With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation no 1448/2006 of 29 September 2006 amending Regulation 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EG) Nr. 1448/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 622/2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1448/2006 frá 29. september 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 622/2003 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1448/2006 av 29. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Regulation (EC) No 1451/2006 of 29 September 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards fluazuron, sodium nitrite and peforelin
Verordnung (EG) Nr. 1451/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2006 frá 29. september 2006 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2006 av 29. september 2006 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse...
Commission Regulation (EC) No 1444/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 1444/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Zulassung von Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006 frá 29. september 2006 um leyfi til að nota Bacillus subtilis, C-1302, (Calsporin) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1447/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 1447/2006 der Kommission vom 29. September 2006 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1447/2006 frá 29. september 2006 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1459/2006 of 28 September 2006 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning consultations on passenger tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports
Verordnung (EG) Nr. 1459/2006 der Kommission vom 28. September 2006 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen betreffend Konsultationen über Tarife für die Beförderung von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1459/2006 frá 28. september 2006 um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga og samstilltra aðgerða varðandi samráð um fargjaldaskrár í áætlunarflugi og úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2006 av 28. september 2006 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler og samordnet opptreden når det gjelder tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer på ruteflyginger og fordeling av tidsluker i lufthavnene
Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC's) Interpretations 8 and 9 (1)
Verordnung (EG) Nr. 1329/2006 der Kommission vom 8. September 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1329/2006 frá 8. september 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1725/2003 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar túlkanir...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1329/2006 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 8 og 9 fra Den...
Regulation (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on statistics of goods transport by inland waterways and repealing Council Directive 80/1119/EEC
Verordnung (EG) Nr. 1365/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über die Statistik des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen und zur Aufhebung der Richtlinie 80/1119/EWG des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1365/2006 frá 6. september 2006 um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 80/1119/EBE
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF
COM(2004) 555
Regulation (EC) No 1366/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 as regards the base year for the allocation of quotas of hydrochlorofluorocarbons with respect to the Member States that acceded to the European Union on 1 May 2004
Verordnung (EG) Nr. 1366/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 im Hinblick auf das Basisjahr für die Zuteilung der Quoten für teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe an die Mitgliedstaaten, die...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1366/2006 frá 6. september 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar grunnár fyrir úthlutun kvóta fyrir vetnisklórflúorkolefni til þeirra aðildarríkja sem fengu aðild að Evrópusambandinu hinn 1. maí 2004
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1366/2006 av 6. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter av hydroklorfluorkarboner til medlemsstatene som tiltrådte Den europeiske union 1. mai 2004
Commission Regulation (EC) No 1231/2006 of 16 August 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards ceftiofur and polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate
Verordnung (EG) Nr. 1231/2006 der Kommission vom 16. August 2006 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1231/2006 frá 16. ágúst 2006 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1231/2006 av 16. august 2006 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse...
Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 1003/2005
Verordnung (EG) Nr. 1168/2006 der Kommission vom 31. Juli 2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich eines Gemeinschaftsziels zur Eindämmung der Prävalenz bestimmter Salmonellen-Serotypen bei Legehennen der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1168/2006 frá 31. júlí 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum af tegundinni...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2006 av 31. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for reduksjon av prevalensen av visse serotyper av salmonella hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring...
Commission Regulation (EC) No 1104/2006 of 18 July 2006 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes
Verordnung (EG) Nr. 1104/2006 der Kommission vom 18. Juli 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken — Regelung des Zugangs zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1104/2006 frá 18. júlí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar aðgang í þágu vísinda að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1104/2006 av 18. juli 2006 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål
Commission Regulation (EC) No 1055/2006 of 12 July 2006 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards flubendazole and lasalocid
Verordnung (EG) Nr. 1055/2006 der Kommission vom 12. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1055/2006 frá 12. júlí 2006 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2006 av 12. juli 2006 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse,...
