (EG) Nr. 391/2008 der Kommission vom 30. April 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 102/2007 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2008 zur Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren Nachkommen
Kommisjonsforordning (EF) nr. 391/2008 av 30. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 102/2007 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere
Commission Regulation (EC) No 1304/2007 of 7 November 2007 amending Council Directive 95/64/EC, Council Regulation (EC) No 1172/98, Regulations (EC) No 91/2003 and (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council with respect to the establishment of NST 2007 as the unique classification for transported goods in certain transport modes
Verordnung (EG) Nr. 1304/2007 der Kommission vom 7. November 2007 zur Änderung der Richtlinie 95/64/EG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 91/2003 und (EG) Nr. 1365/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 av 7. november 2007 om endring av rådsdirektiv 95/64/EF, rådsforordning (EF) nr. 1172/98, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 med hensyn til opprettelse av NST 2007 som felles nomenklatur for gods...
Regulation (EC) No 1372/2007of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community
Verordnung (EG) Nr. 1372/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1372/2007 frá 23. október 2007 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 av 23. oktober 2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 102/2007 of 2 February 2007 adopting the specifications of the 2008 ad hoc module on the labour market situation of migrants and their immediate descendants, as provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 430/2005
Verordnung (EG) Nr. 102/2007 der Kommission vom 2. Februar 2007 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2008 zur Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren Nachkommen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 430/2005
Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF)...
Commission Regulation (EC) No 1833/2006 of 13 December 2006 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission vom 13. Dezember 2006 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 av 13. desember 2006 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Regulation (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on statistics of goods transport by inland waterways and repealing Council Directive 80/1119/EEC
Verordnung (EG) Nr. 1365/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über die Statistik des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen und zur Aufhebung der Richtlinie 80/1119/EWG des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1365/2006 frá 6. september 2006 um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 80/1119/EBE
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF
Commission Regulation (EC) No 1104/2006 of 18 July 2006 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes
Verordnung (EG) Nr. 1104/2006 der Kommission vom 18. Juli 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken — Regelung des Zugangs zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1104/2006 frá 18. júlí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar aðgang í þágu vísinda að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1104/2006 av 18. juli 2006 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål
Commission Regulation (EC) No 204/2006 of 6 February 2006 adapting Council Regulation (EEC) No 571/88 and amending Commission Decision 2000/115/EC with a view to the organisation of Community surveys on the structure of agricultural holdings in 2007
Verordnung (EG) Nr. 204/2006 der Kommission vom 6. Februar 2006 zur Anpassung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates und zur Änderung der Entscheidung 2000/115/EG im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2006 av 6. februar 2006 om tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 og om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF med sikte på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2007
Regulation (EC) No 1553/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Regulation (EC) No 1177/2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC)
Verordnung (EG) Nr. 1553/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1553/2005 frá 7. september 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC)
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1553/2005 av 7. september 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)
Commission Regulation (EC) No 750/2005 of 18 May 2005 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission vom 18. Mai 2005 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 750/2005 frá 18. maí 2005 um landa- og svæðaflokkunarkerfi í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2005 av 18. mai 2005 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Regulation (EC) No 430/2005 of 15 March 2005 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from 2006 onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables
Verordnung (EG) Nr. 430/2005 der Kommission vom 15. März 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft im Hinblick auf die ab 2006 für die Datenübermittlung zu verwendende...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005 frá 15. mars 2005 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2006 og notkun hlutaúrtaks við gagnasöfnun...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 av 15. mars 2005 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006 og bruk av et...
Commission Regulation (EC) No 448/2005 of 15 March 2005 amending Council Regulation (EEC) No 3880/91 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 448/2005 der Kommission vom 15. März 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3880/91 des Rates über die Vorlage von Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die im Nordostatlantik Fischfang betreiben
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 448/2005 frá 15. mars 2005 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3880/91 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi leggi fram aflaskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 448/2005 av 15. mars 2005 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav
Commission Regulation (EC) No 388/2005 of 8 March 2005 adopting the specifications of the 2006 ad hoc module on transition from work into retirement provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 246/2003
Verordnung (EG) Nr. 388/2005 der Kommission vom 8. März 2005 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2006 „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 246/2003
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 388/2005 frá 8. mars 2005 um samþykkt forskrifta fyrir sérstaka einingu um umskiptin frá vinnu til starfsloka fyrir árið 2006 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 246/2003
Kommisjonsforordning (EF) nr. 388/2005 av 8. mars 2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003
Commission Regulation (EC) No 179/2005 of 2 February 2005 amending Regulation (EC) 1917/2000 with regard to the transmission of data to the Commission
Verordnung (EG) Nr. 179/2005 der Kommission vom 2. Februar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1917/2000 in Bezug auf die Datenübermittlung an die Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 179/2005 frá 2. febrúar 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1917/2000 að því er varðar gagnasendingar til framkvæmdastjórnarinnar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 179/2005 av 2. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1917/2000 med hensyn til oversending av data til Kommisjonen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.