With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 1237/2012 of 19 December 2012 approving the active substance Zucchini Yellow Mosaic Virus — weak strain, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1237/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Zucchinigelbmosaikvirus (abgeschwächter Stamm) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1237/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu kúrbítsgulmósaíkveiru af veikum stofni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1237/2012 av 19. desember 2012 om godkjenning av det aktive stoffet zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1238/2012 of 19 December 2012 approving the active substance Trichoderma asperellum (strain T34), in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Trichoderma asperellum (Stamm T34) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1238/2012 frá 19. desember 2012 um samþykki fyrir virka efninu Trichoderma asperellum (stofn T34), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1238/2012 av 19. desember 2012 om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma asperellum (stamme T34) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1197/2012 of 13 December 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Strain: AQ 10, benalaxyl, bifenazate, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum Strain: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis Strain: MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram and ziram
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1197/2012 der Kommission vom 13. Dezember 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Genehmigungsdauer der Wirkstoffe Acetamiprid, Alpha-Cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stamm: AQ 10,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1197/2012 frá 13. desember 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, ?-sýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 av 13. desember 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10,...
Commission Directive 2012/40/EU of 26 November 2012 correcting Annex I to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market
Richtlinie 2012/40/EU der Kommission vom 26. November 2012 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/40/ESB frá 26. nóvember 2012 um leiðréttingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna
Kommisjonsdirektiv 2012/40/EU av 26. november 2012 om retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Directive 2012/41/EU of 26 November 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance nonanoic acid to product type 2
Richtlinie 2012/41/EU der Kommission vom 26. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Ausweitung der Aufnahme des Wirkstoffs Nonansäure in Anhang I auf die Produktart 2
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/41/ESB frá 26. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna um virka efnið nónansýru í I. viðauka við tilskipunina svo að færslan nái yfir sæfivöruflokk 2
Kommisjonsdirektiv 2012/41/EU av 26. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på utvidelse av oppføringen av nonansyre som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 2
Commission Directive 2012/42/EU of 26 November 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include hydrogen cyanide as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/42/EU der Kommission vom 26. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Hydrogencyanid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/42/ESB frá 26. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu vetnissýaníði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/42/EU av 26. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av hydrogencyanid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2012/43/EU of 26 November 2012 amending certain headings of Annex I to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Richtlinie 2012/43/EU der Kommission vom 26. November 2012 zur Änderung bestimmter Spaltenüberschriften von Anhang I der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/43/ESB frá 26. nóvember 2012 um breytingu á tilteknum fyrirsögnum í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB .
Kommisjonsdirektiv 2012/43/EU av 26. november 2012 om endring av visse overskrifter i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
Commission Directive 2012/38/EU of 23 November 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include cis-Tricos-9-ene as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/38/EU der Kommission vom 23. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs cis-Tricos-9-en in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/38/ESB frá 23. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu cis-tríkos-9-en við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/38/EU av 23. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 9-trikosen som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Decision, 2012/728/EU, of 23 November 2012 concerning the non-inclusion of bifenthrin for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market
Beschluss der Kommission vom 23. November 2012 über die Nichtaufnahme von Bifenthrin in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten für die Produktart 18 (2012/728/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. nóvember 2012 um að færa bífentrín ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (tilkynnt með númeri C(2012) 8442) (2012/728/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 23. november 2012 om at bifentrin for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Implementing Regulation (EU) No 1043/2012 of 8 November 2012 approving the active substance phosphane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1043/2012 der Kommission vom 8. November 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Phosphan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1043/2012 frá 8. nóvember 2012 um samþykki fyrir virka efninu fosfani, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1043/2012 av 8. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet fosfan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1037/2012 of 7 November 2012 approving the active substance isopyrazam, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1037/2012 der Kommission vom 7. November 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Isopyrazam gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1037/2012 frá 7. nóvember 2012 um samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 av 7. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Decision 2012/677/EU of 30 October 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances ametoctradin (initially applied for under the development code BAS 650 F) and disodium phosphonate
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Ametoctradin (ursprünglicher Antrag unter Entwicklungscode BAS 650 F) und Dinatriumphosphonat zu verlängern (2012/677/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. október 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum ametóktradíni (upphafleg umsókn undir þróunarkenninúmerinu BAS 650 F) og dínatríumfosfónati (tilkynnt með númeri C...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene ametoktradin (utviklingskode BAS 650 F i den opprinnelige søknaden) og dinatriumfosfonat (2012/677/EU)
Commission Regulation (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards mercury
Verordnung (EU) Nr. 847/2012 der Kommission vom 19. September 2012 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Quecksilber
