With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/394/EC of 7 June 2007 amending Council Directive 90/377/EEC with regard to the methodology to be applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial end-users
Beschluss der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Änderung der Richtlinie 90/377/EWG des Rates zur Einführung eines gemeinschaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der Transparenz der vom industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise (2007/394/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júní 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/377/EBE með tilliti til aðferðafræðinnar sem beita á við söfnun upplýsinga um verð á gasi og rafmagni til notenda í atvinnuskyni (2007/394/EB)
Kommisjonsbeslutning av 7. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved innsamling av priser på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere som driver næringsvirksomhet (2007/394/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.