With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2010/2/EU of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
Beschluss der Kommission vom 24. Dezember 2009 zur Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. desember 2009 þar sem tekin er saman skrá, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, um atvinnugreinar og undirgreinar sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka (2010/2/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 24. desember 2009 om opprettelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av en liste over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje (2010/2/EU)
Commission Directive 2009/163/EU of 22 December 2009 amending Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council on sweeteners for use in foodstuffs with regard to neotame
Richtlinie 2009/163/EU der Kommission vom 22. Dezember 2009 zur Änderung der Richtlinie 94/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, im Hinblick auf Neotam
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/163/ESB frá 22. desember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum að því er varðar neótam
Kommisjonsdirektiv 2009/163/EF av 22. desember 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler med hensyn til neotam
Commission Directive 2009/164/EU of 22 December 2009 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products
Richtlinie 2009/164/EU der Kommission vom 22. Dezember 2009 zur Änderung von Anhang II und III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/164/ESB frá 22. desember 2009 um breytingu á II. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga þá að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2009/164/EF av 22. desember 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til den tekniske utvikling
Commission Directive 2009/159/EU of 16 December 2009 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annex III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products.
Richtlinie 2009/159/EU der Kommission vom 16. Dezember 2009 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/159/ESB frá 16. desember 2009 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga hann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2009/159/EF av 16. desember 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til den tekniske utvikling
Commission Regulation (EC) No 1177/2009 of 30 November 2009 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EG) Nr. 1177/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1177/2009 frá 30. nóvember 2009 um breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB, 2004/18/EB og 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2009 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved tildeling av kontrakter
Commission Regulation (EC) No 1163/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 417/2002 of the European Parliament and of the Council on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Verordnung (EG) Nr. 1163/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 417/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1163/2009 frá 30. nóvember 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002 um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutninga- skip með einföldum byrðingi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1163/2009 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog
Commission Regulation (EC) No 1194/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances as well as for certification of design and production organisations
Verordnung (EG) Nr. 1194/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1194/2009 frá 30. nóvember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1194/2009 av 30. november 2009 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av...
Commission Regulation (EC) No 1162/2009 of 30 November 2009 laying down transitional measures for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 1162/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Festlegung von Übergangsregelungen für die Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004, (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1162/2009 frá 30. nóvember 2009 um bráðabirgðaráðstafanir til framkvæmdar á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 av 30. november 2009 om fastsettelse av overgangsbestemmelser om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004
Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species (codified version)
Richtlinie 2009/157/EG des Rates vom 30. November 2009 über reinrassige Zuchtrinder
Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om renrasede avlsdyr av storfe
Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels
Richtlinie 2009/142/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über Gasverbrauchseinrichtungen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/142/EB frá 30. nóvember 2009 varðandi tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF av 30. november 2009 om gassapparater
Commission Decision 2009/894/EC of 30 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for wooden furniture
Entscheidung der Kommission vom 30. November 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens für Holzmöbel (2009/894/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. nóvember 2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir viðarhúsgögn (2009/894/EB)
Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tremøblar (2009/894/EF)
Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 2009/144/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über bestimmte Bauteile und Merkmale von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern
Tilskipun evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB frá 30. nóvember 2009 um tiltekna íhluti og eiginleika dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Decision of 30 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for textile floor coverings (2009/967/EC)
Entscheidung der Kommission vom 30. November 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für textile Bodenbeläge (2009/967/EG)
Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile gulvbelegg (2009/967/EF)
Commission Regulation (EC) No 1156/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EG) Nr. 1156/2009 der Kommission vom 27. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1156/2009 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Decision 2009/870/EC of 27 November 2009 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 27. November 2009 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2009/870/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. nóvember 2009 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2009/870/EB)