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 847/2012 frá 19. september 2012 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi kvikasilfri) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 av 19. september 2012 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til kvikksølv
Commission Delegated Directive 2012/50/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing lead
Delegierte Richtlinie 2012/50/EU der Kommission vom 10. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Verwendungen von Blei zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/50/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Delegert kommisjonsdirektiv 2012/50/EU av 10. oktober 2012 om endring med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly
Commission Delegated Directive 2012/51/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing cadmium
Delegierte Richtlinie 2012/51/EU der Kommission vom 10. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Verwendungen von Cadmium zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/51/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur kadmíum, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Delegert kommisjonsdirektiv 2012/51/EU av 10. oktober 2012 om endring med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium
Commission Regulation (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards phenylmercury compounds
Verordnung (EU) Nr. 848/2012 der Kommission vom 19. September 2012 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 848/2012 frá 19. september 2012 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi fenýlkvikasilfurssamböndum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 av 19. september 2012 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til fenylkvikksølvforbindelser
Commission Regulation (EU) No 835/2012 of 18 September 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)
Verordnung (EU) Nr. 835/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Anhang XVII (Cadmium)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 835/2012 frá 18. september 2012 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), er snertir XVII, viðauka við hana (...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 av 18. september 2012 om endring av vedlegg XVII (kadmium) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Regulation (EU) No 836/2012 of 18 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead.
Verordnung (EU) Nr. 836/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Blei
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 836/2012 frá 18. september 2012 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi blýi) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 av 18. september 2012 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bly
Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012 of 18 September 2012 setting out the provisions necessary for the implementation of the renewal procedure for active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av...
Commission Regulation (EU) No 823/2012 of 14 September 2012 derogating from Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the expiry dates of the approval of the active substances 2,4-DB, benzoic acid, beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans Strain CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesate, ethoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, propiconazole, propineb, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobin, silthiofam, trifloxystrobin, warfarin and zoxamide
Verordnung (EU) Nr. 823/2012 der Kommission vom 14. September 2012 zur Festlegung von von der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 abweichenden Fristen für die Genehmigung der Wirkstoffe 2,4-DB, Benzoesäure, beta-Cyfluthrin, Carfentrazon-ethyl, Coniothyrium minitans Stamm...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2012 frá 14. september 2012 um að víkja frá framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virku efnunum 2,4-DB, bensósýru, betasýflútríni, karfentrasónetýli, Coniothyrium minitans af stofni CON/M/...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012 av 14. september 2012 om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene 2,4-DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08...
Commission Directive 2012/22/EU of 22 August 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include DDACarbonate as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/22/EU der Kommission vom 22. August 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs DDA-Carbonat in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/22/ESB frá 22. ágúst 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu DDA-karbónati við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/22/EU av 22. august 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av DDA-karbonat som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Decision of 20 August 2012 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 14-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 20. August 2012 zur Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung der Unterlagen für bestimmte im Rahmen des Vierzehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. ágúst 2012 um nýjan frest til að leggja fram málsskjöl fyrir tiltekin efni sem rannsökuð verða í 14 ára vinnuáætluninni sem um getur í 2. (2012/483/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. august 2012 om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det fjortenårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
Commission Implementing Regulation (EU) No 746/2012 of 16 August 2012 approving the active substance Adoxophyes orana granulovirus, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 746/2012 der Kommission vom 16. August 2012 zur Genehmigung des Wirkstoffs Adoxophyes orana granulovirus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 746/2012 frá 16. ágúst 2012 um samþykki fyrir virka efninu Adoxophyes orana granulovirus, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 746/2012 av 16. august 2012 om godkjenning av det aktive stoffet Adoxophyes orana granulovirus i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
Commission Implementing Decision 2012/480/EU of 16 August 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance Aureobasidium pullulans(notified under document C(2012) 5709)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. August 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für den neuen Wirkstoff Aureobasidium pullulans zu verlängern (2012/480/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. ágúst 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem var veitt fyrir nýja, virka efninu Aureobasidium pullulans (tilkynnt með númeri C(2012) 5709) (2012/480/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. august 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av det nye aktive stoffet Aureobasidium pullulans (2012/480/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 735/2012 of 14 August 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance potassium hydrogen carbonate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 735/2012 der Kommission vom 14. August 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Kaliumhydrogencarbonat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 735/2012 frá 14. ágúst 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu kalíumvetniskarbónati
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 735/2012 av 14. august 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.