With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2032/2000 of 27 September 2000 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission vom 27. September 2000 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2032/2000 frá 27. september 2000 um landa- og svæðaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2000 av 27. september 2000 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Regulation (EC) No 1917/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
Verordnung (EG) Nr. 1917/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates im Hinblick auf die Außenhandelsstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1917/2000 2003/EES/6/34 frá 7. september 2000 um tiltekin ákvæði til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95 að því er varðar hagskýrslur um utanríkisviðskipti
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000 av 7. september 2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater
Commission Decision 2000/363/EC of 28 April 2000 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Entscheidung der Kommission vom 28. April 2000 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (2000/363/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/363/EB frá 28. apríl 2000 um reglur til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Commission Regulation (EC) No 452/2000 of 28 February 2000 implementing Council Regulatiin (EC) No 530/1999 concerning structural statistics on earnings and labour costs regards quality evaluation on labour costs statistics.
Verordnung (EG) Nr. 452/2000 der Kommission vom 28. Februar 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten hinsichtlich der Qualitätsbewertung der Arbeitskostenstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 452/2000 frá 28. febrúar 2000 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar, með tilliti til gæðamats á hagskýrslum um launakostnað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 452/2000 av 28. februar 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over arbeidskraftkostnader
Council Regulation (EC) No 2691/99 of 17 December 1999 on rules for implementing Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road.
Verordnung (EG) Nr. 2691/1999 der Kommission vom 17. Dezember 1999 über die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2691/1999 frá 17. desember 1999 um reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/98 um hagskýrslur um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2691/1999 av 17. desember 1999 om regler for gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei
Commission Regulation (EC) No 2543/1999 of 1 December 1999 on the nomenclature of countries and territoried for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States.
Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission vom 1. Dezember 1999 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2543/1999 frá 1. desember 1999 um landa- og svæðaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Rådsforordning (EF) nr. 2166/1999 av 8. oktober 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosialomsorg innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen
Commission Decision of 24 November 1999 relating to the definitions of the characteristics, the list of agricultural products, the exceptions to the definitions and the regions and districts regarding the surveys on the structure of agricultural holdings (2000/115/EC)
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1999 über die Definitionen der Erhebungsmerkmale, die Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Ausnahmen von den Definitionen sowie die Regionen und Bezirke im Hinblick auf die Erhebungen über die Struktur der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB frá 24. nóvember 1999 að því er varðar skilgreiningar könnunaratriða, skrána yfir landbúnaðarafurðir, undantekningar frá skilgreiningunum og svæði og héruð er varða kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum [tilkynnt með númeri C(1999)...
Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket [meldt under nummeret K(1999) 3875])
Commission Regulation (EC) No 1227/1999 of 28 May 1999 concerning the technical format for the transmission of insurance service statistics.
Verordnung (EG) Nr. 1227/1999 der Kommission vom 28. Mai 1999 betreffend das technische Format für die Übermittlung der Statistik der Versicherungsdienstleistungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1227/1999 frá 28. maí 1999 um tæknilegt snið til nota við afhendingu á hagskýrslum um tryggingastarfsemi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1227/1999 av 28. mai 1999 om det tekniske formatet for oversending av statistikk over forsikringstjenester
Commission Regulation (EC) No 2700/98 of 17 December 1998 concerning the definitions of characteristics for structural business statistics
Verordnung (EG) Nr. 2700/98 der Kommission vom 17. Dezember 1998 betreffend die Definitionen von Merkmalen der strukturellen Unternehmensstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98 frá 17. desember 1998 um skilgreiningar á breytum fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 av 17. desember 1998 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer
Commission Regulation (EC) No 2701/98 of 17 December 1998 concerning the series of data to be produced for structural business statistics
Verordnung (EG) Nr. 2701/98 der Kommission vom 17. Dezember 1998 betreffend die zu erstellenden Datenserien für die strukturelle Unternehmensstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2701/98 frá 17. desember 1998 um raðir gagna sem taka skal saman fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 av 17. desember 1998 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer
Commission Regulation (EC) No 2702/98 of 17 December 1998 concerning the technical format for the transmission of structural business statistics
Verordnung (EG) Nr. 2702/98 der Kommission vom 17. Dezember 1998 betreffend das technische Format für die Übermittlung struktureller Unternehmensstatistiken
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98 frá 17. desember 1998 um tæknilegt snið til nota við afhendingu á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 av 17. desember 1998 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer
Commission Regulation (EC) No 2645/98 of 9 December 1998 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2645/98 frá 9. desember 1998 um flokkun landa og yfirráðasvæða í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2645/98 av 9. desember 1998 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene
Commission Decision 1999/35/EC of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (1999/35/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB frá 9. desember 1998 um málsmeðferð við framkvæmd á tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/35/EF av 9. desember 1998 om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Commission Regulation (EC) No 1232/98 of 17 June 1998 amending Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community
Verordnung (EG) Nr. 1232/98 der Kommission vom 17. Juni 1998 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates betreffend die statistische Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1232/98 frá 17. júní 1998 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 um vöruflokkun Efnahagsbandalags Evrópu eftir atvinnugreinum (CPA)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98 av 17. juni 1998 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap
Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of carriage of goods by road.
Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates vom 25. Mai 1998 über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/98 frá 25. maí 1998 um hagskýrslur um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2163/2001 av 7. november 2001 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei 2003/EØS/6/32 Rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 om statistiske oppgaver over godstransport på vei
Commission Decision 98/377/EC of 18 May 1998 adapting Annex I to Council Regulation 571/88/EC in view of the organisation of the Community surveys on the structure of agricultural holdings
Entscheidung der Kommission vom 18. Mai 1998 zur Anpassung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (98/377/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/377/EB frá 18. maí 1998 um aðlögun I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða
Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket
Commission Decision 98/385/EC of 13 May 1998 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Entscheidung der Kommission vom 13. Mai 1998 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (98/385/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/385 frá 13. maí 1998 um reglur um framkvæmd tilskipunar ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Kommisjonsvedtak 98/385/EF av 13. mai 1998 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Council Regulation (EC, Euratom) No 410/98 of 16 February 1998 amending Regulation (EC, Euratom) No 58/97 concerning structural business statistics
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 410/98 des Rates vom 16. Februar 1998 zur Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97 über die strukturelle Unternehmensstatistik
Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 410/98 frá 16. febrúar 1998 um breytingu á reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98 av 16. februar 1998 om endring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer
Council Regulation (EC) No 374/98 of 12 February 1998 amending Articles 6 and 9 of Regulation (EC) No 1172/95 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member countries
Verordnung (EG) Nr. 374/98 des Rates vom 12. Februar 1998 zur Änderung der Artikel 6 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 über die Statistiken des Warenverkehrs der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 374/98 frá 12. febrúar 1998 um breytingu á 6. og 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1172/95 um hagskýrslur um vöruviðskipti bandalagsins og aðildarríkjanna við lönd utan bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 374/98 av 12. februar 1998 om endring av artikkel 6 og 9 i forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel med tredjestater
Commission Regulation (EC) No 2454/97 of 10 December 1997 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings
Verordnung (EG) Nr. 2454/97 der Kommission vom 10. Dezember 1997 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EG) Nr. 2494/95 in bezug auf Mindeststandards für die Qualität der HVPI-Gewichtung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2454/97 frá 10. desember 1997 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla fyrir vægi liða í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97 av 10. desember 1997 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for kvaliteten av veging i HKPI
Commission Regulation (EC) No 2317/97 of 21 November 1997 on the country nomenclature for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission vom 21. November 1997 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2317/97 frá 21. nóvember 1997 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2317/97 av 21. november 1997 om standarden for landkodar for statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Regulation (EC) No 895/97 of 20 May 1997 on the country nomenclature for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 895/97 der Kommission vom 20. Mai 1997 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 895/97 frá 20. maí 1997 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 895/97 av 20. mai 1997 om standarden for landkodar for statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Council Regulation (EC) No 476/97 of 13 March 1997 amending, with respect to statistical territory, Regulation (EC) No 1172/95 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member countries
Verordnung (EG) Nr. 476/97 des Rates vom 13. März 1997 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates über die Statistiken des Warenverkehrs der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern im Hinblick auf das statistische Erhebungsgebiet
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 476/97 frá 13. mars 1997 um breytingu, með tilliti til hagskýrslusvæðis, á reglugerð (EB) nr. 1172/95 um hagskýrslur um vöruviðskipti bandalagsins og aðildarríkjanna við lönd utan bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 476/97 av 13. mars 1997 om endring av forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel med tredjestater med omsyn til statistikkområdet
COM(1998) 162
Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 1997 über die Gemeinschaftsstatistiken
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker
Commission Decision 97/157/EC of 12 February 1997 defining the treatment of the income of undertakings for collective investment (UCITs) for the purpose of the implementation of Council Directive 89/130/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 1997 zur Festlegung der Behandlung der Einnahmen von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/157/EB, KBE frá 12. febrúar 1997 um hvernig fara skuli með tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vegna framkvæmdar á tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði
Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom av 12. februar 1997 om handsaminga av inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - 9 March 2021