Commission Regulation (EC) No 956/2006 of 28 June 2006 amending Regulation (EEC) No 94/92, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community
Verordnung (EG) Nr. 956/2006 der Kommission vom 28. Juni 2006 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 hinsichtlich der Liste der Drittländer, aus denen bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ökologischen Landbau zur Vermarktung in der Gemeinschaft stammen müssen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 956/2006 frá 28. júní 2006 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 að því er varðar skrá yfir þriðju lönd sem tilteknar lífrænt ræktaðar landbúnaðarafurðir verða að vera upprunnar í til að setja megi þær á markað í Bandalaginu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 956/2006 av 28. juni 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 med hensyn til listen over tredjestater som visse landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må ha opprinnelse i for å kunne markedsføres i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 831/2006 of 2 June 2006 amending Regulation (EC) no 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EG) Nr. 831/2006 der Kommission vom 2. Juni 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 622/2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 831/2006 frá 2. júní 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 622/2003 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2006 av 2. juni 2006 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Regulation (EC) No 780/2006 of 24 May 2006 amending Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 780/2006 der Kommission vom 24. Mai 2006 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 780/2006 frá 24. maí 2006 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 780/2006 av 24. mai 2006 om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Regulation (EC) no 779/2006 of 24 May 2006 amending Regulation (EC) no 488/2005 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency
Verordnung (EG) Nr. 779/2006 der Kommission vom 24. Mai 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 488/2005 über die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit erhobenen Gebühren und Entgelte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 779/2006 frá 24­. maí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 4­88/2005 um þóknanir og gjöld sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á
Kommisjonsforordning (EF) nr. 779/2006 av 24. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 488/2005 om gebyrer og avgifter som innkreves av Det europeiske flysikkerhetsbyrå
Commission Regulation (EC) No 776/2006 of 23 May 2006 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards Community reference laboratories
Verordnung (EG) Nr. 776/2006 der Kommission vom 23. Mai 2006 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Gemeinschaftsreferenzlaboratorien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/2006 frá 23. maí 2006 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins
Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til fellesskapsreferanselaboratorier
COM(2003) 493
Regulation 842/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser
Commission Regulation 736/2006 of 16 May 2006 on working methods for the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections
Verordnung (EG) Nr. 736/2006 der Kommission vom 16. Mai 2006 über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 736/2006 frá 16. maí 2006 um starfsaðferðir Flugöryggisstofnunar Evrópu við eftirlit með stöðlun
Kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2006 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiseringsinspeksjoner
Commission Regulation no 730/2006 of 11 May 2006 on airspace classification and access of flights operated under visual flight rules above flight level 195
Verordnung (EG) Nr. 730/2006 der Kommission vom 11. Mai 2006 über die Luftraumklassifizierung und den Zugang von Flügen nach Sichtflugregeln zum Luftraum oberhalb der Flugfläche 195
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 730/2006 frá 11. maí 2006 um skipun loftrýmis í flokk og aðgang flugs samkvæmt sjónflugsreglum yfir fluglagi 195
Kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006 av 11. mai 2006 om luftromsklassifisering og adgang for flyginger utført i samsvar med visuellflygereglene over flygenivå 195
Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 21 and International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Interpretation 7
Verordnung (EG) Nr. 708/2006 der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 der Kommission betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 708/2006 frá 8. maí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1725/2003 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 708/2006 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS)...
Commission Regulation (EC) no 706/2006 of 8 May 2006 amending Regulation 1702/2003 as regards the period during which Member States may issue approvals of a limited duration
Verordnung (EG) Nr. 706/2006 der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 in Bezug auf den Zeitraum, in dem die Mitgliedstaaten Genehmigungen für einen begrenzten Zeitraum ausstellen können
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 706/2006 frá 8. maí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 að því er varðar frestinn sem aðildarríkin hafa til að gefa út samþykki með takmarkaðan gildistíma
Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2006 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til tidsrommet da medlemsstatene kan utstede tidsbegrensede godkjenninger
Commission Regulation (EC) no 707/2006 of 8 May 2006 amedning (EC) 2042/2003 as regards approvals of a limited duration and Annexes I and III
Verordnung (EG) Nr. 707/2006 der Kommission vom 8. Mai 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 in Bezug auf befristete Zulassungen und die Anhänge I und III
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 707/2006 frá 8. maí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2042/2003 að því er varðar samþykki með takmarkaðan gildistíma og I. og III. Viðauka
Kommisjonsforordning (EF) nr. 707/2006 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 med hensyn til tidsbegrensede godkjenninger og vedlegg I og III
Commission Regulation (EC) No 699/2006 of 5 May 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards conditions of access for poultry to open-air runs
Verordnung (EG) Nr. 699/2006 der Kommission vom 5. Mai 2006 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates hinsichtlich der Bedingungen für den Zugang von Geflügel zu Auslauf im Freien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 699/2006 frá 5. maí 2006 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 að því er varðar aðgang alifugla að útigerðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 699/2006 av 5. mai 2006 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder vilkårene for fjørfes adgang til luftegårder
Commission Regulation (EC) No 643/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
Verordnung (EG) Nr. 643/2006 der Kommission vom 27. April 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2006 frá 27. apríl 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1622/2000 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1493/1999 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins og settar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2006 av 27. april 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar