With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D070073/02
Commission Regulation (EU) 2020/2160 of 18 December 2020 amending Annex XIV to Regulation (EU) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the substance group 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials, polymers and homologues)
Verordnung (EU) 2020/2160 der Kommission vom 18. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Stoffgruppe 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert (umfasst eindeutig definierte...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2160 frá 18. desember 2020 um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1907/2006 að því er varðar efnahópinn 4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól, etoxýlað (sem nær yfir vel skilgreind efni og efni af...
Kommisjonsforordning (EU) 2020/2160 av 18. desember 2020 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 med hensyn til stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (som omfatter veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent eller...
D070647/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2151 of 17 December 2020 laying down rules on harmonised marking specifications on single-use plastic products listed in Part D of the Annex to Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2151 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung harmonisierter Kennzeichnungsvorschriften für in Teil D des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2196 of 17 December 2020 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2196 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2196 frá 17. desember 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2196 av 17. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra...
C(2020)8844
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/277 of 16 December 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards pentachlorophenol and its salts and esters
Delegierte Verordnung (EU) 2021/277 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe in Bezug auf Pentachlorphenol sowie seine Salze und Ester
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/277 frá 16. desember 2020 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 um þrávirk lífræn mengunarefni að því er varðar pentaklórófenól og sölt þess og estera
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/277 av 16. desember 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer med hensyn til pentaklorfenol og dens salter og estere
D068194/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2101 of 15 December 2020 renewing the approval of the active substance kieselgur (diatomaceous earth) in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2101 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Kieselgur (Diatomeenerde) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2101 frá 15. desember 2020 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu kísilgúr, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2101 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
D068187/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2105 of 15 December 2020 renewing the approval of the active substance etoxazole as a candidate for substitution in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2105 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Etoxazol — als Substitutionskandidat — gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2105 frá 15. desember 2020 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etoxasóli sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2105 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2104 of 15 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance paraffin oil (PPP)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2104 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für den Wirkstoff Paraffinöl
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2104 frá 15. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið paraffínolíu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2104 av 15. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet parafinolje
D066997/03
Commission Regulation (EU) 2020/2081 of 14 December 2020 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards substances in tattoo inks or permanent make-up
Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend Stoffe in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2081 frá 14. desember 2020 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum í húðflúrsbleki eða varanlegum farða) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er...
Kommisjonsforordning (EU) 2020/2081 av 14. desember 2020 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til stoffer i tatoveringsblekk og...
D069436/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2087 of 14 December 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance mancozeb, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2087 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Mancozeb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2087 frá 14. desember 2020 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu mankósebi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2087 av 14. desember 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet mankozeb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
D067816/03
Commission Regulation (EU) 2020/2040 of 11 December 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of pyrrolizidine alkaloids in certain foodstuffs
Verordnung (EU) 2020/2040 der Kommission vom 11. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte an Pyrrolizidinalkaloiden in bestimmten Lebensmitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2040 frá 11. desember 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir pýrrólisídínbeiskjuefni í tilteknum matvælum
Kommisjonsforordning (EU) 2020/2040 av 11. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
D070247/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2041 of 11 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/585 as regards the number of samples to be taken and analysed by each Member State in view of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and the European Atomic Energy Community
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2041 der Kommission vom 11. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/585 hinsichtlich der Anzahl der im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und der Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2041 frá 11. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/585 að því er varðar fjölda sýna sem hvert aðildarríki skal taka og greina með tilliti til útgöngu Breska konungsríkisins úr Evrópusambandinu og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2041 av 11. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 med hensyn til antall prøver som skal tas og analyseres av hver medlemsstat, som følge av Det forente kongerikes utmelding av Den europeiske union og...
D069034/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2042 of 11 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/464 as regards its date of application and certain other dates that are relevant for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on organic production
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2042 der Kommission vom 11. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/464 hinsichtlich ihres Geltungsbeginns und bestimmter anderer für die Anwendung der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2042 frá 11. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/464 að því er varðar daginn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda og tilteknar aðrar dagsetningar sem skipta máli fyrir beitingu reglugerðar...
