×

Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 335/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EC) No 1091/2009 as regards the minimum content of the enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive in feed for chickens for fattening
Verordnung (EU) Nr. 335/2011 der Kommission vom 7. April 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1091/2009 in Bezug auf den Mindestgehalt der Enzymzubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma reesei (MUCL 49755) und Endo-1,3(4)-beta-Glucanase aus Trichoderma reesei (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 335/2011 frá 7. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1091/2009 að því er varðar lágmarksinnihald ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2011 av 7. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1091/2009 med hensyn til laveste innhold av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4) -betaglukanase framstilt av Trichoderma...
Commission Implementing Decision of 4 April 2011 implementing Council Directive 97/78/EC as regards transhipment at the border inspection post of introduction of consignments of products intended for import into the Union or for third countries
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. April 2011 zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG in Bezug auf Sendungen mit Erzeugnissen, die zur Einfuhr in die Union oder für Drittländer bestimmt sind und die an der erstberührten Grenzkontrollstelle umgeladen werden (2011/215/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. apríl 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar umfermingu afurðasendinga, sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins eða þriðju landa, á skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar eru fluttar inn...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. april 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting på grensekontrollstasjonen ved innførsel av produktforsendelser beregnet på import til Unionen eller på tredjestater (2011/215/EU)
Commission Decision of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs
Beschluss der Kommission vom 1. April 2011 zur Änderung der Anhänge II bis IV der Richtlinie 2009/158/EG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern (2011/214/EU)
Kommisjonsbeslutning av 1. april 2011 om endring av vedlegg II-IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg (2011/214/EU)
Commission Decision of 24 March 2011 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 ìíar (OsHV-1 ìíar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Beschluss der Kommission vom 24. März 2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten Königreichs (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. mars 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µvar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska konungsríkinu (2011/...
Kommisjonsavgjerd av 24. mars 2011 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre innførsel av østersherpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket (2011/187/EU)
Commission Regulation (EU) No 212/2011 of 3 March 2011 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for laying hens
Verordnung (EU) Nr. 212/2011 der Kommission vom 3. März 2011 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für Legehennen (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2011 frá 3. mars 2011 um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)
Commission Regulation (EU) No 184/2011 of 25 February 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys, minor avian species and other ornamental and game birds
Verordnung (EU) Nr. 184/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Zulassung von Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen, Truthühner, Vogelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung sowie andere Ziervögel und anderes Federwild (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011 frá 25. febrúar 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er Calpis Co...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av godkjenninga: Calpis Co....
Commission Regulation (EU) No 151/2011 of 18 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed game
Verordnung (EU) Nr. 151/2011 der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Farmwild
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2011 frá 18. febrúar 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar alin veiðidýr
Kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2011 av 18. februar 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til oppdrettsvilt
Commission Decision of 10 February 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 10. Februar 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2011/93/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2011/93/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 10. februar 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/93/EU)
Commission Decision of 7 January 2011 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Beschluss der Kommission vom 7. Januar 2011 zur Änderung des Anhangs XI der Richtlinie 2003/85/EG des Rates hinsichtlich der Liste der für den Umgang mit MKS-Lebendviren zugelassenen Laboratorien (2011/7/EU)
Kommisjonsbeslutning av 7. januar 2011 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus (2011/7/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.