With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Mai 2002 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe eines Umweltzeichens für Textilerzeugnisse und zur Änderung der Entscheidung 1999/178/EG (2002/371/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/371/EB frá 15. maí 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur og um breytingu á ákvörðun 1999/178/EB
Kommisjonsvedtak 2002/371/EF av 15. mai 2002 om fastetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, og om endring av vedtak 1999/178/EF
Commission Decision 2002/341/EC of 3 May 2002 amending Decision 2001/296/EC as regards the list of approved laboratories for checking the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2002 zur Änderung der Entscheidung 2001/296/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Laboratorien zur Überprüfung der Wirksamkeit der Tollwutimpfung bei bestimmten als Haustiere gehaltenen Fleischfressern (2002/341/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/341/EF av 3. mai 2002 om endring av vedtak 2001/296/EF med omsyn til lista over godkjende laboratorium som skal kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr
Commission Decision 2002/349/EC of 26 April 2002 laying down the list of products to be examined at border inspection posts under Council Directive 97/78/EC
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2002 zur Festlegung der Liste der Erzeugnisse, die gemäß der Richtlinie 97/78/EG des Rates an den Grenzkontrollstellen geprüft werden müssen (2002/349/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/349/EB frá 26. apríl 2002 um skrá yfir afurðir sem falla undir eftirlit á skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt tilskipun ráðsins 97/78/EB
Kommisjonsvedtak 2002/349/EF av 26. april 2002 om fastsettelse av listen over produkter som skal undersøkes ved grensekontrollstasjoner i henhold til rådsdirektiv 97/78/EF
Commission Decision 2002/308/EEC of 22 April 2002 establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 22. April 2002 zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete und Fischzuchtbetriebe (2002/308/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB frá 22. apríl 2002 um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps
Kommisjonsvedtak 2002/308/EF av 22. april 2002 om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane
Commission Decision 2002/304/EC of 19 April 2002 approving programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 19. April 2002 zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale hämorrhagische Septikämie (VHS) und infektiöse...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/304/EB frá 19. apríl 2002 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps
Kommisjonsvedtak 2002/304/EF av 19. april 2002 om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Decision 2002/300/EC of 18 April 2002 establishing the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens
Entscheidung der Kommission vom 18. April 2002 mit dem Verzeichnis der hinsichtlich der Bonamia ostreae und/oder Marteilia refringens zugelassenen Gebiete (2002/300/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB frá 18. apríl 2002 um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens)
Kommisjonsvedtak 2002/300/EF av 18. april 2002 om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens
Commission Decision 2002/280/EC of 15 April 2002 amending Decision 98/320/EC on the organisation of a temporary experiment on seed sampling and seed testing pursuant to Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 2002 zur Änderung der Entscheidung 98/320/EG über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prüfung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und 69/208/EWG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/280/EB frá 15. apríl 2002 um breytingu á ákvörðun 98/320/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar að því er varðar sýnatöku og prófanir á fræi samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE og 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/280/EF av 15. april 2002 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF
Commission Decision 2002/270/EC of 9 April 2002 amending Decisions 93/24/EEC, 93/244/EEC and 2001/618/EC as regards the list of Member States and regions free of Aujeszky's disease and regions where approved Aujeszky's disease eradication programmes are in place
Entscheidung der Kommission vom 9. April 2002 zur Änderung der Entscheidungen 93/24/EWG, 93/244/EWG und 2001/618/EG hinsichtlich der Liste der Mitgliedstaaten und Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind, sowie der Regionen, in denen genehmigte Programme zur Tilgung...
Kommisjonsvedtak 2002/270/EF av 9. april 2002 om endring av vedtak 93/24/EØF, 93/244/EØF og 2001/618/EF med omsyn til lista over medlemsstatar og regionar som er frie for pseudorabies, og regionar der det er sett i verk godkjende program for utrydding av pseudorabies
Commission Decision 2002/248 of 27 March 2002 amending Council Decision 2000/766/EC and Commission Decision 2001/9/EC with regard to transmissible spongiform encephalopathies and the feeding of animal proteins
Entscheidung der Kommission vom 27. März 2002 zur Änderung der Entscheidung 2000/766/EG des Rates und der Entscheidung 2001/9/EG der Kommission über transmissible spongiforme Enzephalopathien und die Verfütterung von tierischem Protein (2002/248/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/248/EB frá 27. mars 2002 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2000/766/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/9/EB að því er varðar smitandi heilahrörnun og notkun dýraprótína í fóðri
Kommisjonsvedtak 2002/248/EF av 27. mars 2002 om endring av rådsvedtak 2000/766/EF og kommisjonsvedtak 2001/9/EF med hensyn til overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner
Commission Decision 2002/255/EC of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to televisions
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2002 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Fernsehgeräte (2002/255/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/255/EB frá 25. mars 2002 um vistfræðilegar EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.2.2004 viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir sjónvarpstæki
Kommisjonsvedtak 2002/255/EF av 25. mars 2002 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av felleskapsmiljømerket til fjernsynsapparat
Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard floor-coverings
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2002 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für harte Bodenbeläge (2002/272/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/272/EB frá 25. mars 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hörð gólfefni
Kommisjonsvedtak 2002/272/EF av 25. mars 2002 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker
Commission Decision 2002/237/EC of 21 March 2002 amending Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 21. März 2002 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (2002/237/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/237/EB frá 21. mars 2002 um breytingu á ákvörðun 94/360/EB um lægri tíðni eftirlits með ástandi tiltekinna afurðasendinga sem eru fluttar inn frá þriðju löndum samkvæmt tilskipun ráðsins 90/675/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/237/EF av 21. mars 2002 om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision 2002/233/EC of 20 March 2002 amending and correcting Decision 2002/79/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China and Decision 2002/80/EC imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
Entscheidung der Kommission vom 20. März 2002 zur Änderung und Berichtigung der Entscheidung 2002/79/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist, sowie der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/233/EB frá 20. mars 2002 um breytingu og leiðréttingu á ákvörðun 2002/79/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan og ákvörðun 2002/80/EB...
Kommisjonsvedtak 2002/233/EF av 20. mars 2002 om endring og retting av vedtak 2002/79/EF om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina og vedtak 2002/80/EF om innføring av særlige vilkår...
Commission decision 2002/231/EC of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Schuhe und zur Änderung der Entscheidung 1999/179/EG (2002/231/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/231/EB frá 18. mars 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir skófatnað og breytingu á ákvörðun 1999/179/EB.
Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om fastetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av vedtak 1999/179/EF
Commission Decision 2002/225/EC of 15 March 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Directive 91/492/EEC as regards the maximum levels and the methods of analysis of certain marine biotoxins in bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Entscheidung der Kommission vom 15. März 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 91/492/EWG des Rates hinsichtlich der Grenzwerte und der Analysemethoden für bestimmte marine Biotoxine in lebenden Muscheln, Stachelhäutern, Manteltieren und Meeresschnecken (2002/225/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/225/EB frá 15. mars 2002 um nákvæmar reglur varðandi framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/492/EBE að því er varðar hámarksmagn og greiningaraðferðir á tilteknu sjávarlífeitri í samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum
Kommisjonsvedtak 2002/225/EF av 15. mars 2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 91/492/EØF med hensyn til høyeste innhold av og analysemetoder for visse marine biotoksiner i toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler
Commission Decision 2002/189/EC of 5 March 2002 amending Decision 2001/783/EC as regards the protection and surveillance zones in relation to bluetongue in Italy
Entscheidung der Kommission vom 5. März 2002 zur Änderung der Entscheidung 2001/783/EG hinsichtlich der Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit in Italien (2002/189/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/189/EF av 5. mars 2002 om endring av verne- og overvakingssoner i Fellesskapet i samband med Blue Tongue i Italia
Commission Decision 2002/181/EC of 28 February 2002 approving the plan presented by Luxembourg for the eradication of classical swine fever in feral pigs in certain areas of Luxembourg (notified under document number C(2002) 627)
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2002 zur Genehmigung des von Luxemburg vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Teilen des Landes (2002/181/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/181/EF av 28. februar 2002 om godkjenning av den planen som Luxembourg har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område i Luxembourg
Commission Decision 2002/182/EC of 28 February 2002 approving the amended plan presented by Austria for the eradication of classical swine fever in feral pigs in Lower Austria
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2002 zur Genehmigung des von Österreich vorgelegten geänderten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im Bundesland Niederösterreich (2002/182/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/182/EF av 28. februar 2002 om godkjenning av den endra planen som Austerrike har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich
Commission decision 2002/172/EC of 25 February 2002 prolonging the period of validity of Decision 1999/476/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/476/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (2002/172/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/172/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/476/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 2002/172/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/476/EF om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler, skal gjelde for
Commission decision 2002/173/EC of 25 February 2002 prolonging the validity of Decision 1999/427/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers.
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/427/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (2002/173/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/173/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/427/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2002/173/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/427/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, skal gjelde for
Commission Decision 2002/161/EC of 22 February 2002 approving the plans submitted by Germany for the eradication of classical swine fever in feral pigs in Saarland and the emergency vaccination against classical swine fever in feral pigs in Rhineland-Pfalz and Saarland
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2002 zur Genehmigung der von Deutschland vorgelegten Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest in saarländischen Schwarzwildbeständen und zur Notimpfung von Wildschweinen in Rheinland-Pfalz und im Saarland (2002/161/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/161/EF av 22. februar 2002 om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Saarland og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Rheinland-Pfalz og Saarland
Commission Decision 2002/160/EC of 21 February 2002 amending Annex D to Council Directive 90/426/EEC with regard to diagnostic tests for African horse sickness
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2002 zur Änderung des Anhangs D der Richtlinie 90/426/EWG des Rates hinsichtlich der Diagnosemethoden zum Nachweis der Afrikanischen Pferdepest (2002/160/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/160/EF av 21. februar 2002 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 90/426/EØF med hensyn til diagnostiske prøver for afrikansk hestepest
Commission Decision 2002/79/EC of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Entscheidung der Kommission vom 4. Februar 2002 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist (2002/79/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/79/EB frá 4. febrúar 2002 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr jarðhnetum, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2002/79/EF av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina
Commission Decision 2002/75/EC of 1 February 2002 laying down special conditions on the import from third countries of star anise
Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2002 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Sternanis aus Drittländern (2002/75/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/75/EB frá 1. febrúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á stjörnuanís frá þriðju löndum
Kommisjonsvedtak 2002/75/EF av 1. februar 2002 om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater
Commission Decision 2002/106/EC of 1 February 2002 approving a Diagnostic Manual establishing diagnostic procedures, sampling methods and criteria for evaluation of the laboratory tests for the confirmation of classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2002 zur Genehmigung eines Diagnosehandbuchs mit Diagnosemethoden, Probenahmeverfahren und Kriterien für die Auswertung von Laboruntersuchungen zur Bestätigung der Klassischen Schweinepest (2002/106/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnosehåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieprøvene for bekreftelse av klassisk svinepest

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.