With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2007/11/EC of 21 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachlor, milbemectin and tribenuron
Richtlinie 2007/11/EG der Kommission vom 21. Februar 2007 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Acetamiprid, Thiacloprid, Imazosulfuron, Methoxyfenozid, S-metholachlor, Milbemectin...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/11/EB frá 21. febrúar 2007 um breytingu á tilteknum viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, þíaklópríð, ímasósúlfúrón, metoxýfenósíð, S-metólaklór,...
Kommisjonsdirektiv 2007/11/EF av 21. februar 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, tiakloprid, imazosulfuron, metoksyfenozid, S-metolaklor, milbemektin og tribenuron
Commission Directive 2007/8/EC of 20 February 2007 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for phosphamidon and mevinphos
Richtlinie 2007/8/EG der Kommission vom 20. Februar 2007 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Phosphamidon und Mevinphos
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/8/EB frá 20. febrúar 2007 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fosfamídón og mevínfos
Kommisjonsdirektiv 2007/8/EF av 20. februar 2007 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av fosfamidon og mevinfos
Commission Directive 2007/9/EC of 20 February 2007 amending the Annexe to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for aldicarb
Richtlinie 2007/9/EG der Kommission vom 20. Februar 2007 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Aldicarb
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/9/EB frá 20. febrúar 2007 um breytingu á viðaukanum við tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aldíkarb
Kommisjonsdirektiv 2007/9/EF av 20. februar 2007 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av aldikarb
Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of atrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin
Richtlinie 2007/7/EG der Kommission vom 14. Februar 2007 zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Lambda-Cyhalothrin, Phenmedipham, Methomyl, Linuron, Penconazol,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/7/EB frá 14. febrúar 2007 um breytingu á tilteknum viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir atrasín, lambda-sýhalótrín, fenmedífam, metómýl, línúrón, penkónasól, pýmetrósín,...
Kommisjonsdirektiv 2007/7/EF av 14. februar 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av atrazin, lambdacyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin og abamektin
Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC
Richtlinie 2006/141/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung und zur Änderung der Richtlinie 1999/21/EG
Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF
Commission Directive 2006/142/EC of 22 December 2006 amending Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council listing the ingredients which must under all circumstances appear on the labelling of foodstuffs
Richtlinie 2006/142/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Änderung des Anhangs III a der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mit dem Verzeichnis der Zutaten, die unter allen Umständen auf der Etikettierung der Lebensmittel anzugeben sind
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/142/EB frá 22. desember 2006 um breytingu á skránni í III. viðauka a við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB yfir innihaldsefni sem skylt er að tilgreina í merkingu matvæla
Kommisjonsdirektiv 2006/142/EF av 22. desember 2006 om endring av listen i vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de ingredienser som alltid skal angis ved merking av næringsmidler
Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 2006/128/EG der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 95/31/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/128/EB frá 8. desember 2006 um breytingu og leiðréttingu á tilskipun 95/31/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir sætuefni til notkunar í matvælum
Kommisjonsdirektiv 2006/128/EF av 8. desember 2006 om endring og retting av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel
Commission Directive 2006/129/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 2006/129/EG der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 96/77/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/129/EB frá 8. desember 2006 um breytingu og leiðréttingu á tilskipun 96/77/EB þar sem mælt er fyrir um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 2006/129/EF av 8. desember 2006 om endring og retting av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Directive 2006/92/EC of 9 November 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for captan, dichlorvos, ethion and folpet
Richtlinie 2006/92/EG der Kommission vom 9. November 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Captan, Dichlorvos, Ethion und Folpet
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/92/EB frá 9. nóvember 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kaptan, díklórvos, etíon og fólpet
Kommisjonsdirektiv 2006/92/EF av 9. november 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av kaptan, diklorvos, etion og folpet
Commission Directive 2006/82/EC of 23 October 2006 adapting Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae and Directive 1999/21/EC on dietary foods for special medical purposes, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/82/EG der Kommission vom 23. Oktober 2006 zur Anpassung der Richtlinie 91/321/EWG über Säuglingsnahrung und Folgenahrung und der Richtlinie 1999/21/EG über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/82/EB frá 23. október 2006 um aðlögun á tilskipun 91/321/EBE um ungbarnablöndur og stoðblöndur og á tilskipun 1999/21/EB um sérfæði, sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu
Kommisjonsdirektiv 2006/82/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos
Richtlinie 2006/62/EG der Kommission vom 12. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Desmedipham, Phenmedipham und Chlorfenvinphos
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/62/EB frá 12. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir desmedífam, fenmedífam og klórfenvinfos
Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF av 12. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos
Commission Directive 2006/60/CE of 7 July 2006 amending Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of trifloxystrobin, thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, glyphosate, trimethylsulfonium, fenpropimorph and chlormequat
Richtlinie 2006/60/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Trifloxystrobin, Thiabendazol, Abamectin, Benomyl, Carbendazim, Thiophanatmethyl, Myclobuanyl, Glyphosat,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/60/EB frá 7. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir trífloxýstróbín, þíabendasól, abamektín, benómýl, karbendasím, þíófanatmetýl, mýklóbútanýl, glýfosat,...
Kommisjonsdirektiv 2006/60/EF av 7. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av trifloksystrobin, tiabendazol, abamektin, benomyl, karbendazim, tiofanatmetyl, myklobutanil, glyfosat, trimetylsulfonium,...
