With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2009/112/EC of 25 August 2009 amending Council Directive 91/439/EEC on driving licences
Richtlinie 2009/112/EG der Kommission vom 25. August 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/439/EWG des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/112/EB frá 25. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/439/EBE um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort
Commission Directive 2009/113/EC of 25 August 2009 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Richtlinie 2009/113/EG der Kommission vom 25. August 2009 zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/113/EB frá 25. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv 2009/113/EF av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort
Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast)
Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (Neufassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/40/EB frá 6. maí 2009 um prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (endurútgefin)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 2009/5/EC of 30 January 2009 amending Annex III to Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities
Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Januar 2009 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/5/EB frá 30. janúar 2009 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB um lágmarksskilyrði fyrir framkvæmd reglugerða ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 varðandi félagsmálalöggjöf er varðar...
Kommisjonsdirektiv 2009/5/EF av 30. januar 2009 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport
Commission Directive 2009/4/EC of 23 January 2009 counter measures to prevent and detect manipulation of records of tachographs, amending Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC
Richtlinie 2009/4/EG der Kommission vom 23. Januar 2009 über Gegenmaßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung der Manipulation von Fahrtenschreiberaufzeichnungen und zur Änderung der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/4/EB frá 23. janúar 2009 um gagnaðgerðir til að koma í veg fyrir og greina hvort átt hafi verið við ökuritaskrár og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB um lágmarksskilyrði fyrir framkvæmd reglugerða ráðsins (EBE)...
Kommisjonsdirektiv 2009/4/EF av 23. januar 2009 om tiltak for å forebygge og oppdage manipulering av data fra fartsskrivere, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85 om bestemmelser...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023