With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2002/678/EC of 22 August 2002 amending Decision 2002/79/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Entscheidung der Kommission vom 22. August 2002 zur Änderung der Entscheidung 2002/79/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist (2002/678/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/678/EB frá 22. ágúst 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/79/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2002/678/EF av 22. august 2002 om endring av vedtak 2002/79/EF om særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina
Commission Decision 2002/679/EC of 22 August 2002 amending Decision 2002/80/EC imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
Entscheidung der Kommission vom 22. August 2002 zur Änderung der Entscheidung 2002/80/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Feigen, Haselnüssen, Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft die Türkei ist (2002/679/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/679/EB frá 22. ágúst 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/80/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á gráfíkjum, heslihnetum og pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Tyrklandi eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2002/679/EF av 22. august 2002 om endring av vedtak 2002/80/EF om særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia
Commission Decision 2002/233/EC of 20 March 2002 amending and correcting Decision 2002/79/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China and Decision 2002/80/EC imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
Entscheidung der Kommission vom 20. März 2002 zur Änderung und Berichtigung der Entscheidung 2002/79/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist, sowie der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/233/EB frá 20. mars 2002 um breytingu og leiðréttingu á ákvörðun 2002/79/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan og ákvörðun 2002/80/EB...
Kommisjonsvedtak 2002/233/EF av 20. mars 2002 om endring og retting av vedtak 2002/79/EF om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina og vedtak 2002/80/EF om innføring av særlige vilkår...
Commission Decision 2002/79/EC of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Entscheidung der Kommission vom 4. Februar 2002 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist (2002/79/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/79/EB frá 4. febrúar 2002 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr jarðhnetum, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2002/79/EF av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina
Commission Decision 2002/75/EC of 1 February 2002 laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2002 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2002/75/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/75/EB frá 1. febrúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum
Kommisjonsvedtak 2002/75/EF av 1. februar 2002 om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater
Commission Decision 2001/873/EC of 4 December 2001 correcting Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury and 3-MCPD in foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2001 zur Berichtigung der Richtlinie 2001/22/EG zur Festlegung von Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle auf Einhaltung der Höchstgehalte für Blei, Cadmium, Quecksilber und 3-MCPD in Lebensmitteln (2001/873...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 873/2001/EB frá 4. desember 2001 um leiðréttingu á tilskipun 2001/22/EB um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með magni blýs, kadmíums, kvikasilfurs og 3-MCPD í matvælum
Kommisjonsvedtak 2001/873/EF av 4. desember 2001 om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler
COMMISSION DECISION of 25 January 2001 deferring for certain transportable pressure equipment the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 2001 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2001/107/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/107/EB frá 25. janúar 2001 um frestun, með tillti til tiltekins færanlegs þrýstibúnaðar, á þeim degi sem tilskipun ráðsins 1999/36/EB kemur til framkvæmda
Kommisjonsvedtak 2001/107/EF av 25. januar 2001 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr
Commission Decision 2000/605/EC of 26 September 2000 amending decision 96/603/EC establishing the list of products belonging to class A "No contribution to fire" provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 26. September 2000 zur Änderung der Entscheidung 96/603/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorien A "Kein Beitrag zum Brand" gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/605/EB frá 26. september 2000 um breytingu á ákvörðun 96/603/EB um samantekt skrár yfir vörur sem falla undir flokk A ,,Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í ákvörðun 94/611/EB um framkvæmd 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/...
Kommisjonsvedtak 2000/605/EF av 26. september 2000 om endring av vedtak 96/603/EF om utarbeiding av lista over byggjevarer som høyrer inn under klasse A «Bidrar ikke til brann» i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer
Commission Decision 2000/638/EC of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to marine radio communication equipment intended to be fitted to seagoing non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the global maritime distress and safety system (GMDSS) and not covered by Council Directive 96/98/EC on marine equipment
Entscheidung der Kommission vom 22. September 2000 über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG auf Seefunkanlagen, die für die Ausrüstung von nicht dem SOLAS-Übereinkommen unterliegenden Seeschiffen zwecks Teilnahme am weltweiten Seenot- und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/638/EB frá 22. september 2000 um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart fjarskiptabúnaði um borð í skipum sem ætlaður er til uppsetningar í hafskip sem ekki falla undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS...
Kommisjonsvedtak 2000/638/EF av 22. september 2000 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på radiokommunikasjonsutstyr beregnet på installering på sjøgående skip som ikke omfattes av SOLAS-konvensjonen, med henblikk på deltaking i Det globale maritime...
Commission Decision 2000/489/EC of 18 July 2000 amending Decision 1999/217/EC adopting a register of flavouring substances used in or on foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2000 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG der Kommission über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2000/489/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/489/EB frá 18. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 1999/217/EB um samþykkt skráar yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum
Kommisjonsvedtak 2000/489/EF av 18. juli 2000 om endring av vedtak 1999/217/EF om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler
Commission Decision 2000/368/EC of 19 May 2000 correcting Directive 98/98/EC adapting to technical progress for the 25th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 2000 zur Änderung der Richtlinie 98/98/EG zur fünfundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/368/EB frá 19. maí 2000 um leiðréttingu á tilskipun 98/98/EB um tuttugustu og fimmtu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 2000/368/EF av 19. mai 2000 om retting av direktiv 98/98/EF om 25. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Decision 2000/166/EC of 23 February 2000 extending the possible time period for provisional authorisations of the new active substance quinoxyfen
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 2000 zur Verlängerung des für vorläufige Zulassungen des neuen Wirkstoffs Quinoxyfen vorgesehenen Zeitraums (2000/166/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/166/EB frá 23. febrúar 2000 þar sem framlengdur er mögulegur gildistími bráðabirgðaleyfis fyrir nýja virka efnið kínoxýfen
Kommisjonsvedtak 2000/166/EF av 23. februar 2000 om lenging av fristen for mellombels godkjenning av det nye aktive stoffet kinoksyfen
Commission Decision 2000/180/EC of 23 February 2000 extending the possible time period for provisional authorisations of the new active substance Pseudomonas chlororaphis
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 2000 zur Verlängerung des für vorläufige Zulassungen des neuen Wirkstoffs Pseudomonas chlororaphis vorgesehenen Zeitraums (2000/180/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/180/EB frá 23. febrúar 2000 þar sem framlengdur er mögulegur gildistími bráðabirgðaleyfis fyrir nýja virka efnið Pseudomonas chlororaphis
Kommisjonsvedtak 2000/180/EF av 23. februar 2000 om lenging av fristen for mellombels godkjenning av det nye aktive stoffet Pseudomonas chlororaphis
Commission Decision 2000/63/EC 0f 18 January 2000 amending Decision 96/627/EC implementing Article 2 of Council Directive 77/311/EC on the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors
Entscheidung der Kommission vom 18. Januar 2000 zur Änderung der Entscheidung 96/627/EG zur Umsetzung von Artikel 2 der Richtlinie 77/311/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Geräuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von land- oder...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/63/EB frá 18. janúar 2000 um breytingu á ákvörðun 96/627/EB um framkvæmd 2. gr. tilskipunar ráðsins 77/311/EBE varðandi hávaðamörk fyrir ökumenn landbúnaðardráttarvéla á hjólum
Kommisjonsvedtak 2000/63/EF av 18. januar 2000 om endring av vedtak 96/627/EF om gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/311/EØF om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Decision 2000/49/EC of 6 December 1999 repealing Decision 1999/356/EC and imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from Egypt
Entscheidung der Kommission vom 6. Dezember 1999 zur Aufhebung der Entscheidung 1999/356/EG und zum Erlaß von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft Ägypten ist (2000/49/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/49/EB frá 6. desember 1999 um niðurfellingu á ákvörðun 1999/356/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum unnum úr jarðhnetum sem eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2000/49/EF av 6. desember 1999 om oppheving av vedtak 1999/356/EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende frå Egypt
Commission Decision 1999/217/EC of 23 February 1999 adopting a register of flavouring substances used in or on foodstuffs drawn up in application of Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 1999 über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe, das gemäß Verordnung (EG) Nr. 2232/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 1996 erstellt wurde (1999/217/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB frá 23. febrúar 1999 um samþykkt skráar yfir bragðefni, sem eru notuð í eða á matvælum, til beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96 frá 28. október 1996
Kommisjonsvedtak av 23. februar 1999 om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996
Commission Decision 1999/177/EC establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 8. Februar 1999 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten (1999/177/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/177/EB frá 8. febrúar 1999 um skilyrði fyrir því að plastkassar og -vörubretti séu undanþegin ákvæðum um styrk þungmálma sem kveðið er á um í tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 1999/177/EF av 8. februar 1999 om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av tungmetall fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall
Commission Decision 97/830/EC of 11 December 1997 repealing Commission Decision 97/613/EC and imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 1997 zur Aufhebung der Entscheidung 97/613/EWG und zur Einführung von Sonderbedingungen für die Einfuhr von Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus dem Iran (97/830/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/830/EB frá 11. desember 1997 um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/613/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr pistasíuhnetum, sem eru upprunnar í Íran eða sendar...
Kommisjonsvedtak 97/830/EF av 11. desember 1997 om oppheving av vedtak 97/613/EF og om særskilde vilkår for import av pistasienøtter og visse produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i eller er sende frå Iran
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Allgemeine Anschaltebedingungen für den europaweiten, öffentlichen zellularen, terrestrischen Digital-Mobilfunk (2. Ausgabe) (97/526/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/526/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna stafræns almenns Evrópufarsíma (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/526/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon (2. utgåve)
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an Telefonie-Anwendungen des europaweiten, öffentlichen zellularen, terrestrischen Digital- Mobilfunks (2. Ausgabe) (97/527/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/527/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um kröfur vegna talsímaþjónustu með stafrænum almennum Evrópufarsíma (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 97/527/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon (2. utgåve)
Commission Decision 97/528/EEC of 9 July 1997 on a common technical regulation for the general attachment requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunicaitons networks operating in the DCS 1800 band
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Allgemeine Anschaltebedingungen für Mobilstationen, die für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II im DCS-1800-Band bestimmt sind (97/528/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/528/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um almennar tengikröfur vegna farstöðva sem ætlaðar eru til notkunar með almennum Evrópufarsímanetum, II. áfanga, og starfa á DCS 1800-sviðinu
Kommisjonsvedtak 97/528/EF om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar DCS 1800-bandet
Commission Decision of 9 July 1997 on a common technical regulation for the telephony application requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the DCS 1800 band
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an Telefonie-Anwendungen von Mobilstationen für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II, die im DCS-1800- Band betrieben werden (97/529/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/529/EB frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift um kröfur vegna talsímaþjónustu með farstöðvum sem ætlaðar eru til notkunar með almennum Evrópufarsímanetum, II. áfanga, og starfa á DCS 1800-sviðinu
Kommisjonsvedtak 97/529/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk i telefoni av mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar DCS 1800-bandet
Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards waste water engineering products
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für die Abwasserentsorgung und -behandlung (97/464/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/464/EB frá 27. júní 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar fráveitubúnað
Kommisjonsvedtak 97/464/EF av 27. juni 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sanitærtekniske varer
Commission Decision of 20 May 1997 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) basic access
Entscheidung der Kommission vom 20. Mai 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Basisanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (97/346/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/347/EB frá 20. maí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að frumtengingu við samevrópska ISDN-samnetið
Kommisjonsvedtak 97/346/EF av 20. mai 1997 om ei felles teknisk forskrift om grunntilknyting til det felleseuropeiske, digitale fleirtenestenettet (ISDN)
Commission Decision of 20 May 1997 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) primary rate access
Entscheidung der Kommission vom 20. Mai 1997 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Multiplexanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (97/347/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/740/EB frá 14. október 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingavara samkvæmt 2. mgr. 20. gr.
Kommisjonsvedtak 97/347/EF av 20. mai 1997 om ei felles teknisk forskrift om utvida tilknyting til det felleseuropeiske, digitale fleirtenestenettet (ISDN)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.