Commission Directive 2006/61/EC of 7 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos
Richtlinie 2006/61/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Azinphosethyl, Cyfluthrin, Ethephon, Fenthion, Methamidophos, Methomyl, Paraquat und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/61/EB frá 7. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir atrasín, asínfosetýl, sýflútrín, etefón, fenþíón, metamídófos, metómýl, parakvat og...
Kommisjonsdirektiv 2006/61/EF av 7. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for atrazin, azinfos-etyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos
Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 2006/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel sowie der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/52/EB frá 5. júlí 2006 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni og tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler
Commission Directive 2006/59/EC of 28 June 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion and oxamyl
Richtlinie 2006/59/EG der Kommission vom 28. Juni 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Carbaryl, Deltamethrin, Endosulfan, Fenithrothion, Methidathion und Oxamyl
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/59/EB frá 28. júní 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir karbarýl, deltametrín, endósúlfan, fenítróþíon, metídaþíon og oxamýl
Kommisjonsdirektiv 2006/59/EF av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oksamyl
Commission Directive 2006/53/EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin
Richtlinie 2006/53/EG der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Fenbutatinoxid, Fenhexamid, Cyazofamid, Linuron, Triadimefon/Triadimenol, Pymetrozin und Pyraclostrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/53/EB frá 7. júní 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenbútatinoxíð, fenhexamíð, sýasófamíð, línúrón, tríadímefón/tríadímenól, pýmetrósín og pýraklóstróbín
Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF av 7. juni 2006 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av fenbutatinoksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin
Commission Directive 2006/34/EC of 21 March 2006 amending the Annex to Directive 2001/15/EC as regards the inclusion of certain substances
Richtlinie 2006/34/EG der Kommission vom 21. März 2006 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2001/15/EG zwecks Aufnahme bestimmter Stoffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/34/EB frá 21.mars 2006 um breytingu á viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna
Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 om endring av vedlegget til direktiv 2001/15/EF med hensyn til oppføring av visse stoffer
Commission Directive 2006/33/EC of 20 March 2006 amending Directive 95/45/EC as regards sunset yellow FCF (E 110) and titanium dioxide (E 171)
Richtlinie 2006/33/EG der Kommission vom 20. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/45/EG hinsichtlich Gelborange S (E 110) und Titandioxid (E 171)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/33/EB frá 20. mars 2006 um breytingu á tilskipun 95/45/EB að því er varðar sólsetursgult FCF (E 110) og títandíoxíð (E171)
Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 om endring av direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E 110) og titandioksid (E 171)
Commission Directive 2006/30/EC of 13 March 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group
Richtlinie 2006/30/EG der Kommission vom 13. März 2006 zur Änderung der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für die Benomylgruppe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/30/EB frá 13. mars 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir benómýlflokkinn
Kommisjonsdirektiv 2006/30/EF av 13. mars 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for gruppen benomyl
Commission Directive 2006/4/EC of 26 January 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbofuran
Richtlinie 2006/4/EG der Kommission vom 26. Januar 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Carbofuran
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/4/EB frá 26. janúar 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipun ráðsins 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir karbófúran
Kommisjonsdirektiv 2006/4/EF av 26. januar 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for karbofuran
Commission Directive 2006/9/EC of 23 January 2006 amending Council Directives 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein
Richtlinie 2006/9/EG der Kommission vom 23. Januar 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Diquat
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/9/EB frá 23. janúar 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leyfa fyrir díkvat sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av diquat
Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food
Richtlinie 2005/79/EG der Kommission vom 18. November 2005 zur Änderung der Richtlinie 2002/72/EWG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/79/EB frá 18. nóvember 2005 um breytingu á tilskipun 2002/72/EB um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 om endring av direktiv  2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Directive 2005/76/EC of 8 November 2005 amending Council Directives 90/642/EEC and 86/362/EEC as regards the maximum residue levels of kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl and azoxystrobin fixed therein
Richtlinie 2005/76/EG der Kommission vom 8. November 2005 zur Änderung der Richtlinien 90/642/EWG und 86/362/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Kresoximmethyl, Cyromazin, Bifenthrin, Metalaxyl und Azoxystrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/76/EB frá 8. nóvember 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/642/EBE og 86/362/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kresoxím-metýl, sýrómasín, bífentrín, metalaxýl og asoxýstróbín sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2005/76/EF av 8. november 2005 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF og 86/362/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av kresoksimmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaksyl og azoksystrobin fastsatt i direktivet
Commission Directive 2005/74/EC of 25 October 2005 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole fixed therein
Richtlinie 2005/74/EG der Kommission vom 25. Oktober 2005 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstwerte für Ethofumesat, Lambda-Cyhalothrin, Methomyl, Pymetrozin und Thiabendazol
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/74/EB frá 25. október 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etófúmesat, lambda-sýhalótrín, metómýl, pýmetrósín og þíabendasól sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av etofumesat, lambdacyhalotrin, metomyl, pymetrozin og tiabendazol fastsatt i direktivet
Commission Directive 2005/70/EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin
Richtlinie 2005/70/EG der Kommission vom 20. Oktober 2005 zur Änderung der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel auf und in Getreide sowie bestimmten Erzeugnissen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/70/EB frá 20. október 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir tiltekin varnarefni í og á kornvörum og tilteknum afurðum úr dýra- og jurtaríkinu
Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for visse plantevernmidler i og på korn og visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar