With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D059925/02
Commission Regulation (EU) 2019/649 of 24 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards trans fat, other than trans fat naturally occurring in fat of animal origin
Verordnung (EU) 2019/649 der Kommission vom 24. April 2019 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend andere Trans-Fettsäuren als solche, die auf natürliche Weise in Fett tierischen Ursprungs vorkommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/649 frá 24. apríl 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar transfitu, aðra en transfitu sem kemur fyrir frá náttúrunnar hendi í fitu úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse
D059792/02
Commission Regulation (EU) 2019/651 of 24 April 2019 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health
Verordnung (EU) 2019/651 der Kommission vom 24. April 2019 über die Nichtzulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/651 frá 24. apríl 2019 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse
D059790/02
Commission Regulation (EU) 2019/650 of 24 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)
Verordnung (EU) 2019/650 der Kommission vom 24. April 2019 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/650 frá 24. apríl 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)
Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)
Commission Regulation (EU) 2019/552 of 4 April 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin and triflumezopyrim in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/552 der Kommission vom 4. April 2019 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Azoxystrobin, Bicyclopyron, Chlormequat, Cyprodinil,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/552 frá 4. apríl 2019 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, bísýklópýrón, klórmekvat, sýpródiníl, dífenókónasól,...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf,...
D058835/02
Commission Regulation (EU) 2019/343 of 28 February 2019 providing derogations from Article 1(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on food for the use of certain generic descriptors
Verordnung (EU) 2019/343 der Kommission vom 28. Februar 2019 mit Ausnahmen von Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel zwecks Verwendung bestimmter allgemeiner...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/343 frá 28. febrúar 2019 um undanþágur frá 3. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli vegna notkunar á tilteknum almennum lýsingum
Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler med henblikk på bruk av visse generiske beskrivelser
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/533 of 28 March 2019 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2020, 2021 and 2022 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2019/533 der Kommission vom 28. März 2019 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2020, 2021 und 2022 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/533 frá 28. mars 2019 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2020, 2021 og 2022 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/533 av 28. mars 2019 om eit samordna fleirårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 og 2022 for å sikre at dei øvre grenseverdiane for restar av pesticid i og på næringsmiddel av vegetabilsk og animalsk opphav vert overhaldne,...
D060405/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/506 of 26 March 2019 authorising the placing on the market of D-ribose as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation
Durchführungsverordnung (EU) 2019/506 der Kommission vom 26. März 2019 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von D-Ribose als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/506 frá 26. Mars 2019 um leyfi til að setja á markað D-ríbósa sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 26. mars 2019 om tillatelse til å bringe D-ribose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
D060406/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/456 of 20 March 2019 authorising the change of the specifications of the novel food coriander seed oil from Coriandrum sativum under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/456 der Kommission vom 20. März 2019 zur Genehmigung der Änderung der Spezifikationen des neuartigen Lebensmittels Koriandersamenöl aus Coriandrum sativum gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/456 frá 20. mars 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýfæðinu kóríanderolíu úr fræi Coriandrum sativum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/446 of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Durchführungsverordnung (EU) 2019/446 der Kommission vom 19. März 2019 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/446 frá 19. mars 2019 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/446 av 19. mars 2019 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra...
C(2019)1883
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/828 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 with regard to vitamin D requirements for infant formula and erucic acid requirements for infant formula and follow-on formula
Delegierte Verordnung (EU) 2019/828 der Kommission vom 14. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/127 im Hinblick auf die Vitamin-D-Anforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und die Erucasäure-Anforderungen für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/828 frá 14. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 að því er varðar kröfur varðandi D-vítamín í ungbarnablöndum og kröfur varðandi erúkasýru í ungbarnablöndum og stoðblöndum
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til vitamin D-kravene til morsmelkerstatninger og erukasyrekravene til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
D060607/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/388 of 11 March 2019 authorising the change of the specifications of the novel food 2′-fucosyllactose produced with Escherichia coli K-12 under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/388 der Kommission vom 11. März 2019 zur Genehmigung der Änderung der Spezifikationen des neuartigen Lebensmittels 2′-Fucosyllactose, hergestellt mit Escherichia coli K-12 gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/388 frá 11. mars 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýfæðinu 2'-fúkósýllaktósa, sem er framleiddur með Escherichia coli K-12, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/388 av 11. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 2''-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om...
D060407/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/387 of 11 March 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil as a novel food and the change of the designation and of the specific labelling requirement of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/387 der Kommission vom 11. März 2019 zur Genehmigung einer Erweiterung des Verwendungszwecks von Öl aus Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) als neuartiges Lebensmittel sowie der Änderung der Bezeichnung und der spezifischen...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/387 frá 11. mars 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) sem nýfæði og breytingu á heitinu olía úr Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) og sértækum kröfum um merkingu þess samkvæmt...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11. mars 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et nytt næringsmiddel, om endring av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra...
D057399/04
Commission Regulation (EU) 2019/229 of 7 February 2019 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards certain methods, the food safety criterion for Listeria monocytogenes in sprouted seeds, and the process hygiene criterion and food safety criterion for unpasteurised fruit and vegetable juices (ready-to-eat)
Verordnung (EU) 2019/229 der Kommission vom 7. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel im Hinblick auf bestimmte Verfahren, das Lebensmittelsicherheitskriterium in Bezug auf Listeria monocytogenes in Keimlingen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/229 frá 7. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er varðar tilteknar aðferðir, matvælaöryggisviðmiðunina fyrir Listeria monocytogenes í spíruðum fræjum og...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/229 av 7. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med hensyn til visse metoder, næringsmiddeltrygghetskriteriet for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygiene- og...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/239 of 6 February 2019 amending Decision 2011/891/EU and Implementing Decisions (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 and (EU) 2017/2450 as regards the representative or the authorisation holder (notified under document C(2019) 736)
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/239 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung des Beschlusses 2011/891/EU und der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 und (EU) 2017/2450 hinsichtlich des Vertreters des Zulassungsinhabers
Commission Implementing Decision (EU) 2019/240 of 6 February 2019 amending Implementing Decisions 2013/648/EU and 2013/650/EU as regards the representative of the authorisation holders
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/240 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung der Durchführungsbeschlüsse 2013/648/EU und 2013/650/EU hinsichtlich des Vertreters der Zulassungsinhaber
Commission Implementing Decision (EU) 2019/241 of 6 February 2019 amending Decision 2007/703/EC and Implementing Decisions (EU) 2017/2452 and (EU) 2018/1109 as regards the representative of the authorisation holder
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/241 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung der Entscheidung 2007/703/EG und der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2017/2452 und (EU) 2018/1109 hinsichtlich des Vertreters des Zulassungsinhabers
D058181/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/110 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Allanblackia seed oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/110 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Genehmigung einer Ausweitung der Verwendungszwecke von Allanblackia-Saatöl als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/110 frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr fræi Allanblackia sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
D059798/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/109 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/109 der Kommission vom 24. Januar 2019zur Genehmigung einer Ausweitung der Verwendungszwecke von Schizochytrium sp.-Öl als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/109 frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr Schizochytrium sp. sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
D059799/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/108 of 24 January 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient lipid extract from Antarctic Krill (Euphausia superba) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/108 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Genehmigung der Änderung der Spezifikationen der neuartigen Lebensmittelzutat Lipidextrakt aus antarktischem Krill (Euphausia superba) gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/108 frá 24. janúar 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýju innihaldsefni í matvælum, útdrætti fituefnis úr suðurhafsljósátu (Euphausia superba), samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om...
Commission Regulation (EU) 2019/88 of 18 January 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid in certain products
Verordnung (EU) 2019/88 der Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acetamiprid in bestimmten Erzeugnissen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/88 frá 18. janúar 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acetamiprid i visse produkter
Commission Regulation (EU) 2019/89 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol and penconazole in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/89 der Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Bromadiolon, Etofenprox, Paclobutrazol und Penconanzol...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/89 frá 18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir brómadíólón, etófenprox, paklóbútrasól og penkónasól í eða á tilteknum...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol i eller på visse produkter
Commission Regulation (EU) 2019/90 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine and pyridaben in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/90 der Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Bromuconazol, Carboxin, Fenbutatinoxid, Fenpyrazamin und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/90 frá 18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir brómúkónasól, karboxín, fenbútatínoxíð, fenpýrasamín og pýridaben í eða...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromukonazol, karboksin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse...
Commission Regulation (EU) 2019/91 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin and tepraloxydim in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/91 der Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Buprofezin, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Ioxynil,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/91 frá 18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir búprófesín, díflúbensúrón, etoxýsúlfúrón, joxýníl, mólínat,...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/91 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bufrofezin, diflubenzuron, etoksysulfuron, ioksynil, molinat, pikoksystrobin og...
Commission Regulation (EU) 2019/58 of 14 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for linuron in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/58 der Kommission vom 14. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Linuron in oder auf bestimmten Erzeugnissen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/58 frá 14. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir línúrón í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av linuron i eller på visse produkter
Commission Regulation (EU) 2019/50 of 11 January 2019 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, onion oil, thiacloprid and valifenalate in or on certain products
Verordnung (EU) 2019/50 der Kommission vom 11. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Chlorantraniliprol, Clomazon, Cyclaniliprol,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/50 frá 11. janúar 2019 um breytingu á II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórantranilípról, klómasón, sýklanilípról, fenasakín, fenpíkoxamíð...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorantraniliprol, klomazon, syklaniliprol, fenazakin, fenpicoksamid,...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022