With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1945 of 19 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to notifications by and to applicant and authorised investment firms according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945 der Kommission vom 19. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für Mitteilungen von und an Wertpapierfirmen, die eine Zulassung beantragen oder besitzen, gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1945 frá 19. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tilkynningar frá verðbréfafyrirtækjum, sem hafa sótt um eða hlotið starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, eða til slíkra...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1945 av 19. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1005 of 15 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format and timing of the communications and the publication of the suspension and removal of financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments - suppl. MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1005 der Kommission vom 15. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Format und Zeitpunkt der Mitteilungen und der Veröffentlichung der Aussetzung des Handels und des Ausschlusses von Finanzinstrumenten gemäß der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1005 frá 15. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu tilkynninga og birtingar á tímabundinni stöðvun viðskipta með fjármálagerninga og töku þeirra úr viðskiptum samkvæmt tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1005 av 15. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for meddelelser om og offentliggjøring av suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel i henhold til...
COM(2013) 615
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds - MMFs
Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14. júní 2017 um peningamarkaðssjóði
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om pengemarkedsfond
COM(2015) 583
Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC - Prospectus
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1944 of 13 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the consultation process between relevant competent authorities in relation to the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm in accordance with Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - MiFID/MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1944 der Kommission vom 13. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden nach Anzeige eines geplanten Erwerbs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í tengslum við tilkynningu um fyrirhuguð kaup á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1944 av 13. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv av en...
C(2017)3890
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1799 of 12 June 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the exemption of certain third countries central banks in their performance of monetary, foreign exchange and financial stability policies from pre- and post-trade transparency requirements - suppl. MiFIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1799 der Kommission vom 12. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die für bestimmte Zentralbanken von Drittländern geltende Ausnahme von Vorhandels- und...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1799 frá 12. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar undanþágu frá gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir seðlabanka tiltekinna þriðju landa við framkvæmd...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til unntak fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters sentralbanker når de utøver sin penge- og...
C(2017)3673
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1542 of 8 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for certain categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings (infrastructure corporates) - suppl. Solvency II
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1542 der Kommission vom 8. Juni 2017 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 in Bezug auf die Berechnung der gesetzlichen Kapitalanforderungen für verschiedene von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gehaltene...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1542 frá 8. júní 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikning á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir tiltekna flokka eigna í eigu vátrygginga- og endurtryggingafélaga (innviðafyrirtæki)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastrukturforetak)
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/980 of 7 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation in supervisory activities, for on-site verifications, and investigations and exchange of information between competent authorities in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - suppl. MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/980 der Kommission vom 7. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden bei der Überwachung, den Überprüfungen vor Ort und den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/980 frá 7. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarf við eftirlitsstarfsemi, sannprófanir á staðnum, rannsóknir og upplýsingaskipti milli...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/980 av 7. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger og utveksling av opplysninger mellom...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/981 of 7 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the consultation of other competent authorities prior to granting an authorisation in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - suppl. MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/981 der Kommission vom 7. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Standardformulare, Muster und Verfahren zur Konsultation anderer zuständiger Behörden vor einer Zulassung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/981 frá 7. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, snið og verklagsreglur fyrir samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en starfsleyfi er veitt í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/981 av 7. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd med andre vedkommende myndigheter før det gis tillatelse i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/954 of 6 June 2017 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - suppl. CRR and EMIR
Durchführungsverordnung (EU) 2017/954 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/954 av 6. juni 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/953 of 6 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format and the timing of position reports by investment firms and market operators of trading venues pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments - suppl. MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/953 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und den Zeitpunkt der Positionsmeldungen von Wertpapierfirmen und Marktbetreibern von Handelsplätzen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/953 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/953 av 6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser i henhold til europaparlaments- og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/988 of 6 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation arrangements in respect of a trading venue whose operations are of substantial importance in a host Member State - re MiFID II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/988 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Muster und Verfahren für die Zusammenarbeit in Bezug auf Handelsplätze, deren Geschäfte in einem Aufnahmemitgliedstaat von wesentlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í gistiaðildarríki sem er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/988 av 6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig betydning i en...
C(2016)3206
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/572 of 2 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of the offering of pre-and post-trade data and the level of disaggregation of data - suppl. MiFIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/572 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Festlegung der angebotenen Vor- und Nachhandelsdaten und des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/572 frá 2. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu gagna fyrir og eftir viðskipti sem boðið er upp á og aðgreiningarstig gagna
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel, og for detaljnivået i...
C(2017)3522
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1230 of 31 May 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the additional objective criteria for the application of a preferential liquidity outflow or inflow rate for cross-border undrawn credit or liquidity facilities within a group or an institutional protection scheme - suppl. CRR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1230 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der zusätzlichen objektiven Kriterien für die Anwendung einer...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de ytterligere objektive kriteriene for anvendelse av en gunstigere sats for inn-...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/812 der Kommission vom 15. Mai 2017 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29. Juni 2017 gemäß der Richtlinie...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/812 frá 15. maí 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars til 29. júní 2017 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 15. mai 2017 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/461 of 16 March 2017 laying down implementing technical standards with regard to common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities for proposed acquisitions of qualifying holdings in credit institutions as referred to in Article 24 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council - regarding CRD IV
Durchführungsverordnung (EU) 2017/461 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für gemeinsame Verfahren, Formulare und Muster für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden bei dem geplanten Erwerb einer...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av...
C(2017)1658
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives - regarding EMIR
Delegierte Verordnung (EU) 2017/751 der Kommission vom 16. März 2017 zur Änderung der delegierten Verordnungen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 hinsichtlich der Frist zur Erfüllung der Clearingpflichten von bestimmten, mit OTC-Derivaten handelnden Gegenparteien
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 um breytingu á framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 að því er varðar frest til hlítingar stöðustofnunarskyldu vegna tiltekinna mótaðila sem versla með OTC-afleiður
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til fristen for å oppfylle clearingpliktene for visse motparter som handler med OTC-derivater
C(2016)3999
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents
Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. März 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 frá 8. mars 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) með því að mæla...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved...
C(2017)1324
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 of 2 March 2017 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities - amend. EMIR (list of exempted entities)
Delegierte Verordnung (EU) 2017/979 der Kommission vom 2. März 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister in Bezug auf die Liste der von ihrem Anwendungsbereich...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over enheter som er unntatt
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/309 of 23 February 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2017/309 der Kommission vom 23. Februar 2017 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2016 bis 30. März 2017 gemäß der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/309 frá 23. febrúar 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2016 til 30. mars 2017 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 av 23. februar 2017 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 i samsvar med...
C(2017)597
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/867 of 7 February 2017 on classes of arrangements to be protected in a partial property transfer under Article 76 of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council - suppl. BRRD
Delegierte Verordnung (EU) 2017/867 der Kommission vom 7. Februar 2017 über die bei partiellen Vermögensübertragungen nach Artikel 76 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu schützenden Kategorien von Vereinbarungen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/867 frá 7. febrúar 2017 um flokka ráðstafana sem vernda skal við hlutaframsal eigna skv. 76. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/867 av 7. februar 2017 om kategorier av avtaler som skal beskyttes i forbindelse med delvis overføring av eiendom i henhold til artikkel 76 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU
C(2017)149
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om retting av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.