D069435/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2007 of 8 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-decanol, 1,4-dimethylnaphthalene, 6-benzyladenine, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminium sulfate [...] FULL TITLE IN NOTES
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2007 der Kommission vom 8. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe 1-Decanol, 1,4-Dimethylnaphthalin, 6-Benzyladenin, Acequinocyl,...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2079 of 8 December 2020 approving amendments to the product specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication (Münchener Kümmel)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2079 der Kommission vom 8. Dezember 2020 zur Genehmigung einer Änderung der Produktspezifikation für die geografische Angabe einer eingetragenen Spirituose (Münchener Kümmel)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2079 frá 8. desember 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Münchener Kümmel)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2079 av 8. desember 2020 om godkjenning av endringer i produktspesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som geografisk betegnelse (Münchener Kümmel)
D068944/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1993 of 4 December 2020 authorising the placing on the market of selenium-containing yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1993 der Kommission vom 4. Dezember 2020 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von selenhaltiger Biomasse der Hefe Yarrowia lipolytica als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1993 frá 4. desember 2020 um leyfi til að setja á markað lífmassa, sem inniheldur selen, úr gersveppnum Yarrowia lipolytica sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1993 av 4. desember 2020 om tillatelse til å bringe selenholdig biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1995 of 4 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 2018/1261 as regards administrative changes of the information related to the Union authorisation of the biocidal product family ‘Hypred’s iodine based products’
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1995 der Kommission vom 4. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1261 hinsichtlich verwaltungstechnischer Änderungen der Informationen im Zusammenhang mit der Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „Hypred’s...
C(2020)8462
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/269 of 4 December 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/427 as regards the date of application of the amendments to certain detailed production rules for organic products in Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Counci
Delegierte Verordnung (EU) 2021/269 der Kommission vom 4. Dezember 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/427 hinsichtlich des Geltungsbeginns der in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgenommenen Änderungen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/269 frá 4. desember 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/427 að því er varðar gildistökudagsetningu breytinga á tilteknum ítarlegum reglum um framleiðslu á lífrænt ræktuðum vörum í II. viðauka við reglugerð...
D067812/03
Commission Regulation (EU) 2020/1819 of 2 December 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of colours in salmon substitutes
Verordnung (EU) 2020/1819 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Farbstoffen in Lachsersatz
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1819 frá 2. desember 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun litarefna í laxalíki
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1819 av 2. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
D068921/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1823 of 2 December 2020 amending Regulation (EU) No 234/2011 implementing Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1823 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 234/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein einheitliches Zulassungsverfahren für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1823 frá 2. desember 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 234/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av 2. desember 2020 om endring av forordning (EU) nr. 234/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer...
D068945/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1821 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of an extract from Panax notoginseng and Astragalus membranaceus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1821 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Genehmigung des Inverkehrbringens eines Extrakts aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1821 frá 2. desember 2020 um leyfi til að setja á markað útdrátt úr Panax notoginseng og Astragalus membranaceus sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1821 av 2. desember 2020 om tillatelse til å bringe ekstrakt av Panax notoginseng og Astragalus membranaceus i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av...
D068946/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1820 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of dried Euglena gracilis as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1820 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Genehmigung des Inverkehrbringens getrockneter Zellen von Euglena gracilis als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1820 frá 2. desember 2020 um leyfi til að setja á markað þurrkaða einfrumuþörunga af tegundinni Euglena gracilis sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1820 av 2. desember 2020 om tillatelse til å bringe tørket Euglena gracilis i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens...
D068950/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1822 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of chromium-containing yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1822 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von chromhaltiger Biomasse der Hefe Yarrowia lipolytica als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1822 frá 2. desember 2020 um leyfi til að setja á markað lífmassa, sem inniheldur króm, úr gersveppnum Yarrowia lipolytica sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1822 av 2. desember 2020 om tillatelse til å bringe kromholdig biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1824 of 2 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2468 laying down administrative and scientific requirements concerning traditional foods from third countries in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1824 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2468 zur Festlegung administrativer und wissenschaftlicher Anforderungen an traditionelle Lebensmittel aus Drittländern gemäß der Verordnung (EU) 2015/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1824 frá 2. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 um stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1824 av 2. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og...
D069386/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1812 of 1 December 2020 laying down rules on the online data exchange and the notification of EU type-approvals under Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1812 der Kommission vom 1. Dezember 2020 zur Festlegung der Vorschriften für den Online-Datenaustausch und die Meldung von EU-Typgenehmigungen gemäß der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1812 frá 1. desember 2020 um að setja reglur um gagnaskipti á Netinu og um tilkynningu um ESB-gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858
C(2020)7980
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/115 of 27 November 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds
Delegierte Verordnung (EU) 2021/115 der Kommission vom 27. November 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Perfluoroctansäure (PFOA), ihrer Salze und PFOA-verwandter Verbindungen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/115 frá 27. nóvember 2020 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 að því er varðar perflúoróoktansýru (PFOA), sölt hennar og skyld efnasambönd
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/115 av 27. november 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-beslektede stoffer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.