Kommisjonsvedtak av 27. november 2009 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2009/870/EF)
Commission Directive 2009/150/EC of 27 November 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include flocoumafen as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/150/EG der Kommission vom 27. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Flocoumafen in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/150/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu flókúmafeni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/150/EF av 27. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av flocoumafen som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/151/EC of 27 November 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include tolylfluanid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/151/EG der Kommission vom 27. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Tolylfluanid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/151/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tólýlflúaníði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/151/EF av 27. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av tolylfluanid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Decision of 26 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for wooden floor coverings (2010/18/EC)
Entscheidung der Kommission vom 26. November 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenbeläge aus Holz
Kommisjonsvedtak av 26. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til gulvbelegg av tre (2010/18/EF)
Directive 2009/139/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2009/139/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/139/EB frá 25. nóvember 2009 varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/139/EF av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul
Directive 2009/107/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market as regards the extension of certain time periods
Richtlinie 2009/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten in Bezug auf die Verlängerung bestimmter Fristen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/107/EB frá 16. september 2009 um breytingu á tilskipun 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna að því er varðar framlengingu tiltekinna tímabila
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/107/EF av 16. september 2009 om endring av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter med hensyn til forlengelse av visse tidsfrister
Commission Directive 2009/137/EC of 10 November 2009 amending Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council on measuring instruments in respect of exploitation of the maximum permissible errors, as regards the instrument-specific annexes MI-001 to MI-005
Richtlinie 2009/137/EG der Kommission vom 10. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Messgeräte hinsichtlich der Ausnutzung der in den gerätespezifischen Anhängen MI-001 bis MI-005 festgelegten höchstzulässigen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/137/EB frá 10. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki með hliðsjón af nýtingu mestu leyfðu skekkna að því er varðar viðaukana MI-001 til MI-005 fyrir sérstök tæki
Kommisjonsdirektiv 2009/137/EF av 10. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter med hensyn til utnyttelse av største tillatte målefeil når det gjelder de instrumentspesifikke vedleggene MI-001 til MI-005
Commission Regulation (EC) No 1150/2009 of 10 November 2009 amending Regulation (EC) No 1564/2005 as regards the standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement in accordance with Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC
Verordnung (EG) Nr. 1150/2009 der Kommission vom 10. November 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß den...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1150/2009 frá 10. nóvember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1564/2005 að því er varðar stöðluð eyðublöð fyrir birtingu auglýsinga við opinber innkaup í samræmi við tilskipanir ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1150/2009 av 10. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1564/2005 med hensyn til standardskjemaene for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter i henhold til rådsdirektiv 89...
Commission Directive 2009/135/EC of 3 November 2009 allowing temporary derogations to certain eligibility criteria for whole blood and blood components donors laid down in Annex III to Directive 2004/33/EC in the context of a risk of shortage caused by the Influenza A(H1N1) pandemic
Richtlinie 2009/135/EG der Kommission vom 3. November 2009 mit vorübergehenden Ausnahmeregelungen für bestimmte Eignungskriterien für die Spender von Vollblut und Blutbestandteilen in Anhang III der Richtlinie 2004/33/EG im Zusammenhang mit der Gefahr eines durch die Influenza-A...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/135/EB frá 3. nóvember 2009 um að heimila tímabundnar undanþágur frá tilteknum hæfisviðmiðunum fyrir heilblóðs- og blóðhlutagjafa sem mælt er fyrir um í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB í tengslum við hættu á skorti vegna...
Kommisjonsdirektiv 2009/135/EF av 3. november 2009 om tillatelse til midlertidige unntak fra visse egnethetskriterier for givere av fullblod og blodkomponenter fastsatt i vedlegg III til direktiv 2004/33/EF, på bakgrunn av risikoen for en mangelsituasjon som følge av influensa A...
Commission Directive 2009/134/EC of 28 October 2009 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress
Richtlinie 2009/134/EG der Kommission vom 28. Oktober 2009 zur Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/134/EB frá 28. október 2009 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga III. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2009/134/EF av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Decision 2009/786/EC of 26 October 2009 releasing the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive 66/402/EEC in respect of Avena strigosa Schreb.
Entscheidung der Kommission vom 26. Oktober 2009 zur Freistellung des Vereinigten Königreichs von bestimmten Verpflichtungen zur Anwendung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates hinsichtlich Avena strigosa Schreb. (2009/786/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. október 2009 sem leysir Breska konungsríkið undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar Avena strigosa Schreb. (2009/786/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. oktober 2009 om fritak for Det forente kongerike for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til Avena strigosa Schreb (2009/786/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals